recenzje w przewodach naukowych

advertisement
Lechosław B. Dworak, prof dr hab.
RECENZENZENT W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU
I STOPNI NAUKOWYCH
RECENZJE W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU
DOKTORA HONORIS CAUSA
3.(2012) Prof. dr hab. Andrzej Wit - dla AWF we Wrocławiu
2.(2011) Prof. dr hab. Tadeusz Bober – dla AWF w Warszawie
1.(2003) Prof. dr Adrian Lees – dla AWF w Warszawie
RECENZJE W POSTĘPOWANIU O NADANIE
TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA
3.(2013) Dr hab. med. Anna Straburzyńska-Lupa – dla AWF w Poznaniu
2.(2012) Dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska – dla AWF we Wrocławiu
1.(2006) Dr hab. Czesław Urbanik – dla AWF w Warszawie
RECENZJE ROZPRAW HABILITACYJNYCH
20.Dziuba A. (2014) Normy biomechaniczne w diagnostyce klinicznej
chodu dzieci z porażeniem mózgowym.
19.Kuszewski M. (2014) Rola sztywności pasywnej wybranych mięsni w
procesach stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego.
18.Szulc P. (2014) Parametry funkcjonalne kręgosłupa jako czuły sensor
zmian zachodzących w układzie ruchu człowieka.
17.Tchórzewski D. (2014) Charakterystyka procesu utrzymywania
równowagi u kobiet i mężczyzn w staniu na podłożu niestabilnym w
pozycjach jednonóż i obunóż w aspekcie asymetrii funkcjonalnej
kończyn dolnych oraz budowy somatycznej.
16.Stemplewski R. (2014) Wpływ wysiłków o niskiej i umiarkowanej
intensywności na stabilność posturalną u mężczyzn po 65. roku życia.
15.Staszkiewicz R. (2014) Dymorfizm płciowy w dystrybucji siły
mięśniowej u dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat.
14.Konarski J. (2013) Wybrane czynniki determinujące mistrzostwo w
zespołowych grach sportowych na przykładzie hokeja na trawie.
13.Czamara A. (2012) Wieloetapowa rehabilitacja pacjentów po
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego
(ACLR)
diagnostyka,
monitorowanie,
koncepcja
schematu
usprawniania.
12.Maciaszek J. (2010) Wpływ treningu Tai-Chi na stabilność posturalną
mężczyzn po 60. roku życia.
11.Czaplicki A. (2010) Modelowanie we współrzędnych naturalnych w
biomechanice.
10.Serafin R. (2010) Obciążenia układu ruchu człowieka w ćwiczeniach
zamachowych na kółkach.
9.Mastalerz
A. (2009) Reakcja układu mięśniowego na wysiłki o
maksymalnej intensywności.
8.Zawadzki J. (2007) Strategia napędu mięśniowego w intensywnych
ruchach cyklicznych przedramienia.
7.Buśko Krzysztof (2007) Analiza wpływu programów treningu o różnej
strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn
dolnych człowieka.
6.Lewandowski J. (2007) Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i
zakresów ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3-25
lat w obrazie elektrogoniometrycznym.
5.Nowak A. (2006) Metabolizm tkanki kostnej u aktywnych fizycznie
młodych mężczyzn - wpływ wysiłku fizycznego.
4.Trzaskoma Z. (2003) Maksymalna siła mięśniowa i moc maksymalna
kobiet i mężczyzn uprawiających sport wyczynowo.
3.Prętkiewicz-Abacjew E. (2003) Kinematyka chodu a postawa ciała dzieci
sześcioletnich.
2.Urbanik Cz. (1995) Wpływ składowych obciążenia treningowego na
przyrost cech fizycznych kończyn dolnych.
1.Trzaskoma Z. (1994) Wykorzystanie trenażera wahadłowego w
zwiększaniu możliwości siłowo-szybkościowych mięsni kończyn dolnych
człowieka.
RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH
24.Ławniczak D. (2013) Ruch zgięcia w stawie kolanowym podczas chodu
u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych operacyjnie.
Dla I Wydz. Lekarskiego Uniw. Med. w Poznaniu.
23.Latour E. (2010) Czynniki morfologiczne wpływające na wzorce
rozkładu ciśnienia pod powierzchnią podeszwową stopy występujące
podczas chodu badanego u młodzieży szkolnej. Dla Wydz. Lekarskiego
AM w Szczecinie.
22.Sobota G. (2008) Mechanizmy regulacji prędkości chodu człowieka.
21.Habiera M. (2008)
Uczenie się techniki ruchu na tle zdolności
motorycznych u pływaczek synchronicznych.
20.Głowacki T. (2008) Przejawy koordynacji motorycznej pod wpływem
krótkotrwałego wysiłku fizycznego u kobiet w wieku 65-70 lat.
19.Waszczak J. (2007) Własności dynamiczne procesu utrzymywania
równowagi na podwyższeniu.
18.Wojciechowska-Maszkowska B. (2007) Stabilność postawy ciała u osób
w różnym wieku.
17.Borzucka D. (2007) Wpływ wykonania zadania umysłowego
stabilność postawy człowieka.
16.Dargiewicz R. (2005) Gra w piłkę nożną na różnych
mistrzostwa sportowego w świetle analizy kinematycznej.
na
etapach
15.Pisula A. (2004) Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na
stabilność postawy ciała.
14.Maćkała K. (2004) Zmienność parametrów kinematycznych w biegu na
dystansie 100 m.
13.Marszałek S. (2003) Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po
całkowitym usunięciu krtani.
12.Paluch P. (2002) Utrzymanie równowagi u ludzi z zespołem bólowym
dolnego odcinka kręgosłupa.
11.Sojka-Krawiec K. (2002) Rola koordynacji wzrokowo ruchowej w
korekcji stabilizacji postawy stojącej.
10.Sikora A. (2002) Różnicujący udział nóg w procesie utrzymywania
równowagi, 06/09/2002.
9.Szpala A. (2001) Współskurcz
antagonistycznych człowieka.
mięśniowy
w
koordynacji
mięśni
8.Rejman M. (2001) Analiza dynamiczna techniki pływania z monopłetwą.
7.Białecki R. (2001) Związek pomiędzy ugięciem kończyn dolnych a
wykorzystaniem energii trampoliny w skokach do wody.
6.Szymańska M. (2000) Kinestetyczno-wzrokowa regulacja procesu
utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u ludzi w różnym wieku.
5.Sous M. (1999) Skuteczność kinezyterapii w leczeniu chorych z
przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Dla
WNoZ AM w Poznaniu.
4.Szulc Paweł (1998) Problem oceny wiarygodności wyników pomiarów
zakresów ruchów w stawach łokciowym i kolanowym w zależności od
użytych przyrządów pomiarowych - studium porównawcze.
3.Mirowska-Skalska A. (1997) Integracja osób niepełnosprawnych w
środowisku
mieszkalnym.
Sformułowanie
zasad
kształtowania
przestrzeni mieszkalnej i wyposażenia z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dla Wydz. Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP w
Poznaniu.
2.Tokarski T. (1997) Zależność pomiędzy siłą mięśni i parametrami
dynamicznymi rozwijanymi na platformie dynamometrycznej oraz na
ergometrze rowerowym.
1.Lewandowski J. (1993) Kształtowanie się cech morfologicznych mięśnia
czworogłowego uda w okresie przed i po urodzeniu.
Download