załacznik3

advertisement
Załącznik nr 3. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRFII DLA KLASY III A poziom podstawowy na rok
szk. 2013/2014
POZIOM K (konieczny) – ocena dopuszczający:
- wymienia:






warstwy atmosfery,
składniki klimatu,
postacie wody na Ziemi,
elementy środowiska naturalnego,
rodzaje głodu,
bazę surowcową przemysłu energetycznego na świecie i w Polsce;
- podaje:







rodzaje ruchów Ziemi,
rodzaje skał,
ery z podziałem na okresy,
procesy wewnętrzne i zewnętrzne Ziemi,
główne procesy glebotwórcze,
problemy środowiskowe na świecie i w Polsce,
problemy demograficzne, kulturowe, etniczne, urbanizacyjne na świecie i w Polsce;
- definiuje pojęcia dotyczące:








mapy,
atmosfery i zjawisk w niej zachodzących,
hydrosfery,
litosfery,
biosfery i pedosfery,
środowiska geograficznego,
procesów demograficznych i urbanizacyjnych,
komunikacji i usług;
- wykazuje się ogólną znajomością mapy.
POZIOM P (podstawowy) – ocena dostateczny:
- wyjaśnia pojęcia związane z:







kartografią,
ruchami Ziemi,
atmosferą i hydrosferą,
budową i właściwościami wnętrza Ziemi,
procesami egzogenicznymi,
procesami glebowymi,
środowiskiem życia człowieka,

procesami współczesnego życia na świecie i w Polsce;
- rozwiązuje proste zadania na przeliczanie skali oraz czasu miejscowego;
- wykazuje się znajomością mapy świata, poprzez wskazanie na niej największych i najludniejszych
państw, zagłębi surowcowych świata i Polski;
- podaje przykłady:






poszczególnych grup skał,
procesów górotwórczych, wulkanicznych, sejsmicznych,
wietrzenia fizycznego, chemicznego, biologicznego,
erozji i akumulacji,
przydatności rolniczej gleb,
problemów urbanizacyjnych i i demograficznych w Polsce i na świecie
- rozróżnia formy powstałe w wyniku procesów wewnętrznych i zewnętrznych;
- wskazuje zróżnicowanie:
 form działalności: wód, lodowców, wiatru,
 etniczne i kulturowe ludności na świecie,
 regionalne procesów urbanizacyjnych na świecie.
POZIOM R (rozszerzony) – ocena dobry:
- klasyfikuje mapy,
- rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności z zakresu obliczania czasu i przeliczania skali,
- analizuje mapy różnej treści,
- interpretuje zjawiska atmosferyczne oraz ruchy Ziemi,
- interpretuje poznane zjawiska geograficzne (Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz
współczesny),
- rozpoznaje skały krystaliczne, osadowe metamorficzne,
- porównuje współczesne przemiany gospodarcze, społeczne, polityczne na kontynentach i w
wybranych państwach w tym w Polsce,
- dostrzega problemy integracji na świecie,
- charakteryzuje:



formy egzogeniczne,
procesy endogeniczne,
proces powstawania skał,





typy zasilania wybranych rzek,
gospodarkę rolną na świecie i w Polsce,
problemy urbanizacyjne i industrializacyjne na świecie i w Polsce,
problemy wyżywienia ludności świata,
procesy demograficzne na świecie i w Polsce.
POZIOM D (dopełniający) – ocena bardzo dobry:
- stosuje ze zrozumieniem pojęcia długość i szerokość geograficzna,
- charakteryzuje metody prezentacji zjawisk na mapie,
- wyjaśnia przyczyny zjawisk związanych z ruchami Ziemi,
- wyjaśnia proces powstania różnych zjawisk atmosferycznych (wiatry, opady, osady atmosferyczne),
- omawia genezę hydrosfery,
- omawia wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie powierzchni Ziemi,
- wykazuje dysproporcje gospodarcze, społeczne i kulturowe współczesnego świata,
- podaje własne przykłady rozwiązań problemów demograficznych, środowiskowych, politycznych,
- ocenia sposoby i skuteczność działania wielkich organizacji międzynarodowych,
- proponuje rozwiązania ekologiczne,
- wykorzystuje informacje z innych dziedzin naukowych w interpretacji powstawania zjawisk
geograficznych,
- wykorzystuje własne obserwacje w dyskusji lub pracach pisemnych,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- rozwiązuje zadnia różnych treści o wyższym stopniu trudności.
POZIOM W (wykraczający) – ocena celujący:
- dowodzi, przedstawia prognozy, przewiduje zmiany w zjawiskach i procesach,
- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, znacznie wybiegając poza materiał podstawowy.
Download