PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

advertisement
INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN
Liczba godzin
Nazwa modułu/przedmiotu
Semestr 1
Semestr 2
Liczba godz. Liczba godz.
z. teoretyczne z. praktyczne
Liczba godz.
Liczba godz.
z.
z. praktyczne
teoretyczne
ECTS
Podstawy prawne i ekonomiczne integrowanej produkcji roślin
4
12
12
Technologia integrowanej uprawy roślin
6
22
22
Nawożenie w integrowanej produkcji roślin
2
8
9
Ograniczanie zachwaszczenia
3
10
10
Ochrona przed szkodnikami
5
16
16
Ochrona przed chorobami
4
15
15
Metody i techniki ochrony roślin w integrowanej produkcji
5
16
17
Przygotowanie prac końcowych
2
Razem
31
10
52
53
47
58
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
Absolwent ma wiedzę z fizjologii roślin, ogrodnictwa, agronomii, entomologii, fitopatologii, procesów zachodzących w
środowisku oraz uprawy i nawożenia w zakresie integrowanej produkcji roślinnej.
wykazuje znajomość nowoczesnych i zaawansowanych technik i technologii stosowanych w uprawie, ochronie oraz
nawożeniu w integrowanej produkcji roślinnej, pozwalających na uzyskanie produktów o wysokiej jakości z
poszanowaniem środowiska przyrodniczego i z obowiązującymi aktami prawnym.
ma wiedzę na temat procesów zachodzących w biosferze, podstaw techniki i kształtowania środowiska zgodnie z prawem
polskim i Unii Europejskiej w zakresie w integrowanej produkcji.
wykazuje znajomość sposobów sygnalizacji i prognozowania wystąpienia agrofagów, metod i technik ograniczania ich
populacji oraz zagrożeń z nich wynikających dla zdrowia konsumentów, producentów i środowiska naturalnego.
ma wiedzę na temat czynników prawnych, ekonomicznych i środowiskowych determinujących funkcjonowanie
gospodarstwa prowadzącego integrowaną produkcję roślinną.
potrafi prawidłowo zaplanować i prowadzić integrowane technologie uprawy roślin uwzględniając nowe osiągnięcia nauki.
potrafi zidentyfikować agrofagi, organizmy pożyteczne, chwasty oraz potrzeby nawozowe i postawić diagnozę
uwzględniając specyfikę produkcji integrowanej i bezpieczeństwo żywności.
posiada umiejętność wyszukiwania i twórczego wykorzystywania informacji z różnych źródeł w celu podjęcia decyzji oraz
określenia skuteczności działań i zagrożeń wynikających z ich realizacji.
potrafi ocenić efekty i skutki podejmowanych decyzji i działań w odniesieniu do przepisów prawnych i dobrej praktyki
rolniczej.
rozumie potrzebę doskonalenia wiedzy w zakresie integrowanej produkcji i zasad dobrej praktyki rolniczej, stosowania
nowych sposobów nawożenia i ochrony roślin, dostosowanych do przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.
potrafi określić priorytety rozwoju integrowanej produkcji roślinnej i przedsiębiorstw w jej otoczeniu uwzględniając
uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne.
ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej, etycznej i prawnej za jakość produktów roślinnych i stan
środowiska przyrodniczego.
Download