BIULETYN GOSPODARCZY nr 6/2011 Wydział Polityczno

advertisement
BIULETYN GOSPODARCZY nr 6/2011
Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Ambasada RP w Austrii
Stabilna sytuacja po otwarciu rynku pracy
Po otwarciu austriackiego rynku pracy w dn. 1 maja br. w kraju nie odnotowano
zmasowanego napływu poszukujących zatrudnienia obywateli nowych państw
członkowskich, jakiego obawiano się przed zniesieniem przepisów przejściowych. W
pierwszym miesiącu po otwarciu na austriackim rynku pracy pojawiało się 8700
pracowników z nowych państw UE, z czego większość stanowili Węgrzy (3000), Polacy
(2500), Słowacy (1500) oraz Czesi (800) i Słoweńcy (650). Stanowi to dwa promile w
stosunku do 3,4 mln pracowników najemnych w Austrii.
Nowa forma podatku od dochodów kapitałowych
Wprowadzenie w Austrii nowego podatku od dochodów kapitałowych (Kapitalertagssteuer
KESt) z dużym prawdopodobieństwem nastąpi 1 kwietnia 2012r., a nie jak dotychczas
planowano 1 października br. Podatek od dochodów kapitałowych został zaproponowany
przez rząd w ramach działań na rzecz konsolidacji budżetu. W nowej formie 25-procentowy
podatek będzie nakładany na zyski z obrotu papierami wartościowymi uzyskane ze sprzedaży
akcji nabytych po 1 stycznia 2011r. i sprzedanych po 1 października 2011r. Podatek do
urzędów skarbowych odprowadzać będą banki. Kwestia ta jest jednak przedmiotem sporu,
który wywiązał się pomiędzy instytucjami kredytowymi a ustawodawcą. 14 banków zgłosiło
stosowny pozew do austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż są one zdania, że
wykonywanie nałożonych na nie obowiązków dot. odprowadzania w/w podatku KESt
związane jest ze znacznym obciążeniem biurokratyczno-finansowym. Bankowcy zwracają
uwagę na konieczność pokaźnych inwestycji w zakresie zmian systemowych, których koszty
nie będą refundowane przez skarb państwa.
Zadowalające wpływy z podatków
W związku z pozytywnym rozwojem gospodarczym austriacki resort finansów w okresie od
stycznia do kwietnia br. w porównaniu r/r odnotował 7,2procentowy wzrost wpływów z
podatków. Fiskus pobrał w tym czasie 19,9mln euro, co stanowi sumę o 1,3 mln euro wyższą
od odnotowanej w analogicznym czasie w 2010r. Federalne Ministerstwo Finansów w
projekcie budżetu na 2011r. zakładało 1,9 procentowy wzrost dochodów z tytułu podatków.
Resort wyraża wielkie zadowolenie z poprawy sytuacji gospodarczej i związanego z tym
faktem wzrostu dochodów budżetowych.
Austria promuje pojazdy o napędzie elektrycznym
Austriacka gospodarka wiąże wielkie nadzieje z rozwojem branży elektropojazdów. Jak
wynika z aktualnych badań, do 2030r. nowa gałąź gospodarki przyczyni się do powstania
35.600 nowych miejsc pracy i utworzenia wartości produkcji w wys. 2,9 mld euro.
Największe szanse rozwoju dla podmiotów gospodarczych, przede wszystkim dla małych i
średnich przedsiębiorstw, wiązane są z branżą energoelektroniki i elektroniki sterowania, jak
również z produkcją zbiorników na ciekły wodór i silników elektrycznych.
1
Firma Immofinanz planuje powrót na polski rynek
Największy austriacki koncern zajmujący się dystrybucją nieruchomości planuje wejście na
polską giełdę. Zaznacza jednak, że nastąpi to dopiero po zmianie warunków dot. notowania
papierów jednej spółki na dwóch lub więcej parkietach. Immofinanz uważa, że Polska i Rosja
są najbardziej przyszłościowymi rynkami, z tego względu zamierza poświęcić im zwiększoną
uwagę. Koncern po pomyślnym zakończeniu procesu restrukturyzacji planuje intensyfikację
działalności na rynkach wschodnich.
Światowe Forum Ekonomiczne w Wiedniu
W dn. 8-9 czerwca br. w Wiedniu odbyło się spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego
Europy i Azji Centralnej. Podczas obrad podjęto temat rozwiązań i strategii na rzecz
innowacji. Dyskusji poddano również kwestie globalnej konkurencyjności, bilansowania
zasobów oraz odporności na zagrożenia. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500
przedstawicieli rządów i środowisk gospodarczych z 67 krajów.
Austriackie inwestycje w Rosji
Po okresie stagnacji inwestycyjnej wywołanej kryzysem finansowo-gospodarczym,
austriackie przedsiębiorstwa koncentrują zwiększoną uwagę na rynku rosyjskim. Obecnie
skumulowana wartość austriackich inwestycji w Rosji wynosi ok. 6 mld euro, szacuje się
jednak, że do końca br. suma ta wzrośnie do poziomu 7 mld euro. W 2010r. przedsiębiorstwa
z Austrii zainwestowały w Rosji 662 mln euro, głównie w branży papierniczej (firma Mondi)
oraz budowy maszyn (koncern Magna). Zakłada się, że kolejne inwestycje podejmowane
będą w zakresie w/w gałęzi gospodarki, jednak wielkie nadzieje wiąże się również z branżą
energii, elektroniki oraz turystyki.
Austria Wirtschaftsservice rozszerza działalność na południowowschodnią Europę
Federalna Agencja ds. Wspierania Rozwoju i Innowacyjności (Austria Wirtschaftsservice,
AWS) przedstawiła plany ekspansji na rejon południowowschodniej Europy. Przewidziane
jest utworzenie tam infrastruktury wspierającej MŚP we wdrażaniu innowacyjnych
projektów. 3-letnia realizacja przedsięwzięcia pochłonie 2,6 mln euro. 85proc. środków
pochodzi z programu UE South-East Europe, pozostałe z budżetu Austrii. W projekcie
uczestniczą Chorwacja, Serbia, Macedonia, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Grecja, Włochy oraz
Rumunia.
Poprawa sytuacji austriackich firm
Jak wynika z aktualnych sondaży, sytuacja austriackich małych i średnich przedsiębiorstw po
okresie załamania uwarunkowanego wpływem kryzysu gospodarczego, uległa znacznej
poprawie. Ponad połowa (55proc.) ankietowanych ocenia swoją sytuację, jako dobrą –
wiosną 2010r. podobną opinię wyraziło tylko 44proc. respondentów. Odnotowany został
ogólny wzrost liczby zleceń, stanowi podstawę do zatrudniania nowych pracowników – jedna
piata ankietowanych oświadczyła, że w ostatnich 6 miesiącach zatrudniła min. 1 nowego
pracownika. Wyjątek stanowi branża budowlana, która odczuwa znaczny spadek liczby
zleceń, co zmusza przedsiębiorstwa do redukcji liczby pracowników.
2
Download