Zagadnienia do egzaminu

advertisement
Zautomatyzowane systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Zagadnienia do egzaminu
I. Część definicyjna
1. system informacyjno-wyszukiwawczy, system informacyjnowyszukiwawczy on-line
2. zbiór informacyjny
3. zbiór wyszukiwawczy
4. system dokumentacyjny
5. system faktograficzny
6. system pełnotekstowy
7. strategia wyszukiwawcza
8. zapytanie informacyjne
9. instrukcja wyszukiwawcza
I. Część zagadnieniowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zadania producentów baz danych
Zadania dystrybutorów baz danych
Typologia systemów informacyjno-wyszukiwawczych
System przyjazny użytkownikowi
System faktograficzny, jego cechy i elementy, odbiorcy systemu
System pełnotekstowy, jego cechy, elementy, odbiorcy systemu
Systemy ekspertowe – systemy z bazą wiedzy, właściwości systemów
ekspertowych, struktura systemów ekspertowych, rodzaje systemów
ekspertowych – kryteria podziału, zastosowanie w bibliotekarstwie i
informacji naukowej
Proszę wymienić międzynarodowe zautomatyzowane systemy
informacji naukowej
Proszę omówić wybrany przez siebie zautomatyzowany system
informacji naukowej
Serwis DIALOG – dlaczego jest uznany za wzorcowy serwis
informacyjny?
Serwisy informacyjne – określ pojęcie, elementy składowe, wymień
znane serwisy informacyjne
Informacja europejska – twórcy informacji europejskiej, instytucje
informacji europejskiej.
Bazy danych Unii Europejskiej
Polskie instytucje udostępniające bazy danych (Ośrodek
Przetwarzania Informacji, Biblioteka Narodowa) – rodzaje baz, zakres
tematyczny
Baza danych – definicja
Na czym polega zdefiniowanie bazy danych?
Typologia baz danych ze względu na zawartość, zakres, zasięg
geograficzny, strukturę.
Selektywna Dystrybucja Informacji
Bazy danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Inne dziedzinowe bazy danych (bazy dla nauk technicznych,
humanistycznych, baz dla prawników, bazy medyczne) (do wyboru)
21. Faktograficzne bazy danych – podaj przykłady
22. Które bazy danych udostępniane przez Bibliotekę Narodową należą
do grupy baz faktograficznych
23. Bazy czasopism – czasopisma elektroniczne
24. Literatura w sieci (w tym nowe technologie Wiki, projekty realizowane
w skali kraju i przez poszczególne ośrodki)
25. Informacja patentowa i normalizacyjna – podstawowe bazy danych
26. Organizacja działalności patentowej i normalizacyjnej
27. Źródła informacji Open Access (pojęcie OA, realizacja projektów)
Download