Opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść mapy

advertisement
Kraków: Opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść
mapy zasadniczej na podstawie analogowej mapy zasadniczej i
ewidencyjnej na potrzeby budowy baz danych BDOT500, GESUT
oraz EGiB z wykorzystaniem istniejących baz danych dla jednostki
ewidencyjnej Igołomia - Wawrzeńczyce.
Numer ogłoszenia: 299810 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 221356 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krakowski, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel.
12 634 42 70, faks 12 6335294.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie bazy danych obiektów
stanowiących treść mapy zasadniczej na podstawie analogowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej na
potrzeby budowy baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB z wykorzystaniem istniejących baz
danych dla jednostki ewidencyjnej Igołomia - Wawrzeńczyce..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie
bazy danych obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej na podstawie analogowej mapy
zasadniczej i ewidencyjnej na potrzeby budowy baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB z
wykorzystaniem istniejących baz danych dla jednostki ewidencyjnej Igołomia - Wawrzeńczyce.
Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy
formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania
dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące załącznik nr
1 do siwz. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia
na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.41.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Geodezyjne Technologie Cyfrowe WEKTOR s.c., ul. Kunickiego 5, 30-134 Kraków, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 134070,00

Oferta z najniższą ceną: 134070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150168,00

Waluta: PLN.
Download