projekt_studi_w_podyplomowych_m_ti_h

advertisement
Projekt opracował prof. dr hab. Janusz Olearnik, 10 lipca 2013r.
PROJEKT UTWORZENIA
KIERUNKU „MENEDŻER I EKSPERT TURYSTYKI I HOTELARSTWA”
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Część 1: Założenia ogólne projektowanego kierunku studiów podyplomowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa kierunku – Menedżer i ekspert turystyki i hotelarstwa
Poziom kształcenia – studia podyplomowe
Forma studiów - niestacjonarne
Czas: dwa semestry, 192 godziny dydaktyczne, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, w formie
12 zjazdów, jednostka zajęć obejmuje 3 godziny;
Formy zajęć: wykłady 90 godz., ćwiczenia – 75g. , warsztaty – 12g., seminaria – 15g.
Profil – praktyczny, co wyrazi się w treściach przedmiotów, formach zajęć oraz w znaczącym
udziale praktyków w prowadzeniu zajęć;
Obszar kształcenia – „nauki społeczne” (w tym nauki o zarządzaniu) oraz „nauki medyczne, o
zdrowiu oraz o kulturze fizycznej” (w tym nauki o kulturze fizycznej)
Jednostka organizacyjna AWF sprawująca nadzór: merytoryczny - Katedra Turystyki;
organizacyjno-administracyjny - Centrum Kształcenia Kadr AWF;
Cele
Celem uczestnika studiów na projektowanym kierunku jest uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych dla wykonywania roli menedżera i eksperta w organizowaniu i kierowaniu
działalnością turystyczną w podmiotach organizujących szeroko pojęte usługi turystyczne
oraz działających na rzecz rozwoju sfery turystyki.
Celem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest poszerzenie oferty dydaktycznej
w zakresie posiadanych kompetencji związanych z prowadzonym kierunkiem studiów I i II
stopnia Turystyka i Rekreacja, przez wykorzystanie zasobów kadrowych, lokalowych oraz
posiadanych doświadczeń, pod kątem stworzenia komercyjnego i zyskownego produktu
dydaktycznego dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku turystycznego.
10.Adresaci kierunku studiów
 Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i w innych miastach
planujący pracę lub inne formy aktywności w turystyce lub hotelarstwie;
 Absolwenci kierunku studiów I i II stopnia Turystyka i Rekreacja z dowolnej uczelni;
 Absolwenci kierunków o charakterze ekonomicznym, menedżerskim z dowolnej uczelni;
 Absolwenci innych kierunków studiów aspirujący do podjęcia pracy lub innych form
aktywności w turystyce lub hotelarstwie;
 Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw turystycznych oczekujący podwyższenia
kwalifikacji lub zdobycia nowych;
 Pracownicy hoteli i innych typów obiektów noclegowych oczekujący podwyższenia
kwalifikacji lub zdobycia nowych;
 Pracownicy samorządów terytorialnych oraz organizacji i instytucji z obszaru turystyki;
11.Osoby prowadzące zajęcia: pracownicy Katedry Turystyki AWF (184 godziny): prof. dr hab. J.
Olearnik, dr hab. P. Oleśniewicz, dr I. Gruszka, Dr B. Jabłonkowska, Dr M. Pstrocka-Rak, dr M.
Sołtysik, mgr W. Fedyk, mgr A. Krajewska-Smardz, a ponadto specjaliści z praktyki angażowani
na podstawie umów zleceń.
Projekt opracował prof. dr hab. Janusz Olearnik, 10 lipca 2013r.
Część 2: Efekty kształcenia dla kierunku MENEDŻER I EKSPERT TURYSTYKI I
HOTELARSTWA na studiach podyplomowych w AWF we Wrocławiu
Nr
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
Opis efektów kształcenia
Po zakończeniu studiów podyplomowych na kierunku
Menedżer i ekspert turystyki i hotelarstwa absolwent:
WIEDZA
Zna terminologię stosowaną w zarządzaniu oraz w relacjach biznesowych w turystyce,
tak w stosunkach krajowych, jak i międzynarodowych,
Ma wiedzę o walorach turystycznych w poszczególnych regionach Polski i świata, ich
rozmieszczeniu, właściwościach i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, a także dla
osiągania celów turystycznych;
Zna uwarunkowania podejmowania działalności biznesowej w turystyce – ich rodzaje i
wzajemne powiązania, o charakterze makro i mikro;
Ma wszechstronną wiedzę o zarządzaniu podmiotami turystycznymi, w tym hotelami,
ze szczególnym uwzględnieniem: kierowania ludźmi, gospodarowania zasobami
finansowymi i rzeczowymi, marketingu, zarządzania projektami, zmianami i rozwojem
przedsiębiorstwa
Ma wiedzę o narzędziach – prawnych, finansowych, rynkowych – stosowanych w
procesach zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami turystycznymi;
Zna zasady organizowania działalności podmiotów turystycznych, tak o charakterze
ciągłym, jak i w odniesieniu do pojedynczych projektów, wydarzeń i imprez;
Ma wiedzę o procesach komunikacji interpersonalnej, w tym interkulturowej, w
szczególności w relacjach menedżerskich i biznesowych
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i prawidłowej interpretacji zjawisk na
rynku turystycznym, a także uwarunkowań politycznych, prawnych, ekonomicznych i
psychologicznych dla wykorzystania szans podjęcia lub/i rozwoju biznesu turystycznego
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o organizmie człowieka i jego potrzebach do
organizowania odpowiednich usług turystycznych;
Potrafi stworzyć kreatywną wizję działalności, określić cele i działania biznesowe
zmierzające do urzeczywistnienia tej wizji, a następnie opracować koncepcję działania w
postaci strategii, biznesplanu, założeń realizacji projektu turystycznego;
Potrafi organizować pracę zespołów ludzkich, współpracować, nadzorować pracę
innych, właściwie oceniać jej efekty;
Posiada umiejętność kształtowania produktów turystycznych, ich organizowania i
sprzedawania;
Potrafi zorganizować finansowanie przedsięwzięć turystycznych różnej skali,
wykorzystując dostępne źródła, oceniając ich efektywność i skuteczność dla realizacji
celów biznesowych;
Posiada umiejętność skutecznej komunikacji z partnerami biznesowymi, z podwładnymi
i współpracownikami, w szczególności: formułowania i interpretowania zadań, ofert
handlowych, negocjowania, słuchania i oddziaływania na ludzi, prezentacji produktów,
firm i osób, przygotowania wystąpień ustnych, na piśmie i za pośrednictwem mediów;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, efektywny i skuteczny, w oparciu o
takie cechy jak: racjonalność, innowacyjność, kreatywność, ekspansywność;
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; dokonuje bieżącej samooceny swoich
umiejętności i wiedzy, samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
zarówno o profilu biznesowym, jak i ogólnospołecznym
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności
rolę przywódczą, potrafi zorganizować pracę zespołu i kierować jej przebiegiem, zna
mechanizmy motywacji i mobilizacji do wykonywania zadań;
Potrafi odpowiednio określić hierarchię ważności, pilności i trudności zadań
formułowanych przez siebie i przez innych, planuje przedsięwzięcia w dostosowaniu do
czasu, ludzi i środków realizacyjnych
Posiada i prawidłowo stosuje zdolności interpersonalne, w tym w zakresie prezentacji,
komunikacji, negocjacji, sytuacji kryzysowych;
Rozumie konieczność oraz zna zasady postępowania etycznego w ramach działalności
biznesowej
Przedmioty
realizujące
dane efekty
1, 8, 16,
2
1, 3
1, 3, 4, 5, 6,
7, 14
4, 5, 6, 11, 14
3, 8, 9, 12
10, 11
6, 16
9, 13, 14
3, 7, 8
4
7, 8
5, 15
10, 12
12, 13
12, 16
12
3, 8, 9
9, 10
1, 14
Projekt opracował prof. dr hab. Janusz Olearnik, 10 lipca 2013r.
Część 3: Przedmioty na studiach podyplomowych MENEDŻER I EKSPERT TURYSTYKI I
HOTELARSTWA i zarys ich treści
Przedmioty
1. Zarządzanie w turystyce
i hotelarstwie – podstawowe
ujęcia i problemy
2. Regiony turystyczne –
walory, zagospodarowanie i
funkcje
3. Planowanie biznesu
turystycznego
4. Zarządzanie personelem
w działalności turystycznej
i hotelarskiej
5. Zarządzanie finansami
6. Marketing i badania rynku
w turystyce i hotelarstwie
7. Kreowanie produktu
turystycznego i jego sprzedaż
8. Organizacja przedsięwzięć
turystycznych
9. Problemy organizacji obsługi
klientów w turystyce i
hotelarstwie
10. Komunikacja interpersonalna
w biznesie
11. Internet w zarządzaniu
turystyką i hotelarstwem
12. Turystyczne warsztaty
menedżerskie i eksperckie
Sugestie niezbędnych ujęć w treściach przedmiotów
Zarządzanie rozwojem turystyki w miastach i gminach.
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie projektem.
Funkcje, przekroje i narzędzia zarządzania. Zarządzanie
strategiczne i operacyjne. Zarządzanie małą firmą. Zarządzanie
hotelem. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie - relacje
przedsiębiorstwa z otoczeniem makro i mikro, interesariusze i
rodzaje więzi.
Regiony turystyczne w Polsce i świecie – miejsca, walory,
zagospodarowanie. Turystyka na Dolnym Śląsku.
Formy zajęć
Godziny
wykład
15
- wykład 6 g.
- 2 jednodniowe
objazdówki po
Dolnym Śląsku –
18 g.
ćwiczenia
24 (42)
Strategie i zarządzanie strategiczne, plany operacyjne,
biznesplany, plany marketingowe, koncepcje biznesu,
programy rozwojowe i inwestycyjne;
Rekrutacja personelu. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku
wykład
pracy. Obsada stanowisk. Szkolenia i rozwój kadr.
Motywowanie personelu. Systemy wynagradzania za pracę.
Księgowość. Sprawozdawczość finansowa. Koszty, przychody,
wykład
wyniki - analizy i interpretacje. Zarządzanie płynnością
finansową. Zewnętrzne zasilanie finansowe. Współpraca
przedsiębiorstwa z bankiem.
Marketing i jego specyfika w turystyce i hotelarstwie
wykład
współczesne podejścia marketingowe, mieszanka
marketingowa firmy turystycznej, badania rynku w turystyce.
Promocja w turystyce i hotelarstwie
Produkt turystyczny w ujęciu regionu, przedsiębiorstwa.
wykład
Produkt w hotelarstwie. Rodzaje produktów. Zarządzanie
produktem turystycznym w ujęciu marketingowym. Oferty
kompleksowe i ich prezentacja. Sprzedaż produktów
turystycznych.
Organizacja i zarządzanie eventami. Eventy jako przedmiot
Wykład – 6g.
biznesu, rodzaje, wszechstronne przygotowanie (różne
Ćwiczenia - 9g. 1
grupa
aspekty), specyfika mega eventów, przykłady, dobre praktyki.
Obsługa klientów indywidualnych i grup turystycznych –
Ćwiczenia –12g. 1
grupa
wszechstronne aspekty organizacji: przygotowań, wyjazdów,
pobytów.
Formy zachowań w relacjach międzyludzkich w sytuacjach
zawodowych: komunikacja pisemna, telefoniczna, przez
Ćwiczenia – 12g.
1 grupa
internet (email, strona internetowa, media społecznościowe);
komunikacja międzynarodowa, biznesowy savoir vivre.
Prezentacje: firmy, produktu, pomysłu, programu, człowieka;
użycie środków: werbalnych, wizualnych; techniczne
wspomaganie prezentacji: sprzęt, programy komputerowe;
prezentacje w różnych środowiskach: zawodowym,
popularnym, zagranicznym, itp.; prezentacje w mediach
(prasa, radio, telewizja); prezentacje internetowe;
Interkulturowość w turystyce
Rola internetu, wyszukiwarki internetowe, strony internetowe
– ich projektowanie i zastosowanie, poczta internetowa –
Wykład – 6g.
emaile i inne komunikatory, portale specjalistyczne,
ćwiczenia – 6g. 1
grupa
środowiskowe i społecznościowe,
e-learning, praca w chmurze, netykieta; urządzenia –
od serwera do smartfona,
Do wyboru przez studentów: Turystyka biznesowa, Turystyka
wypoczynkowa, Hotelarstwo.
warsztaty – 12g.
(Ćwiczenie zachowań decyzyjnych w różnych sytuacjach,
(w 3 grupach)
ćwiczenie postaw w pracy zespołowej, rozwiązywanie sytuacji
kryzysowych, zajęcia w oparciu o case studies, symulacje, gry)
9
9
9
9
9
15
12
12
12
12 (36)
Projekt opracował prof. dr hab. Janusz Olearnik, 10 lipca 2013r.
13. Innowacyjność w turystyce i
hotelarstwie
14. Prawne narzędzia
zarządzania w turystyce i
hotelarstwie
15. Środki Unii Europejskiej w
turystyce i hotelarstwie –
aplikowanie i wykorzystanie
16. Seminarium I projekt
dyplomowy
Postawy innowacyjne, orientacja na innowacje. Innowacje w
różnych wymiarach: technicznym, organizacyjnym, rynkowym,
itp. Przejawy i przykłady innowacyjności w usługach
turystycznych i hotelach.
Prawo handlowe. Prawo cywilne. Umowy w stosunkach
gospodarczych. Elementy prawa administracyjnego. Prawo
pracy. Prawo wewnętrzne przedsiębiorstw. Prawo podatkowe.
Rola doradców prawnych i menedżerskich, współpraca z
doradcami. Prawo w turystyce –aspekty praktyczne.
Źródła środków UE, rodzaje finansowanych przedsięwzięć,
przepisy, procedury, sporządzanie wniosków, zarządzanie i
rozliczanie projektów
Zajęcia poświęcone przygotowaniu pracy dyplomowej opartej
na samodzielnym projekcie badawczo-analitycznokoncepcyjnym zrealizowanym w pełnym cyklu pod opieką
promotora
wykład
12
Wykład
ćwiczenia
9
Seminarium
- 3 grupy
15 (45)
RAZEM liczba godzin
192
(264)
Część 4 Wstępny terminarz przygotowań
Czynności
Kompletowanie składu wykładowców do wszystkich zajęć
z uwzględnieniem pracowników Katedry Turystyki i
specjalistów-praktyków spoza Uczelni
Opracowanie sylabusów i materiałów dydaktycznych
Terminy
Do 31 XII 2013
1 X 2013-31 I 2014
Rekrutacja
1 XI 2013-31 I 2014
Terminy zjazdów w semestrze 1 (2014 rok)
Terminy zjazdów w semestrze 2 (2014 rok)
Egzamin końcowy
Uwagi
Do 30 X 2013
Akcja promocyjna
Rozpoczęcie zajęć
9
21 II 2014
21-23 II
14-16 III
11-13 IV *
9-11 V
23-25 V
6-8 VI
10-12 X
24-26 X
21-13 XI
12-14 XII
10 I 2015
*zajęcia wyjazdowe w Olejnicy
Termin złożenia prac
dyplomowych – do 20 XII 14
Download