Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej

advertisement
Rejestr ekologicznej
produkcji roślinnej
………………………………………
imię i nazwisko producenta
………………………………………
adres gospodarstwa
Rejestr składowania produktów ekologicznych/ z okresu konwersji
Imię i nazwisko producenta:
1
Nazwa produktu1)
2
3
Przyjęcie produktu4)
Dane identyfikacyjne
przyjętego produktu 2)
Status
produktu3)
Lp.
Miejsce składowania
(rodzaj obiektu)
data
4
5
6
ilość [jedn.]
7
Wydanie produktu4)
5)
data
8
ilość [jedn.]
9
5)
Stan
Przeznaczenie
7)
magazynowy6)
10
11
Uwagi
12
Rejestr zbiorów (produkcji)
Lp.
Oznaczenie
działki rolnej
Nr działki
Powierzchnia
ewidencyjnej, działki rolnej w
Powierzchnia
na której jest
granicach
działki rolnej 1)
położona
dzialki
działka rolna 2) ewidencyjnej
Uprawiana roślina3)
Roślina
uprawiana w
plonie
głównym4)
Nazwa produktu5)
Status
produktu 6)
Imię i nazwisko producenta:
Data zbioru 7)
Wielkość
zbioru
(produkcji)8)
Wariant9)
Przeznaczenie
produktu10)
Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek
Nazwa produktu
Pochodzenie
produktu2)
Ilość4)
Odbiorca/nabywca5)
Wprowadzenie
produktu na
rynek jako: 6)
Lp.
Data
wprowadzenia
produktu na
rynek1)
Status
produktu3)
Imię i nazwisko producenta:
Numer certyfikatu, na podstawie
którego dokonano wprowadzenia
produktu na rynek
Uwagi
Rejestr zakupu środków do produkcji
Imię i nazwisko producenta:
Lp.
Data zakupu
Rodzaj
zakupionego
środka 1)
Nazwa zakupionego środka do
produkcji
Ilość
[kg, t, szt]
Dowód zakupu
(numer faktury,paragonu,rachunku)
Kontrola ekologicznych środków do produkcji
zamknięcie opakowań lub
pojemników prawidłowe? 2)
informacje na etykiecie
zgodne z dokumentami
towarzyszącymi 3)
podpis osoby
odpowiedzialnej
Rejestr użycia nawozów i środków ochrony roślin
Imię i nazwisko producenta:
Lp.
Data użycia
Oznaczenie
działki rolnej
Nr działki
ewidencyjnej, na
której jest
położona działka
rolna
Rodzaj zastosowanego
środka/nawozu
Zastosowana ilość
środka/ nawozu na
ha/UR
Rodzaj zastosowanej
Przyczyna
Jedno
metody dla
zastosowania środków
stka zastosowania środków
ochrony roślin
ochrony roślin
Kontrola czystości maszyn 1)
data czyszczenia
rodzaj wykonywanej
czynności
podpis osoby
odpowiedzialnej
Download