Pobierz zgłoszenie do Biuletynu Integrowanej Produkcji stąd.

advertisement
ZAMÓWIENIE NA BIULETYN INTEGROWANEJ PRODUKCJI
DANE ROLNIKA
(INFORMACJE ZGODNE Z DANYMI ZGŁOSZONYMI DO ARIMR):
Pierwsze imię:
Drugie imię:
Ulica:
Nazwisko:
Nr domu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Powiat:
Gmina:
E-mail:
Telefon kontakowy:
Nr identyfikacyjny ARIMR:
Seria i nr Dow. Osob:
NIP wnioskodawcy:
PESEL:
NIP gospodarstwa:
1.
☐ Jestem
Nazwa gospodarstwa:
„vatowcem”
MIEJSCE PROWADZENIA UPRAWY:
Ulica:
Nr domu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Nr lokalu:
Powiat:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat
ZASADY BIULETYNU INTEGROWANEJ PRODUKCJI
Wyrażam zgodę na złożenie zgłoszenia do systemu Integrowanej Produkcji oraz wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o
płatność w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez upoważnionego pracownika na podstawie załączonego pełnomocnictwa.
Zobowiązuję się:
- odbyć szkolenie z Integrowanej Produkcji,
- prowadzić uprawę zgodnie z wymaganiami Integrowanej Produkcji,
- poddać się kontroli,
- pokryć koszty prenumeraty biuletynu Integrowanej Produkcji na sezon 2016, w kwocie 750zł netto plus VAT,
- pokryć koszty związane z badaniami na pozostałości pestycydów ( przy poborze próby),
- pokryć koszty certyfikacji,
- nie przekazywać innym osobom treści uzyskanych w ramach Biuletynu Integrowane Produkcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, adresowych i kontaktowych oraz innych danych przez firmę
FreshMazovia Consulting Sp. Z o. o. * w związku ze świadczoną usługą Biuletynu Integrowanej Produkcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, adresowych i kontaktowych oraz innych danych przez firmę Soska
Konsulting Andrzej Soska, Nowe Podole 38, 08-470 Wilga w związku ze świadczoną usługą Biuletynu Integrowanej Produkcji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _
( miejscowość i data )
Wydawca:* FreshMazovia Consulting Sp. Z o. o.
ul. Serwituty 25 lok. E106, 02-233 Warszawa
Adres strony: www.biuletyn.agro.pl
_______________ ____
( czytelny podpis rolnika )
Str. 1
ZAMÓWIENIE NA BIULETYN INTEGROWANEJ PRODUKCJI
W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KOMUNIKATÓW SADOWNICZYCH PROSZĘ WSTAWIĆ (X) PRZY WYBRANEJ LOKALIZACJI:
Rejon Sandomierz
Rejon Warka
Rejon Grójec
Pozostałe
Coniew
Dąbrówka Nowa
Brzeziny
Świątniki
Gruszczyn
Dziunin
Janów Podlaski
Świężyce
Grzegorzewice
Goszczyn
Kolonia Czepielin
Jachimowice
Kazimierków
Julianów k. Błędow a
Niemojki
Dębiany
Lasopole
Julianów k. Lew iczyna
Polubicze Dworskie
Bilcza
Nowa Wieś
Łęczeszyce
Suchożebry
Łukawa
Pawłówka
Odrzywołek
Biała Rządowa
Polanów
Stara Warka
Rykały
Dębina
Sośniczany
Wichradz
Stanisławów
Gręboszów
Szymanówka
Wrociszew
Zaborów
Jenkowice
Węgrce Panieńskie
Gośniewice
Belsk Duży
Kałęczew
Wielogóra
Rejon Biała Rawska
Brzozowiec
Koźminek
Chrząszczew
Dąbrówka k. Pniew
Lubianków
Niesiołowice
Nowe Sadkowice
Lipie
Słomków Suchy
Piotrawin
Nowy Chodnów
Maciejowice
Zadzim
Stary Franciszków
Nowy Kłopoczyn
Rosołów
Prabuty
Wandalin
Nowy Wylezin
Skowronki
Wierzchucice
Wierzbica
Rogów
Tarczyn
Turobowice
Uleniec
Nowe Podole
Zimnice
Wólka Turowska
Sobienie Jeziory
Żdżary
Bronisławka
Wysoczyn
Rejon Wilga
Rejon Opole Lub
Zakrzów
INFORMACJA O GATUNKACH I ODMIANACH ROŚLIN UPRAWIANYCH METODAMI INTEGROWANYMI:
GATUNEK
ODMIANA
POWIERZCHNIA
UPRAWY [HA]
PRZEWIDYWANY
PLON [T]
TERMIN
ZBIORU
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI - ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA
☐ ATESTACJE OPRYSKIWACZY okres wykonania usługi: …………………………(miesiąc)
☐ SZKOLENIE IP okres wykonania usługi: …………………………(miesiąc)
☐ BADANIA GLEBY okres wykonania usługi: …………………………(miesiąc)
(brak dokumentu zaznacz krzyżykiem)
Wydawca:* FreshMazovia Consulting Sp. Z o. o.
ul. Serwituty 25 lok. E106, 02-233 Warszawa
Adres strony: www.biuletyn.agro.pl
Str. 2
Download