Zespół ds - Katowice.eu

advertisement
NOTATKA ZE SPOTKANIA ZESPOŁU EKSPERCKIEGO
Nazwa zespołu
eksperckiego
Data spotkania
Spotkanie
ds. zadań
publicznych
30.06.2015
1
Liczba uczestników
spotkania
18
Miejsce
UMK, Młyńska 4
Nr
zespołu
1
Temat: SPOTKANIE ORGANIZACJYJNE
USTALENIA:
 Zasięg działalności zespołu:
Zespół funkcjonuje we wszystkich obszarach pożytku publicznego oraz w obszarze promocji
miasta i współpracuje ze wszystkimi odpowiednimi wydziałami
 Zakres prac zespołu:
1. Dokona przeglądu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
wydziały i jednostki miejskie
(dotyczy wydziałów już współpracujących finansowo z organizacjami pozarządowymi, tj.:
W. Kultury, W. Sportu i Turystyki, W. Polityki Społecznej, W. Kształtowania Środowiska
oraz jednostki podległe, a także W. Promocji)
2. Przeanalizuje sposób realizacji zadań publicznych i zaproponuje nowe sposoby realizacji
tych zadań i dystrybucji środków finansowych w danym zadaniu celem wzrostu ilości
zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez
Urząd Miasta Katowice oraz jednostki miejskie
(propozycja powstanie w oparciu o dane przekazane z wydziałów zawierające informacje
jakie zadania muszą być realizowane przez wydział/jednostkę miejską, jakie mogą zostać
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, i o zleceniu których zespół ds. zadań
publicznych może współdecydować)
3. Przedstawi propozycję dotyczącą ustalania priorytetowych zadań publicznych
do realizacji na dany rok lub w okresie kilku lat, z uwzględnieniem projektów
strategicznych /wieloletnich
(ustalenie „bazy”, na podstawie której priorytety będą wyznaczane, np. dokumenty
programowe/strategiczne, Diagnoza problemów społecznych w zadaniach z obszaru
pomocy społecznej, sytuacja demograficzna)
4. Wypracuje propozycję strategii przyznawania dotacji w podziale na małe i duże granty –
w zależności od charakteru i skali zadania
(w tym również ważny jest wzrost ilości przyznawanych dotacji względem zakupu usług).
Ważne tematy do dyskusji w trakcie prac zespołu:
 sposób wspierania dużych organizacji, które kompleksowo realizują zadania publiczne
oraz mniejszych organizacji, które realizują działania akcyjne (podobne dyskusje
pojawią się podczas prac zespołu ds. procedur zlecania zadań)
 Przewidywany okres pracy zespołu: 2 lata br.
 Sposób sporządzania protokołów/notatek ze spotkań: na każdym spotkaniu inny członek
zespołu
 Sposób komunikowania się:



poczta elektroniczna (udostępnione zostaną adresy mailowe do wszystkich członków
zespołu);
członkowie zespołu na bieżąco wymieniają się propozycjami rozwiązań –
na spotkaniach podejmowana jest konkretna dyskusja na temat przesłanych
wcześniej propozycji
dokumenty uzyskane z poszczególnych wydziałów przesyłane są na bieżąco przez
pełnomocnika do członków zespołu
 Częstotliwość spotkań: wg potrzeb i wspólnych ustaleń
 Ustalenia: zadania do wykonania przed kolejnym spotkaniem zespołu eksperckiego:
1. Przekazać informacje na temat realizowanych zadań w poszczególnych Wydziałach
współpracujących z organizacjami pozarządowymi - W. Kultury, W. Sportu i Turystyki,
W. Polityki Społecznej, W. Kształtowania Środowiska, jednostki podległe tym
wydziałom oraz W. Promocji (dane do analizy dotyczą lat 2014-2015, np.
sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 rok, za I półrocze 2015, plan finansowy na
2015 rok – dane powinny zawierać informację w jaki sposób realizowane są zadania)
2. Przekazać informację jakie narzędzia ewaluacji stosują wydziały/jednostki miejskie
przy ocenie sposobu/jakości realizowanych zadań, np. czy tylko sprawozdania.
3. Przekazać zestawienie projektów planowanych do realizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
4. Przekazać informację na temat kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta
Katowice.
 Cel:
Zwiększenie zadań i środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu
o analizę danych przekazanych z poszczególnych wydziałów dotyczących sposobu
realizacji zadań publicznych (zwiększenie środków na organizacje pozarządowe poprzez
przekazanie im większej ilości zadań publicznych do realizacji)
Krótki przebieg dyskusji dotyczący zakresu działania zespołu (moderacja M. Bajka i T. Szabelski)
1. Zespół funkcjonuje we wszystkich obszarach pożytku publicznego plus w obszarze promocji
miasta i współpracuje ze wszystkimi odpowiednimi wydziałami
 dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze finansowej odbywa
się w obszarze kultury, sportu i turystyki, polityki społecznej
 zaproponowano dodatkowe obszary współdziałania: promocja, rewitalizacja społeczna,
planowanie przestrzenne, konsultacje społeczne – zadania te mogą się przeplatać
z zadaniami już realizowanymi we współpracy z NGO, np. zadania z zakresu rewitalizacji
społecznej wchodzą w obszar polityki społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych
 zakres zespołu częściowo przeplata się z zadaniami Zespołu eksperckiego ds. procedur
realizacji zadań publicznych (warto wymieniać się informacjami)
2. Informacje jakie są obligatoryjne zadania gminy w danej branży, a które mogą zostać zlecone
ngo’som i o zleceniu których może zespół współdecydować
 w oparciu o materiały otrzymane z poszczególnych wydziałów zespół przeprowadzi analizę
danych zastanych – potrzebna jest informacja jakie zadania są realizowane w wydziałach,
kto je realizuje, przy jakim udziale % realizatorami są organizacje pozarządowe
 analiza danych posłuży uzasadnieniu przy składaniu wniosku o zwiększenie środków na
organizacje pozarządowe
 zwrócono uwagę, ze w kwocie wydatków ujęte są corocznie środki na realizacje imprez
międzynarodowych, o znaczeniu strategicznym dla miasta, np. mistrzostwa w siatkówce,
gdzie zawsze będzie 1 realizator zadania
3. Wzrost ilości zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym
przez Urząd Miasta Katowice oraz jednostki miejskie
 przy analizie danych należy pamiętać o zasadzie pomocniczości – organizacje pozarządowe
powinny wkraczać w takie obszary, gdzie obywatel sobie nie radzi, należy obniżać szczeble
realizacji zadań, ale nie należy wyręczać mieszkańców – oni powinni w pełni uczestniczyć
w budowie społeczeństwa obywatelskiego
 warto porównać wydatki i efektywność działań prowadzonych przez jednostki miejskie
i organizacje pozarządowe, podano przykład świetlic środowiskowych prowadzonych przez
MOPS oraz NGO
4. Zwiększenie środków finansowych na realizację Programu współpracy Miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi
 część zadań z jednostek miejskich mogłyby realizować organizacje pozarządowe –
przekazanie im większych środków na zadania wpłynie również na rozwój organizacji,
wzmocnienie ich pozycji w realizacji zadań publicznych
 często ważne zadania publiczne organizacja pozarządowa realizuje za niewielkie pieniądze,
a dodatkowo traci swą energię na zbędną biurokrację
 warto porównać efektywność i jakość działań prowadzonych przez wydziały/jednostki
miejskie – z drugiej strony może być to trudne w realizacji jeśli jedyne narzędzia ewaluacji
to sprawozdania
 proponowane przez członków zespołu zmiany mogą mieć charakter nieco rewolucyjny,
trudno powiedzieć jak do propozycji odniosą się władze Miasta Katowice
5. Perspektywa finansowania projektów strategicznych i wieloletnich.
 jest szereg projektów organizacji, które mają charakter wieloletni, ale nie są na stałe
wpisane w uchwałę budżetową, być może po analizie danych część zadań zostałaby zlecona
w trybie długoterminowym
 również corocznie, regularnie organizowanych jest wiele różnych wydarzeń, gdzie
współrealizatorami są organizacji, a jednocześnie nigdy nie mogą mieć pewności czy
otrzymają dofinansowanie
6. Priorytety dotyczące planowanych działań na dany rok lub dłuższy okres – na bazie czego
budujemy priorytety (np. Diagnoza problemów społecznych w zadaniach z obszaru pomocy
społecznej)
 warto myśleć o realizacji zadań w kontekście problemów w danej dzielnicy
 jeśli prowadzone są działania rewitalizacyjne to powinny się koncentrować na całej
dzielnicy, a nie tylko na wąskim obszarze
 w budowaniu priorytetów trzeba opierać się na badaniach, strategiach, programach
7. Rewidowanie propozycji budżetów wydziałów na kolejny rok /praca na bieżącym budżecie
w celu rekomendacji na kolejny rok w II kwartale
 wydziały i radni dają propozycje do budżetu do 15.08) – jakie działania finansować na rzecz
miasta (np. zamiast piłki ręcznej inne zadania dla mieszkańców, które są niedofinansowane
8. Wypracowanie strategii przyznawania dotacji w podziale na małe i duże granty –
w zależności od charakteru i skali zadania
 brakuje współpracy pomiędzy dużymi silnymi organizacjami a mniejszymi ngo’sami –
współpraca mogłaby sprzyjać w pozyskaniu większych środków
 małe organizacje pozarządowe potrzebują większego wsparcia, nie zawsze to wsparcie
musi dotyczyć tylko i wyłącznie środków na działania, chodzi również o wsparcie
merytoryczne, administracyjne
 Warto dookreślić w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą współpracować, w jakim
zakresie mogą się wspomagać przy realizacji zadań
9. Zakup usług, a konkursy – wzmocnienie ilości przyznawanych dotacji względem zakupu usług
 propozycja sposobu realizacji zadań zostanie wypracowana w trakcie pracy zespołu
 należy określić wskaźniki efektywności
 Kolejne spotkanie zespołu – 03 września br. , godz. 14.30, sala 209, ul. Młyńska 4, Urząd
Miasta Katowice
PROPOZYCJA NA PODSUMOWANIE ROKU 2015
W ramach podsumowania rocznej współpracy Miasta Katowice z organizacjami
zaprezentować Prezydentowi wyniki prac zespołów/podsumowanie/refleksje
Proponowane miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice
Załącznik do notatki:
- Zadania zlecane przez Miasto Katowice do realizacji organizacjom pozarządowym lub planowane do
realizacji w 2015 roku
- Lista obecności
Sporządziła: Agnieszka Lis, [email protected], tel. 32 2593-746
Download