Wniosek o wydanie certyfikatu Integrowanej Produkcji Rolnej

advertisement
Formularz nr P-23/9
WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU W INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN w
NUMER PRODUCENTA
Nie dotyczy przystępujących po raz pierwszy
I P -
Numer
ARiMR
roku
0
NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA
ZA PRAWIDŁOWOŚĆ PODANYCH WE WNIOSKU DANYCH ODPOWIADA PRODUCENT
Nazwisko
Telefon
/nazwa firmy
Imię pierwsze
Tel. Kom.
Imię drugie
e-mail
Regon
NIP
ADRES GOSPODARSTWA
ADRES DO KORESPONDENCJI
Adres
Adres
Kod i poczta
Kod i poczta
Informacja o której mowa w art. 55 ust. 2 ustawy o środkach ochrony roślin, oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy
Nr działki lub Lokalizacja
Powierzchnia Gatunek
Odmiana
Plon
Uwagi
oznaczenie
działki
uprawy
roślin
[tona, kg]
działki
(miejscowość) [ha]
ZAŁĄCZNIKI
jakie:
jakie:
Oświadczam że:
Uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin.
Wszystkie zabiegi i czynności wykonywałem zgodnie z metodykami o których mowa w art. 57. pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin.
Dane zawarte w Notatniku są rzetelne i wiarygodne.
DATA: …………………
Załącznik do Procedury P-23
PODPIS WNIOSKODAWCY: ...............................
Ważne od 17.06.2016 r.
PO WYPEŁNIENIU POUFNE
Strona 1 z 1
Download