Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej

advertisement
Rejestr ekologicznej
produkcji roślinnej
………………………………………
imię i nazwisko producenta
………………………………………
adres gospodarstwa
Rejestr składowania produktów ekologicznych/ z okresu konwersji
Imię i nazwisko producenta:
1
Nazwa produktu1)
2
3
Przyjęcie produktu4)
Dane identyfikacyjne
przyjętego produktu 2)
Status
produktu3)
Lp.
Miejsce składowania
(rodzaj obiektu)
data
4
5
6
ilość [jedn.]
7
Wydanie produktu4)
5)
data
8
ilość [jedn.]
9
5)
Stan
Przeznaczenie
7)
magazynowy6)
10
11
Uwagi
12
Rejestr zbiorów (produkcji)
Lp.
Oznaczenie
działki rolnej
Nr działki
Powierzchnia
ewidencyjnej, działki rolnej w
Powierzchnia
na której jest
granicach
działki rolnej 1)
położona
dzialki
działka rolna 2) ewidencyjnej
Uprawiana roślina3)
Roślina
uprawiana w
plonie
głównym4)
Nazwa produktu5)
Status
produktu 6)
Imię i nazwisko producenta:
Data zbioru 7)
Wielkość
zbioru
(produkcji)8)
Wariant9)
Przeznaczenie
produktu10)
Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek
Nazwa produktu
Pochodzenie
produktu2)
Ilość4)
Odbiorca/nabywca5)
Wprowadzenie
produktu na
rynek jako: 6)
Lp.
Data
wprowadzenia
produktu na
rynek1)
Status
produktu3)
Imię i nazwisko producenta:
Numer certyfikatu, na podstawie
którego dokonano wprowadzenia
produktu na rynek
Uwagi
Rejestr zakupu środków do produkcji
Imię i nazwisko producenta:
Lp.
Data zakupu
Rodzaj
zakupionego
środka 1)
Nazwa zakupionego środka do
produkcji
Ilość
[kg, t, szt]
Dowód zakupu
(numer faktury,paragonu,rachunku)
Kontrola ekologicznych środków do produkcji
zamknięcie opakowań lub
pojemników prawidłowe? 2)
informacje na etykiecie
zgodne z dokumentami
towarzyszącymi 3)
podpis osoby
odpowiedzialnej
Rejestr użycia nawozów i środków ochrony roślin
Imię i nazwisko producenta:
Lp.
Data użycia
Oznaczenie
działki rolnej
Nr działki
ewidencyjnej, na
której jest
położona działka
rolna
Rodzaj zastosowanego
środka/nawozu
Zastosowana ilość
środka/ nawozu na
ha/UR
Rodzaj zastosowanej
Przyczyna
Jedno
metody dla
zastosowania środków
stka zastosowania środków
ochrony roślin
ochrony roślin
Kontrola czystości maszyn 1)
data czyszczenia
rodzaj wykonywanej
czynności
podpis osoby
odpowiedzialnej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards