Zadania mogą być realizowane

advertisement
Zadania służby geodezyjnej
i kartograficznej
Przesłanki do rozważań
 Uwarunkowania prawne
 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
 ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
 ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 Uwarunkowanie systemowe
 powiat jest podstawowym ogniwem w budowie baz danych
 powiaty prowadzą bazy danych w sposób jednorodny
 powiatowe bazy danych są podstawą do tworzenia
wszystkich baz opartych o dane przestrzenne
 Uwarunkowania organizacyjne i finansowe
Zadania powiatu
 Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 zasadnicza część systemu bazy danych
 ograniczenie treści zasobu do części obligatoryjnej (wg instrukcji K1) tzn.:




osnowy geodezyjnej
ewidencji gruntów i budynków
budynki
ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 dyskusyjny zakres treści zasobu:
 sieć uzbrojenia terenu
 drogi i ulice (krawędzie, krawężniki jezdni)
 Zadanie wykonywane wyłącznie przez powiat
Zadania powiatu
 Sposób pozyskiwania danych:
 bezpośrednio z pomiarów
 z instytucji publicznych na podstawie przepisów
i porozumień
 poprzez tworzenie połączeń między bazami danych prowadzonych
przez instytucje
 np. Gazownia, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg i Mostów
 Oczekiwany efekt:
 komplementarny i spójny system baz danych
Zadania powiatu
 Dane pozyskiwane z gmin
 powiat prowadzi rejestr adresów
(ewidencje miejscowości, ulic i numerów porządkowych)
 włącza do zasobu powiatowego dane z mpzp
 linie rozgraniczające, przeznaczenie terenu
 koordynuje i uzgadnia topologie mpzp
(szczególnie na granicach gmin)
 koordynuje i prowadzi mapy dróg publicznych
i dróg wewnętrznych o charakterze publicznym
Zadania gminy
 Prowadzi mapy gminy (miasta)
 w oparciu o mapę prowadzoną przez powiat (część obligatoryjna)
 decyduje o zakresie zawartości mapy
 Prowadzi mapy w zależności od potrzeb w różnych skalach
 Gminny zasób geodezyjny i kartograficzny tworzą dodatkowo materiały:
 fotogrametryczne
 teledetekcyjne
 inne zobrazowania terenu
 Zadania mogą być realizowane:
 przez powiat w porozumieniu z gminą lub z gminami
 wspólnie przez gminy
 w części przez gminę
 Zadanie finansowanie przez gminę
Zadania powiatu, zadania gminy
 Wykorzystanie efektu synergii bazy powiatowej i gminnej
 Trzy zasady wymiany danych:
 bazy danych współpracują ze sobą
 dane przestrzenne przekazywane są nieodpłatnie
 geodeta swobodnie korzysta z obu baz (poprzez bazę powiatu)
 Bazy powiatowe i gminne zasilają:
 bazę województwa
 bazę krajową - GEOPORTAL
Zadania powiatu, zadania gminy
 Nowe wyzwania:
 własność warstwowa
 kataster 3D
 łączenie baz danych nowoczesnymi technologiami
Zadania województwa
 Opracowuje i prowadzi mapę województwa:
 w oparciu o dane z powiatów
 aktualizowana na bieżąco
 Zasób wojewódzki składa się z:




map
materiałów fotogrametrycznych
teledetekcyjnych
i innych
 Prowadzenie „map dyżurnych”:
 projektowanego uzbrojenia tereny, dróg
 o innej tematyce np. obszary zalewowe, Natura 2000
 Zadanie finansowane przez województwo
Podsumowanie
 Podstawowe bazy danych tworzone są w powiatach
 Tworzymy:
 bazy danych przestrzennych
 relacyjne bazy danych
 Mapy są jedną z form prezentacji zawartości baz
danych
 dla nas najważniejszą
Andrzej Krygier
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download