Wymagania edukacyjne Technik obsługi

advertisement
MARKETING W TURYSTYCE
Wymagania edukacyjne Technik obsługi turystycznej 422103
Kl. III.
WYMAGANIA NA OCENĘ : CELUJĄCY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien spełniać te same wymagania
jak na ocenę bardzo dobrą oraz powinien:
 zrozumieć zasadę interdyscyplinarnych działań strategicznych w zakresie
rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego;
 zrozumieć procesy zachodzące na rynku a w szczególności w zakresie
oczekiwań klientów i ich zachowań rynkowych;
 wykorzystać cykl życia produktu w procesie decyzyjnym;
 opracować koncepcję działania biura turystycznego przy wykorzystaniu
zasad marketingu;
WYMAGANIA NA OCENĘ : BARDZO DOBRY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
 wyróżnić główne sektory przemysłu turystycznego;
 rozróżnić i zastosować instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i
usług turystycznych;
 wyjaśnić pojęcie korzyści oferowanych przez produkt
 określić elementy struktury produktu turystycznego
 rozumieć rolę i wagę marki w marketingu-mix
 oceniać korzyści ze sprzedaży produktów markowych na podst. danych
Instytutu Turystyki
 narysować i analizować cykl życia produktu
 analizować całą ofertę asortymentową przedsiębiorstwa z punktu
widzenia pozycji poszczególnych produktów na rynku za pomocą
macierzy BCG
 wyróżnić kategorie produktu turystycznego;
 scharakteryzować usługi turystyczne;
 rozpoznać imprezy turystyczne;






scharakteryzować wydarzenia turystyczne;
zidentyfikować obiekty turystyczne;
analizować związek cen z różnymi parametrami ekonomicznymi
zastosować metody kształtowania cen;
określić typy kanałów dystrybucji;
wyróżnić podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji produktów
turystycznych;
 określić możliwe rodzaje dystrybucji imprez i usług turystycznych;
 rozróżnić instrumenty promocji imprez i usług turystycznych;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOBRY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:

















wyjaśnić istotę produktu turystycznego
sklasyfikować produkty w turystyce
wyjaśnić pojęcie korzyści oferowanych przez produkt
określić elementy struktury produktu turystycznego
rozumieć rolę i wagę marki w marketingu-mix
wyróżnić kategorie produktu turystycznego;
scharakteryzować usługi turystyczne;
rozpoznać imprezy turystyczne;
scharakteryzować wydarzenia turystyczne;
zidentyfikować obiekty turystyczne;
określić cykl życia produktu;
scharakteryzować narzędzia marketingu;
określić związek cen z różnymi parametrami ekonomicznymi;
zastosować metody kształtowania cen;
określić kryteria różnicowania cen;
określić możliwe rodzaje dystrybucji imprez i usług turystycznych;
wyróżnić podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji produktów
turystycznych;
 określić typy kanałów dystrybucji;
 rozróżnić instrumenty promocji imprez i usług turystycznych;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOSTATECZNY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
 scharakteryzować narzędzia marketingu;
















wyjaśnić istotę produktu turystycznego
sklasyfikować produkty w turystyce
wyjaśnić pojęcie korzyści oferowanych przez produkt
określić elementy struktury produktu turystycznego
rozumieć rolę i wagę marki w marketingu-mix
wyróżnić kategorie produktu turystycznego;
scharakteryzować usługi turystyczne;
rozpoznać imprezy turystyczne;
określić wydarzenia turystyczne;
zidentyfikować obiekty turystyczne;
określić cykl życia produktu;
określić związek cen z różnymi parametrami ekonomicznymi;
określić metody kształtowania cen;
określić kryteria różnicowania cen;
określić rodzaje dystrybucji imprez i usług turystycznych;
wyróżnić podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji produktów
turystycznych;
 określić typy kanałów dystrybucji;
 rozróżnić instrumenty promocji imprez i usług turystycznych;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOPUSZCZAJĄCY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
 scharakteryzować narzędzia marketingu;
 wyjaśnić istotę produktu turystycznego
 sklasyfikować produkty w turystyce
 wyjaśnić pojęcie korzyści oferowanych przez produkt









określić elementy struktury produktu turystycznego
wyróżnić kategorie produktu turystycznego;
rozpoznać imprezy turystyczne oraz wydarzenia turystyczne;
zidentyfikować obiekty turystyczne;
określić cykl życia produktu;
wymienić czynniki wpływające na poziom cen;
określić kryteria różnicowania cen;
określić rodzaje dystrybucji imprez i usług turystycznych;
wyróżnić podmioty uczestniczące w procesie dystrybucji produktów
turystycznych;
 określić typy kanałów dystrybucji;
 rozróżnić instrumenty promocji imprez i usług turystycznych;
Opracowała: Jolanta Śmiałek
Download