określenia wielkości powierzchni zajmowanych w budynku

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 27/13
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie określenia wielkości powierzchni zajmowanych w budynku Biblioteki Głównej AWF
przez poszczególnych użytkowników oraz ustalenia kręgu osób materialnie
odpowiedzialnych za użytkowane pomieszczenia.
Działając w oparciu o ustalenia Zespołu ds. identyfikacji użytkowników pomieszczeń
w budynku „Biblioteka Główna”, ujęte treścią protokołu z dnia 23 października 2013r., na
podstawie § 100 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu z dnia z dnia 29 listopada 2011 r. ze zm. zarządza się, co
następuje:
§1
Koszty związane z utrzymaniem budynku „Biblioteka Główna” należy przypisać
wszystkim użytkownikom pomieszczeń tam zlokalizowanych, proporcjonalnie do wielkości
zajmowanej powierzchni, powiększonej o procentowy udział w powierzchni użytkowanej
wspólnie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
1.
Osobami materialnie odpowiedzialnymi za poszczególne pomieszczenia budynku
„Biblioteka Główna” są:
1) mgr Małgorzata Francuz – Biblioteka Główna;
2) mgr Magdalena Lewandowska – Sekcja Obliczeniowa;
3) dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. AWF – Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych;
4) inż. Lechosław Petruk – Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych i Technik
Informatycznych;
5) mgr Sławomir Kania – Administrator budynku, Dział Administracyjno-Gospodarczy;
6) mgr Aleksandra Staniszewska – Biuro Obsługi Rekrutacji;
7) Aleksandra Hałas – Archiwum AWF.
2. Wykaz pomieszczeń z podaniem ich powierzchni, użytkownika i osoby materialnie
odpowiedzialnej ujęty jest treścią załącznika nr 2 do zarządzenia.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia w zakresie podziału kosztów utrzymania budynku
i sporządzenia dokumentacji dotyczącej przejęcia odpowiedzialności materialnej przez
poszczególnych pracowników sprawuje Zastępca Kanclerza – Kwestor.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
p.o. KANCLERZA
mgr Stanisław Wiesław Kuhnert
Download