Medycyna roślin - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

advertisement
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
zaprasza na kierunek
Studia I stopnia (inżynierskie)
- stacjonarne (3,5 roku)
Medycyna roślin
kierunek planowany od roku akademickiego 2015/2016
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, techniczną,
informatyczną i ekonomiczną bazującą na najnowszych osiągnięciach z
zakresu fitopatologii, entomologii stosowanej, fizjologii i produkcji roślin
oraz genetyki. Posiada kwalifikacje i umiejętności obejmujące: ocenę
zdrowotności roślin, diagnostykę chorób i szkodników roślin, najnowsze
metody leczenia roślin oraz doradztwo i ekspertyzy w tym zakresie.
ZAWÓD: LEKARZ ROŚLIN, EKSPERT I DORADCA W DZIEDZINIE
PIELĘGNACJI I OCHRONY ROŚLIN
Szczegółowe
informacje
o rekrutacji
tel. 91 449 62 54
[email protected]
Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu
Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne i krajowe, zakwaterowania w
domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka
jeździeckiego.
Kryterium kwalifikacyjne
Szczegółowe
informacje
o wydziale:
www.agro.zut.edu.pl
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz
inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii
lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski,
język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na
świadectwie maturalnym).
Zatrudnienie
Firmy zajmujące się doradztwem i szkoleniami z zakresu integrowanej
ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie, na terenach zieleni oraz w
służbach fitosanitarnych. Praca w firmach rolniczych i ogrodniczych oraz w
jednostkach zajmujących się zakładaniem, pielęgnacją i ochroną zieleni
miejskiej. Kompleksowe utrzymanie zieleni w obiektach mieszkalnych,
użyteczności publicznej i komercyjnych. Praca w przedsiębiorstwach
zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin, w
instytucjach państwowych nadzorujących system integrowanej ochrony
roślin oraz w jednostkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie.
www.zut.edu.pl
Download