TYTUŁ PROJEKTU „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej

advertisement
TYTUŁ PROJEKTU
„Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.
Data podpisana umowy o dofinansowanie: 28 lipca 2014 r.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.03.02.00-32-004/14-00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.03.02.00-32-004/14-01
Całkowita wartość projektu: 2 477 790,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 477 790,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 858 342,50 PLN
Procent dofinansowania: 75 %
Opis projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest rozwój systemów informatycznych Miasta Koszalina oraz wzrost
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez rozwój Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta Koszalina polegający na założeniu baz danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) i BDOT500 (Baza danych baza danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500–1:5000) dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej oraz implementacji usług danych
przestrzennych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej.
Realizacja projektu obejmuje między innymi następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
Dostosowanie eksploatowanych systemów informatycznych i baz danych w zakresie BDOT500
(BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa w art. 4
ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
Dostosowanie danych zawartych w eksploatowanej bazie, dotyczących obiektów BDOT500 do
obowiązujących przepisów prawnych,
Założenie bazy danych GESUT (GESUT - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne),
Implementacja usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej.
Download