Centralna Baza Danych Przestrzennych (CBDP) Miasta

advertisement
Centralna Baza Danych Przestrzennych
Miasta Stołecznego Warszawy
Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.
1
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
§§§§§§
Złożoność
prawna
Złożoność
przedmiotowa
Specjalizacyjna
złożoność
technologiczna
2
Prezydent
Biuro
Biuro
• Zapewnienie dostępu dla pracowników Urzędu do
aktualnych danych przestrzennych.
Wydział
Dział
Biuro
Wydział
Dział
Dział
Wydział
Dział
Dział
Wydział
Dział
Dział
Wydział
Dział
Dział
Wydział
Dział
Dział
Dział
• Poprawa jakości danych, dzięki wykorzystaniu tych
samych danych referencyjnych.
• Sukcesywne zmniejszanie nakładów na
pozyskiwanie i utrzymywanie baz danych
Centralna Baza
przestrzennych.
Danych Przestrzennych
m.st. Warszawy
• Realizacja wymagań dyrektywy INSPIRE
3
Zastosowane rozwiązania dla CBDP
Platforma usług geoprzestrzennych BGiK – to m.in.:
•Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych: chmura
obliczeniowa (macierz dyskowa 100TB, klastry obliczeniowe,
środowisko aplikacyjne (licencje), wraz z usługami utrzymania,
administracji i rozbudowy)
•Wdrażanie standardów pozyskiwania systemów i danych (w tym
opracowywanie własnych lokalnych)
•Centralny kanał wymiany danych - Repozytorium : >700 warstw
tematycznych, >25 mln obiektów wektorowych; docelowo 2x
4
•Punkty adresowe
•organizacje pozarządowe
•ambasady
•place zabaw
•biura Urzędu
•strefa ograniczonego przeznaczenia
•inne jednostki publiczne
•strefa ograniczonej zabudowy
•jednostki organizacyjne Urzędu
•ujęcia wód podziemnych
•konsulaty
•granica I strefy TAXI
•placówki ZUS
•dworce kolejowe
•sądy
•granica strefy płatnego parkowania
•urzędy dzielnic
•linie kolejowe
•urzędy skarbowe
•linie tramwajowe
•Urzędy Stanu Cywilnego
•parkingi P+R
•21 warstw (poszczególne banki i operatorzy
•przystanki kolejowe
bankomatów)
•przystanki SKM
•posterunki policji
•przystanki WKD
•jednostki PSP
•przystanki ZTM
•gimnazja
•stacje metra
•licea
•stacje rowerowe Veturilo
•przedszkola
•ścieżki rowerowe
•szkoły podstawowe
•numery dróg
•szkoły policealne
•ulice
•szkoły zawodowe
•place
•technika
•biblioteki
•uczelnie wyższe
•domy kultury
•obwody gimnazjów i szkół podstawowych
•kina
•siatka dróg w podziale na kategorię drogi
•muzea
•37 warstw, zawierających pozostałe elementy
•teatry
eDIOM
•Uzupełnienie mapy własności
•budynki
•ramka mapy zasadniczej 1:250
•działki ewidencyjne
•ramka mapy zasadniczej 1:500
•działki ewidencyjne projektowane
•ramka mapy zasadniczej 1:1000
•obręby ewidencyjne
•ramka mapy zasadnicznej 1:2000
•ramka sekcji fotoplanu 1:2000
•Stanowiska handlowe, targowiska stałe i targowiska
•Granice dzielnic (nazwy)
jednodniowe
•archiwalne granice miasta (1916, 1930, 1938, 1939, •apteki
1951, 1957, 1978, 1992, 2002)
•placówki terapii uzależnień
•miejsca charakterystyczne 1945
•poradnie psychologiczno-pedagogiczne
•ulice istniejące w 1939 roku
•poradnie zdrowia psychologicznego
•ulice projektowane w 1939 roku
•szpitale
•granica Lotniska Chopina
•Place zabaw (zasięgi)
•obszar ograniczonego użytkowania
•domy dziecka
•domy pomocy społecznej
•inne pomoc społeczna
•organizacje pozarządowe
•ośrodki pomocy społecznej
•żłobki i kluby dziecięce
• Pozwolenia na budowę (Liniowe, punktowe i
powierzchniowe)
•mapa średnich cen transakcyjnych 1 m2 lokali
mieszkalnych w podziale na r
•transakcje lokalowe w podziale na lata (5
przedziałów)
•obszary Miejskiego Systemu Informacyjnego
•tereny zieleni
•cieki
•wody powierzchniowe
•cmentarze
•punkty katechetyczne
•świątynie
•parafie rzymskokatolickie
•26 warstw, obejmujących podstawowe obiekty
sportowe
•granica Lotniska Chopina
•Obszar ograniczonego użytkowania
•Z1 - strefa ograniczonej zabudowy
•Z2 - strefa ograniczeń przeznaczenia
•Zasięgi terenów jawnych i niejawnych
•akademiki
•apartamenty
•campingi
•hotele
•schroniska
•punkty informacyjne
•punkty Informacji Turystycznej
•Ujęcia wód podziemnych (punkt)
•sieci wodociągowe (7 warstw)
•sieci energetyczne (7 warstw)
•sieci ciepłownicze
•obwody wyborcze
•okręgi wyborcze
5
Metody dystrybucji danych
•Geoportal m.st. Warszawy (mapa.um.warszawa.pl)
•Usługi sieciowe przeglądania (standard Web Map Service)
•Usługi sieciowe pobierania kopii danych (w przygotowaniu, w
standardzie Web Feature Service)
•Dostęp do danych plikowych (Katalog ulic i placów m.st. Warszawy
(ulice.um.warszawa.pl))
6
Pochodzenie prawne
danych przestrzennych CBDP
• Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane prowadzone przez
BGiK np. mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza);
• Krajowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane pozyskane na potrzeby
zadań Urzędu np. Baza Danych Obiektów Topograficznych, chmura
punktów ze skaningu laserowego);
• Rejestry prowadzone przez Urząd na podstawie przepisów
szczegółowych np. Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych;
• Dane pozyskiwane przez poszczególne jednostki Urzędu w ramach
ogólnych ustawowych zadań jednostki samorządowej;
7
Wyzwania
• Zagadnienia problematyczne: prawne, organizacyjne,
technologiczne, kadrowe, jakościowe (aktualność danych!)
• Konieczność nieustannego doskonalenia, utrzymania oraz
rozbudowy usług w sytuacji zmian, w celu osiągnięcia
harmonizacji i interoperacyjności
8
www.mapa.um.warszawa.pl
9
Download