Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

advertisement
Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce
a Unia Europejska
Dorota Pronobis
DBP Communications
e-mail: [email protected]
UWAGA: Opinie wyrażone w publikacji są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej. Ani Komisja
Europejska, ani żadna inna osoba występujące w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w niniejszym
dokumencie.
Społeczeństwo obywatelskie
społeczeństwo w państwie demokratycznym
Społeczeństwo obywatelskie
Społeczeństwo otwarte
Arystoteles
„Nie zawsze jest tym samym: być dobrym
człowiekiem i dobrym obywatelem”
W społeczeństwie obywatelskim
• obywatele są aktywni
• świadomie uczestniczą w życiu publicznym
• są odpowiedzialni
• posiadają zdolność samoorganizacji (ja – my)
Członkowie społeczeństwa
obywatelskiego
• biorą aktywny udział w życiu politycznym
• nadzorują sferę gospodarki
• bronią praw człowieka
• działają w interesie grup społecznych
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Średnia – 43,08%
Luksemburg – 90,75%
Belgia – 90,39%
Malta – 78,79%
Włochy – 65,05%
Polska – 24,53%
Słowacja – 19,64%
Litwa – 20,98%
Przyczyny
?
Szkocja
relacje pomiędzy obywatelami a władzą
są ukształtowane tyleż na mocy prawa,
co i zwyczaju
Szkocka Rada Organizacji
Wolontarystycznych (Scottish Council of
Voluntary Organizations) powstała w 1943 r.
jako reprezentant szkockiego trzeciego sektora
Szkocki Kompakt
1999 r.
umowa społeczna między sektorem
pozarządowym a rządem
Quango
Włochy (65,05%)
•
40% organizacji pozarządowych
stanowią organizacje o charakterze
katolickim
• blisko 700 tys. wolontariuszy rocznie
przepracowuje 150 milionów godzin
Włochy
kryzys śmieci w Neapolu
Francja (40,65%)
organizacje pozarządowe wspierają
nielegalnych imigrantów
Francja
Luty 2007 r.: Wielki sukces organizacji
broniących bezdomnych. Francuski parlament
uchwalił ustawę mówiącą, że każdy ma prawo
do dachu nad głową
Francja
60% placówek lecznictwa uzależnień we Francji
prowadzą organizacje pozarządowe, a 40%
publiczna opieka zdrowotna
Dania (59,54%)
90% obywateli zrzeszonych jest
w organizacjach pozarządowych
Dania
obowiązek konsultacji projektów aktów
prawnych z organizacjami pozarządowymi,
których projekt ten dotyczy
Szwecja (45,53%)
Ustawa o współdecydowaniu – rynek pracy
Walka z kryzysem
17 grudnia 2008 r. w Strasburgu narodziło się
Europejskie Forum Obywatelskie (Forum
Civique Européen)
Polska (24,53)
Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor za I kwartał 2008:
58 237 stowarzyszeń
9 106 fundacji
Najwięcej organizacji
w województwie:
mazowieckim
pomorskim
warmińsko-mazurskim
lubuskim
dolnośląskim
zachodniopomorskim
małopolskim
wielkopolskim
Najmniej organizacji
w województwie:
świętokrzyskim
śląskim
opolskim
lubelskim
łódzkim
kujawsko-pomorskim
podlaskim
podkarpackim
Czym zajmują się organizacje?
•
•
•
•
•
sport, turystyka, rekreacja i hobby (38,3%)
edukacja i wychowanie (12,8%)
kultura i sztuka (12,7%)
usługi socjalne i pomoc społeczna (11,2%)
ochrona zdrowia (7,7%)
Strzelce Dolne gm. Dobrcz
Gruczno
Wioski tematyczne
Wieś, w której powstał pomysł na jej rozwój,
temat na nową opowieść, dzięki której
społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem
dr Wacław Idziak „Wymyślić wieś na nowo”
Wioska Hobbitów
Sierakowo Sławieńskie k. Koszalina
Wioska Hobbitów
Sierakowo Sławieńskie k. Koszalina
Wioska Robin Hooda
w Strzelcach gm. Mogilno
Watch dog – organizacje strażnicze
• obywatelska kontrola działań władz
publicznych lub
• obywatelska kontrola etyki działań
wielkiego biznesu
Organizacje pozarządowe
a marketing terytorialny
Instytut Dziedzictwa Kruszwicy
Dziękuję za uwagę
Dorota Pronobis
e-mail: [email protected]
Download