Rejestr wykonanych czynności/zabiegów agrotechnicznych ……… rok

advertisement
Zastosow
ana ilość
Numer
środka
Przyczyna zastosowania
pakietu
ochrony
lub
środka
roślin/ wariantu
nawozu
**
* należy wypełnić, gdy dana czynność lub zabieg nie są wykonywane na całej powierzchni działki rolnej (np.wariant 4.1. gdy koszeniu podlega 90-95% pow. działki rolnej)
** w odniesieniu do zastosowania nawozów mineralnych Rejestr prowadzi się dla całego gospodarstwa, w tym również dla działek nie zgłoszonych do płatności rolnośrodowiskowych
*** w przypadku zastosowania nawozu lub środka ochrony roślin zakwalifikowanego do stosowania w rolnictwie ekologicznym należy podać nr zezwolenia lub nr świadectwa.
Wydanie 1
**** dotyczy maszyn używanych uprzednio w uprawach konwencjonalnych
Pola wypełniane podczas kontroli na
miejscu
Data kontroli
na miejscu
Nazwisko i imię inspektora terenowo
Podpis
inspektora
terenowego
Nazwisko osoby obecnej
przy kontroli
Podpis osoby obecnej przy kontroli
Ilość zużytego materiału
siewnego (tona, szt.)
Ekologiczny
W okresie
przestawiania
Konwencjonalne
Ilość zebranych plonów (tona)
Ekologiczny
W okresie
przestawiania
Konwencjonalne
Oczyszczono
maszyny TAK/NIE
****
Współrzędna
roślin/nawozu ***
W plonie
głównym
Nazwa
zastosowanego
środka ochrony
Roślina uprawna
Rodzaj wykonanej
czynności
Powierzchnia działki
rolnej (ha)/
Powierzchnia na jakiej
został wykonany
zabieg*
Data wykonanej
czynności
Nr. Działki
ewidencyjnej
Lp
Oznaczenie literowe
działki
Rejestr wykonanych czynności/zabiegów agrotechnicznych ……… rok
Download