projekt budowlany - Instytut Ochrony Roślin

advertisement
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Numer ewidencyjny 2/20 w Poznaniu,
1. Opis do projektu zagospodarowania działki
2. Część rysunkowa
Rys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Działka numer ewidencyjny 2/20
Rys. A-1a Zbiorcza plansza sieci 1:500
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA DZIAŁKI nr ewidencyjny 2/20
w Poznaniu , obręb Junikowo
1.Dane ogólne:
a. RODZAJ BUDOWY : BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI
SZKLARNI ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ – ZADANIE NR 5 W RAMACH
PROJEKTU ,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA
INNOWACYJNOŚCI BADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN I
DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI :POIG.02.01.00-30-069/09-01
b. INWESTOR : INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN,
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul . Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
c. ADRES BUDOWY: ul. Władysława Węgorka 20
działka nr ewidencyjny 2/20, Miasto Poznań,
obręb Junikowo
d. PROJEKTANT GŁÓWNY :
mgr inż. arch. Elżbieta Kończal – Kuchta
,,EL-AR’’ Firma Projektowa
60-683 Poznań , ul. Wiedeńska 12
NIP 972-02-36-770 , Regon 630-627-524
e. PROJEKTANT DROGOWY:
2. Podstawa opracowania:
-
zlecenie Inwestora- umowa na opracowanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej z dnia 02.02.2011 roku,
wizja lokalna w terenie
uzgodnienie koncepcji z Inwestorem ,
podstawa prawna
- Wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 15.09.2010 roku
- obowiązujące normy i przepisy prawa , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
podstawa merytoryczna
- zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych w skali
1:500 ;
-
wypis i wyrys z rejestru gruntów,
3. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków technicznych do
obsługi szklarni wraz z infrastrukturą drogową , jako zadanie nr 1 i
zadanie nr 2 na działce nr ewidencyjny 2/20 , w Poznaniu przy ul. Wł.
Węgorka 20 , obręb Junikowo. Właścicielem działki jest Skarb Państwa-,
użytkowanie wieczyste – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
60-318 Poznań, ul. Wł. Węgorka 20
4. Istniejący stan zagospodarowania działki:
Działka nr ewidencyjny 2/20 jest zlokalizowana w Poznaniu przy ulicy
Władysława Węgorka 20. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są
istniejące budynki murowane i szklarnie . Wymienione budynki
usytuowane są równolegle do wschodniej i pn granicy działki .Istniejące
budynki murowane są podpiwniczone z płaskim dachem. Między
istniejącymi budynkami wytworzyły się ciągi komunikacyjne, które
obsługują całą działkę i zapewniają swobodny dostęp do istniejących
obiektów budowlanych. Teren działki jest uzbrojony i ogrodzony,
Prace rozbiórkowe na terenie działki:
- przesadzenie 4 sztuk drzewek ;
- rozbiórka istniejącej szklarni przy projektowanym budynku nr 2;
- rozbiórka istniejącego śmietnika przy proj bud nr 2;
- demontaż fragmentu wygrodzenia z siatki przy proj bud nr 1;
5. Projektowane zagospodarowanie działki:
(wg projektu zagospodarowania terenu- rys nr A-1a skala 1:500)
Linia zabudowy dla projektowanej budowy jest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego. Ściany nowoprojektowanych budynków
na działce są usytuowane równolegle do budynków istniejących.
Poziom posadowienia posadzki projektowanej budowy dla zadanie nr 1
przyjęto p.p.p. +/- 0,00 = 82,38m npm.; dla zadania nr 2 przyjęto poziom
ppp+/- 0,00= 82,50m npm;
Wejście główne do budynków technicznych
- do projektowanych budynków zaprojektowano po 2 wejścia;
wejście w elewacji południowej i w elewacji północnej
przez ocieplone drzwi dwuskrzydłowe;
Wjazd na teren działki
- przez istniejącą bramę w ogrodzeniu od strony ulicy Wł.
Węgorka 20 –pozostaje bez zmian.
Opaska przy budynkach
Przy budynkach technicznych projektuje się opaskę ochronną z
betonu B-15 o szerokości 30cm i grubości 10 cm wystającą 2 cm ponad
teren, ze spadkiem od budynków;
Drogi dojazdowe i dojścia piesze utwardzone przed projektowanym
budynkiem- wykonać z kostki typu Poz-bruk, wg projektu drogowego,
Drogi dojazdowe o szerokości 3,0m, chodniki o szerokości 1,5 m,
W drogach zaprojektowano wpusty drogowe,
śmietnik
Istniejący śmietnik przeznaczony jest do rozbiórki; nowy śmietnik
należy wykonać obok naprzeciw łuku drogowego;
Ogrodzenie
Istniejące –bez zmian, nie jest objęte opracowaniem;
Zieleń
Należy dokonać przesadzenia 4 sztuk drzewek wzdłuż
projektowanej
zatoki przy drodze między budynkiem
technicznym zadania
nr 1 i nr 2;
- po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, prac drogowych,
utwardzeniu i naprawie nawierzchni, wykonaniu dojść pozostały
teren uporządkować; uzupełnić zniszczoną podczas prac
budowlanych zieleń ;
6. Zestawienie powierzchni działki:
-
bilans terenu:
Pd pow. działki nr 2/20 ( 100% )
- 29 310,0 m2
w tym:
 pow. zabudowy projektowana-zad nr1
- 79,30 m2

pow. zabudowy projektowana-zad nr2
- 79,30 m2
Pz łącznie
- 158,60 m2
7. Gospodarka wodno-ściekowa:
-
-
-
woda – projektowane budynki techniczne będą zasilane w wodę z
istniejącej instalacji wodociągowej szklarni ;
- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie grawitacyjne ścieków do
kanalizacji zewnętrznej;
ścieki deszczowe z powierzchni dachów projektowanych budynków
technicznych odprowadzane będą rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowej;
w nowoprojektowanych drogach zaprojektowano wpusty drogowe
dla odprowadzenia wód ;
8. Gospodarka elektroenergetyczna:
-
podłączenie budynków technicznych do istniejących rozdzielnic
elektrycznych usytuowanych w istniejących budynkach biurowych;
oświetlenie terenu pozostaje bez zmian, na planie pokazano lampy
do przesunięcia ze względu na powstałe kolizje z
nowoprojektowanymi drogami,
9. Gospodarka cieplna:
Projektowane budynki techniczne będą zasilane z istniejących węzłów
cieplnych zlokalizowanych w piwnicy w budynkach biurowych. Położenie
każdego węzła cieplnego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys
A-1a.
UWAGA:
Projektowane obiekty techniczne zadania nr 1 i zadania nr 2 - nie
zagrażają środowisku naturalnemu.
Przedmiotowa działka nr ewid 2/20 nie jest wpisana w rejestr zabytków
Opracował
mgr inż. arch. Elżbieta Kończal-Kuchta
Download