Rekrutacja uczestników

advertisement
Rekrutacja uczestników
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż z dniem 30.kwietnia 2011r.
zakończyła się rekrutacja uczestników do realizowanego w 2011 r. projektu systemowego pn.
„Twoja aktywność – Twój rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Rekrutacja prowadzona była od stycznia 2011r., z zachowaniem równości szans oraz miała
charakter otwarty. Informacja dotycząca rekrutacji do projektu zamieszczona została na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy
Kościan. Rekrutanci wyłonieni zostali przez pracowników socjalnych na podstawie
wywiadów środowiskowych. Następnie miały miejsce spotkania indywidualne z
potencjalnymi uczestnikami projektu, podczas których wypełniona została przez nich ankieta
rekrutacyjna. Na podstawie wyrażonej przez potencjalnego beneficjenta ostatecznego chęci
udziału w projekcie, zgłoszonych potrzeb oraz rozmów z pracownikami socjalnymi
utworzona została ostateczna lista uczestników licząca 20 osób a także lista rezerwowa
składająca się z 4 osób. Przez beneficjentów ostatecznych wypełniona została deklaracja
uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
określonych dla grupy docelowej projektu.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Lewińska
K.G.
Download