Wniosek o dokonanie WPISU do rejestru organizatorów turystyki i

advertisement
Gdańsk, dnia ..............................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy
(pieczątka)
WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
1. ..........................................................................................................................................
(nazwa firmy / przedsiębiorcy)
.........................................................................................................................................
(adres firmy / przedsiębiorcy)
...........................................................................................................................................
(adres zamieszkania - w przypadku gdy przedsiębiorca jest osoba fizyczną)
2. ...........................................................................................................................................
(nr identyfikacji podatkowej - NIP)
3. Przedmiot działalności:
Organizowanie imprez turystycznych
Pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych
Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych
4. Zasięg terytorialny wykonywanej działalności:
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw
europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego
w ramach przewozu czarterowego
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw
pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport
lotniczy w ramach przewozu czarterowego,
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw
europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego,
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów
mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie
krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez
zagranicznej turystyki przyjazdowej
5. Działalność wykonywana będzie w:
zakładzie głównym
Kod pocztowy: ………………….…….
Miejscowość: ………………….………
ul. ……………………………...........................
w oddziałach:
Kod pocztowy: ……..………………….
Miejscowość: ………………….………
ul. ……………………………...........................
6. Osoba upoważniona do kierowania działalnością przedsiębiorcy:
.........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
działalnością jego oddziałów:
..........................................................................................................................................
( imię i nazwisko)
7. Do wniosku dołączam oryginał umowy gwarancji bankowej / umowy gwarancji
ubezpieczeniowej / umowy ubezpieczenia rzecz klientów (właściwe podkreślić):
Nr ....................................... z dnia………………………………….………..
wystawioną przez .........................................................................................................................
8. Dane teleadresowe:
- tel.:
………………………………………..
- fax:
………………………………………..
- strona www. ………………………………………..
- adres email:
………………………………………..
.....................................................
podpis osoby upoważnionej do kierowania działalnością
(pieczątka)
Załączniki :
Oświadczenie zgodnie z wymogiem określonym przepisami art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.),
2. Oryginały dokumentów:
a) umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
c) oświadczenia o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;zgodnie z art. 7 ust. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187),
3. dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 514,- zł na nr konta: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,
Nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935. tytułem „wpis do ROTiPT (nazwa przedsiębiorcy)”
1.
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku
z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 510)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 511)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy
gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 88 poz. 499)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 2011 nr 225 poz. 1353)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Załącznik nr 1
do wniosku o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Pomorskiego
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy
(pieczątka)
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
określony przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn.. zm.), zgodnie z wymogiem określonym przepisami art. 7 ust. 4
wymienionej ustawy
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych.”.
Znany jest mi przepis Art. 233. § 1 k.k. - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
.............................................
miejsce i data złożenia oświadczenia
..............................................
imię i nazwisko
osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy (pieczątka)
........................... ..................
funkcja
Charakterystyka prowadzonej działalności.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i wskazanie specjalizacji Państwa
działalności (w celach statystycznych).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedsiębiorcy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres e-mail)
1.
Proszę zaznaczyć rodzaj prowadzonej działalności turystycznej:
1. turystyka krajowa (podróże mieszkańców po własnym kraju)
2. turystyka przyjazdowa (przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej)
3. turystyka wyjazdowa (wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę)
2.
Proszę o wskazanie zakresu terytorialnego w przypadku organizowania turystyki przyjazdowej
Zakres terytorialny – turystyka przyjazdowa
Kraje ościenne mające lądową granicę z RP
Obwód Kaliningradzki
Rosja
Kraje skandynawskie
Europa zachodnia
Europa wschodnia
Azja
Ameryka północna
Ameryka południowa
Australia
Afryka
3.
x
Proszę o wskazanie zakresu terytorialnego w przypadku organizowania turystyki wyjazdowej:
Zakres terytorialny – turystyka wyjazdowa
Kraje ościenne mające lądową granicę z RP
Obwód Kaliningradzki
Rosja
Kraje skandynawskie
Europa zachodnia
Europa wschodnia
Azja
Ameryka północna
Ameryka południowa
Australia
Afryka
x
4.
Proszę o wskazanie formy turystyki, w zależności od jej charakteru:
Formy turystyki w zależności od charakteru
Turystyka wypoczynkowa / rodzinna
Turystyka medyczna
Turystka religijna
Turystyka biznesowa
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka kulturalna
Turystyka sportowa
Inne (proszę wymienić)
1.
2.
3.
4.
5.
x
Proszę o wskazanie formy turystyki, w zależności od pory roku:
Formy turystyki w zależności od pory roku
Turystyka letnia
Turystyka zimowa
x
Download