katedra metodyki dyscyplin sportowych

advertisement
KATEDRA
DYDAKTYKI SPORTU
Tel. 71/347-3379
Tel/Fax 71/347-3039
[Teren Stadionu Olimpijskiego Wielofunkcyjna Hala Sportowa]
W ramach działalności
Katedry Dydaktyki Sportu
funkcjonują:
Zakład Teorii Treningu Sportowego,
 Zakład Sportów Indywidualnych,
 Zespół Sportów Walki,

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
 Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
– kierownik Zakładu Teorii Treningu
Sportowego,

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław
– kierownik Zakładu Sportów Indywidualnych,

Dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF
Wrocław
– kierownik Zespołu Sportów Walki
Prowadzący seminarium magisterskie:
 Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz;


Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław;
Dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF Wrocław;
Promotorzy prac magisterskich:












prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław
dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF Wrocław
dr Ziemowit Bańkosz
dr Piotr Cych
dr Małgorzata Kałwa
dr Kazimierz Kurzawski
dr Rafał Kubacki
dr Mieczysław Lewandowski
dr Jarosław Maśliński
dr Mariusz Nowak
dr Paweł Piepiora
Główna problematyka badawcza Katedry:




Aktywność ruchowa dzieci, młodzieży
i dorosłych uwzględnieniem dymorfizmu płciowego,
Rozwój motoryczny i umysłowy człowieka środkami
kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego,
Badania nad przejawami siły mięśniowej człowieka,
jej pomiarem i kształceniem,
Badania nad współzależnością cech morfologicznych
i funkcjonalnych,
Główna problematyka badawcza Katedry:



Ocena stanu przygotowania człowieka
do wysoko wyspecjalizowanych wysiłków,
Technika jako indywidualny sposób
wykonania czynności ruchowych,
Taktyka jako sposób rozwiązywania różnorodnych
sytuacji występujących w sporcie,
Główna problematyka badawcza Katedry:





Wieloletni i około roczny cykl przygotowania
sportowca,
Somatyczne i motoryczne kryteria doboru
do uprawiania sportu kwalifikowanego,
Proces ontogenezy człowieka z wykorzystaniem
możliwości oddziaływania: szkoły, klubów sportowych,
ośrodków rekreacji, itd..
Klasyfikacja i analiza obciążeń treningowych
w sporcie,
Aktywność osób niepełnosprawnych,
Proponowana tematyka:






Naukowe podstawy sportu szkolnego,
Teoretyczne podstawy nauczania i treningu
w sporcie szkolnym,
Kształcenie kadr nauczycielskich i trenerskich,
Problemy organizacji w sporcie młodzieżowym,
Problemy organizacji i metodyki sportu
niepełnosprawnych,
Zagadnienia integracji w wychowaniu fizycznym
i sporcie,
Aktualnie realizowane tematy badawcze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Zarządzanie jakością usług w sporcie wg. Międzynarodowych
Standardów ISO;
Aktywność ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem
dymorfizmu płciowego;
Aspekty prozdrowotne w sporcie masowym, na różnych etapach
ontogenezy;
Ocena dokładności siłowej kończyn górnych i dolnych oraz mięśni
prostowników grzbietu u przedstawicieli sportów walki;
Budowa morfologiczna i skład ciała zawodników judo oraz ich
zmienności pod wpływem wieloletniego treningu;
Zdolność różnicowania kinestetycznego a poziom sportowy
u zawodników tenisa stołowego;
Model zmian struktury wieloletniego treningu zdrowotnego
w aspekcie zmian własności podmiotowych jego uczestników;
Psychologiczny model osobowości mistrza w sporcie;
Charakterystyka równowagi ciała u przedstawicieli sportów walki,
na różnym poziomie zaawansowania zawodniczego.
Download