Opis oprogramowania MapInfo Pro. (przesłany przez: Karolina

advertisement
Opis oprogramowania MapInfo Pro.
(przesłany przez: Karolina Szpankowska - Woźna | Specjalista ds. Sprzedaży | tel.: +48 22 718 32 04
| tel. kom.: +48 883 343 942 | [email protected] )
MapInfo Pro to desktopowy program klasy GIS (Geographic Information System), pozwalający na
tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można
wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane
systemy informacji przestrzennej.
Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:
- dostęp do narzędzi GIS umożliwiających edycję danych, rysowanie, tworzenie zbiorów danych
przestrzennych
i analizy przestrzenne
- zaczytywanie i zapis danych wektorowych, tabelarycznych, rastrowych
- bezpośrednie otwieranie, edycja i zapis plików .tab, .wor
- bezpośrednie otwieranie plików utworzonych w dBASE lub FoxBASE, delimitowanych ASCII,
rozdzielanych przecinkiem csv, plików shape, Lotus 01-02-03, Microsoft Excel i Microsoft Access;
importowanie plików graficznych w wielu formatach, funkcja tworzenia plików bazodanowych
bezpośrednio w oprogramowaniu
- moduł FME otwierający dane uniwersalne
- jednoczesny wgląd w dane w trzech postaciach: w oknie mapy, tabeli i wykresu
- bezpośredni dostęp przez ODBC do odległych baz danych takich, jak Oracle i SQL Server
- wyświetlanie wielu warstw w jednym oknie mapy
- okno Projektant legendy pozwalające tworzyć i modyfikować legendy dla każdej warstwy mapy
- zadawanie zapytań przestrzennych i bazodanowych od prostych kwerend do złożonych zapytań SQL
na wielu zbiorach
- pola pracy .wor, otwieranie, edycja oraz zapis
- odsyłacze bezpośrednio z okna mapy uruchamiające pliki lub strony internetowe
- przeciąganie danych do innych aplikacji za pomocą narzędzi OLE
- zestaw narzędzi i funkcji do rysowania, edycji i modyfikacji map
- dostęp do pakietu narzędzi MapCAD umożliwiających precyzyjny rysunek wektorowy
- dostęp do narzędzi służących do tworzenia kartogramów i kartodiagramów, map tastrowych, 3D
(mapy tematyczne)
- dostęp do danych testowych dla Polski i świata
- dostęp do modułu Seagate Crystal Reports, służącego do tworzenia raportów bezpośrednio z
danych
- przygotowanie danych do wydruku za pomocą okna rozkładu
- korzystanie z narzędzi służących do osadzenia w oknie mapy legendy, podziałki, symbolu północy
- export danych do innych formatów GIS
- nadawanie oraz możliwość zmiany odwzorowania mapy w trakcie wyświetlania lub digitalizacji
- funkcje przetwarzania obiektów pomagające usuwać błędy w danych, ustawiać tolerancję
dociągania do obiektów, węzłów czy poligonów
- interaktywna skala mapy połączona z podziałką
- edycja i tworzenie stylów składanych dla punktów, linii oraz poligonów
- automatyczne dokonywanie zmiany stylu wyświetlania obiektów przy zmianie skali mapy,
- bezpłatny dostęp do środowiska programistycznego MapBasic, umożliwiającego pisanie własnych
funkcji i automatyzację procesów
- drukowanie okna mapy do warstwowego PDF (zapisywanie mapy, tabeli, wykresu lub rozkładu z
zachowaniem półprzezroczystości warstw, z zapisem atrybutów i georejestracją)
- przeglądnie katalogów CSW - wyszukiwanie oraz dostęp do metadanych
- dostęp do narzędzia pajęcza sieć, umożliwiającego obliczanie odległości pomiędzy zbiorami
punktów
- dostęp do narzędzi analitycznych jak: okna rejonizacji, poligony voronoi
- dostęp do serwisu kafli map satelitarnych Microsoft Bing z poziomu oprogramowania
- oraz wiele innych…
MapInfo Pro współpracuje z różnymi formatami danych przestrzennych oraz wieloma rodzajami baz danych.
Dane zaimportowane do programu wyświetlane są w postaci warstw składających się z mapy oraz tabeli
atrybutów. Umożliwia to integrację danych pochodzących np. z plików Microsoft Excel, Access czy serwerów
baz
danych
(Oracle,
PostgreSQL,
itp.)
z
mapą,
a
następnie
ich
wizualizację.
Oprogramowanie pozwala również nie tylko na wszechstronną analizę i edycję danych zewnętrznych, ale
również
tworzenie
własnych
zbiorów
z
danymi.
MapInfo posiada funkcje pozwalające na łączenie się z usługami WMS (Web Map Services) oraz WFS (Web
Feature Services). Ponadto producent udostępnia użytkownikom utrzymującym aktualność oprogramowania,
darmowy dostęp do mapy całego świata BingMaps.
Download