Zapytanie ofertowe dot. zakupu rozszerzonej informacji baz

advertisement
Zapytanie ofertowe dot. zakupu
rozszerzonej informacji baz danych
firm austriackich.
2014-11-04 11:53:57
2
Dostęp do rozszerzonej informacji baz danych firm austriackich.
Przedmiot zamówienia:
Dostęp do rozszerzonych informacji baz danych firm austriackich.
Zapytanie dotyczy zakupu bazy danych przedsiębiorstw w Austrii z możliwością dostępu do dodatkowych
danych (w stosunku do informacji standardowych jak np. klasyfikacje branż, nazwa i adresy firm, nazwiska
kierownictwa) jak np.:
- dostęp do rejestru handlowego
- przewidywalna możliwość prezentowania benchmark
- rozwój benchmark grupy porównywalnej
- urzędowe wyciągi z rejestru handlowego
Termin składania ofert, ich forma i adresat:
17 październik 2014 r. w formie elektronicznej na adres [email protected]
Termin związania z ofertą:
30 październik 2014
Termin realizacji:
12 miesięcy od daty kupna
Kryteria oceny:
Lp.
Kryterium
Ocena
Waga
Maksymalna
liczba punktów
1
Cena
1-4
40
40
2
Zgodność oferty z
przedmiotem zamówienia
1-6
60
60
Razem
100
3
Zakup jest finansowany z ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny.
4
Download