Hotelarstwo i gastronomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

advertisement
jednostką terytorialną, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, finansów międzynarodowych, turystyki na obszarach chronionych,
dziedzictwa kulturowego w turystyce, transportu w turystyce,
technik komunikacji w turystyce, treningu zdrowotnego, turystyki kwalifikowanej i sportów ekstremalnych, turystyki i rekreacji w rozwoju psychofizycznym człowieka.
WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA
KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent II stopnia tej specjalności, z tytułem zawodowym
magistra, będzie predysponowany do pełnienia funkcji kierowniczych w sektorze komercyjnym hotelarstwa i gastronomii. Specjalność przygotuje go do założenia i prowadzenia
własnej działalności hotelarskiej lub gastronomicznej zgodnie
z międzynarodowymi standardami.
KIERUNEK
TURYSTYKA I REKREACJA
SPECJALNOŚĆ
HOTELARSTWO
I GASTRONOMIA
Specjalność realizowana zarówno na I, jak i II stopniu studiów.
I i II stopień stanowią rozłączne, niezależne moduły.
Przekazywane treści są różne, o komplementarnym
charakterze.
KONTAKT:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Turystyki
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon A, pok. 212
tel. 12 293 75 04
e-mail: [email protected]
www.turystyka.uek.krakow.pl
I stopień: studia stacjonarne i niestacjonarne
Studenci tej specjalności uzyskują wszechstronną wiedzę m.in.
z zakresu: organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich,
ekonomiki gastronomii, techniki pracy w gastronomii, regionalnych produktów kulinarnych, systemów informatycznych
w hotelarstwie, zarządzania finansami przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych, turystyki społecznej, w tym turystyki osób niepełnosprawnych.
Trwające 6 semestrów studia stacjonarne i niestacjonarne
I stopnia są podzielone na dwie części:
Studium podstawowe.
W jego trakcie student zapozna się z podstawowymi dyscyplinami, takimi jak: makro i mikroekonomia, organizacja i zarządzanie, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw usługowych,
podstawy marketingu i rachunkowości, prawo gospodarcze,
filozofia i etyka, psychologia, socjologia, ekologia i ochrona środowiska, historia architektury i sztuki, pierwsza pomoc
przedmedyczna, technologia informacyjna, statystyka, fizjologia człowieka, żywienie.
Studium kierunkowe i specjalnościowe.
Obejmuje dwa ostatnie semestry. W jego ramach realizowane
są przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.
PRZEDMIOTY
Zakres studiów na tej specjalności obejmuje wykłady i ćwiczenia m.in. z następujących przedmiotów: podstawy turystyki,
podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo,
obsługa ruchu turystycznego, podstawy hotelarstwa, badania
marketingowe w turystyce, prawo w turystyce, E-turystyka,
zachowania konsumentów na rynku turystycznym, ekonomika turystyki, zarządzanie projektami w turystyce, partnerstwo
na rynku turystycznym, ubezpieczenia w turystyce, pedagogika czasu wolnego, historia turystyki i rekreacji.
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów internetowych, zajęć
terenowych, wyjazdów studyjnych. Niektóre przedmioty do
wyboru prowadzone będą w języku angielskim.
obce przez 4 semestry, natomiast niestacjonarnych – jeden
język przez 5 semestrów, z możliwością przystąpienia do międzynarodowych egzaminów językowych, np.: FC lub CAE.
Nieodłączną częścią programu nauczania są warsztaty terenowe, mające na celu nabycie przez studentów kwalifikacji specjalistycznych w wybranych formach turystyki i rekreacji.
W dobie społeczeństwa informacyjnego wybrane zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem dostępu do specjalistycznych
systemów komputerowych: Globalnego Systemu Dystrybucji
(Global Distribution System) Amadeus dla rezerwacji miejsc w
liniach lotniczych, systemu zarządzania obiektem hotelowym
Fidelio, systemu wspomagania organizacji kongresów i innych
dużych wydarzeń SysKonf oraz systemu do obsługi małej
i średniej firmy Comarch ERP Optima.
Studenci w ramach przygotowywanych prac licencjackich będą
odbywać praktyki dyplomowe w różnych przedsiębiorstwach
prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną.
KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent specjalności Hotelarstwo i gastronomia, z tytułem
zawodowym licencjata po I stopniu będzie potrafił m.in. przygotować oferty usług turystycznych dla różnych grup odbiorców, programować i realizować imprezy turystyczne oraz zajęcia rekreacyjne, wykorzystywać nowoczesne środki przekazu,
w tym systemy rezerwacyjne.
II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne
Studenci tej specjalności mają możliwość zdobywania wiedzy
na temat: strategii marketingowych międzynarodowych sieci
hotelowych, usług SPA &Wellness w hotelarstwie, zarządzania
personelem w hotelarstwie i gastronomii, biznes planu firm
hotelarskich i gastronomicznych, badania zadowolenia i lojalności klientów w hotelarstwie, agroturystyki.
Studia II stopnia składają się z czterech semestrów, zarówno
na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
PRZEDMIOTY
Studenci będą mieć możliwość nauki w małych grupach następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.
Studenci studiów stacjonarnych studiować będą dwa języki
Studenci będą zdobywać wiedzę uczęszczając na zajęcia z: finansów, rachunkowości zarządczej, zarządzania strategicznego, socjologii czasu wolnego, informatyki w turystyce i rekreacji, prognozowania w turystyce, planowania turystycznego,
fizjologii pracy i wypoczynku, BHP i ergonomii, zarządzania
Download