Projekt

advertisement
Projekt
Uchwała Nr …./14
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia …..2014
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Pajęczańskiego
z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z dnia
2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,
poz. 1146) Rada Powiatu Pajęczańskiego, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Pajęczańskiego z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015-2018”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pajęczańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Mszyca
Załącznik
do Uchwały Nr ………/14
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia ………………. 2014 r.
PROGRAM
WSPÓŁPRACY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2015-2018”
WSTĘP
Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie powiatu w dużej mierze zależy od aktywności
jego mieszkańców. Aktywność ta powinna dotyczyć szerokiej sfery życia społecznego,
spraw, które uznane są przez społeczeństwo za ważne z punktu widzenia dobra wspólnego.
Pełnienie przez organizacje obywatelskie różnych funkcji społecznych powoduje,
iż szczególnego znaczenia nabiera współpraca sektora pozarządowego z sektorem
publicznym oraz wymiana doświadczeń między podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego.
W wielu kwestiach partnerem władzy samorządowej są organizacje pozarządowe –
dobrowolne, niezależne i obywatelskie. Działania samorządu powiatowego i organizacji
pozarządowych powinny się uzupełniać, tworząc wspólną płaszczyznę realizowanych
działań przez mieszkańców na rzecz ich lokalnej wspólnoty.
Niniejszy program powinien stanowić podstawę do dzielenia się swoimi sukcesami,
problemami oraz promowania swojej działalności i ustalania zadań planowanych do realizacji
na kolejny rok budżetowy przez Powiat Pajęczański i organizacje pozarządowe.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program określa cele
i
formy
współpracy
organów
samorządowych
z organizacjami, a także zakres zadań publicznych, których realizacja będzie związana
z udzielaniem pomocy publicznej w latach 2015-2018.
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r. poz.1118
z późn. zm.),
2) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr.6, poz. 25)
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) Programie – rozumie się przez to „Program współpracy Powiatu Pajęczańskiego
z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.
ROZDZIAŁ 2
CELE PROGRAMU
Celem Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
poprzez
rozwijanie
współpracy
samorządu
z
organizacjami
pozarządowym,
a w szczególności:
1.
wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych
oraz zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej,
2.
wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie
rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania
nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
3.
stworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców,
4.
odciążenie budżetu powiatu poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację zadań publicznych,
5.
zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez pełniejszą realizację zadań powiatu,
określonych w ustawach.
ROZDZIAŁ 3
PARTNERZY WSPÓŁPRACY
1. Partnerami programu ze strony organizacji pozarządowych są organizacje oraz inne
podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które prowadzą działalność na terenie powiatu, lub działają na rzecz jego mieszkańców,
bez względu na swoją siedzibę.
2. W realizacji Programu ze strony samorządu Powiatu uczestniczą:
1) Rada Powiatu i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej, ustalania
priorytetów współpracy;
2) Zarząd Powiatu – w zakresie realizacji w/w polityki, podejmowania współpracy
z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o zlecaniu
zadań w ramach ustalonych przez Radę priorytetów oraz w zakresie realizacji innych
form współpracy z organizacjami
3) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – w zakresie
całościowej koordynacji realizacji programu współpracy oraz udzielania organizacjom
pozarządowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej, w szczególności poprzez:
a) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności tych
podmiotów,
b) przyjmowanie kierowanych do Zarządu Powiatu ofert, wniosków, inicjatyw,
ankiet, rocznych sprawozdań merytorycznych, uwag i postulatów,
c) prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych powiatowych
organizacji pozarządowych.
d) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomoc w pozyskiwaniu
zewnętrznych środków finansowych.
4) Wydziały
merytoryczne
i
jednostki
organizacyjne
powiatu
w
zakresie
realizacji Programu stosownie do swoich właściwości, w tym przeprowadzania
procedur zlecania do realizacji zadań własnych powiatu.
ROZDZIAŁ 4
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych w zakresie zadań
powiatu określonych w ustawach, a w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
12) ratownictwa i ochrony ludności;
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
ROZDZIAŁ 5
FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca Powiatu Pajęczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy odbywać się będzie głównie w postaci
nie finansowego wspierania ich działalności związanej z realizacją zadań Powiatu.
2. Współpraca może być prowadzona w szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
4) udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczenia sprzętu,
bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji,
5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu,
6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na
rzecz społeczności lokalnej),
7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu
działań służących zaspokojeniu potrzeb;
ROZDZIAŁ 6
ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
1. Powierzenie
oraz
wspieranie
realizacji
zadań
publicznych
przez
organizacje
pozarządowe wraz z udzielaniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich
realizacji, odbywa się na podstawie Ustawy po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert lub w innym trybie określonym w ustawie. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
następuje co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem przez Zarząd Powiatu
i podlega opublikowaniu w następujących mediach:
1) w prasie lokalnej,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pajęcznie,
4) na stronach serwisu informacyjnego powiatu - www.powiatpajeczno.pl
2. Dotacje, o których mowa w ust.1, nie mogą być udzielone na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) refundację kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) dofinansowanie budowy bądź zakupu budynków lub lokali oraz zakup gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura,
6) działalność polityczną i religijną.
3. Organizacje pozarządowe ubiegające się o zlecanie realizacji zadań publicznych,
składają oferty w merytorycznym wydziale lub jednostce organizacyjnej powiatu na
wymaganych w rozporządzeniu formularzach wraz z niezbędnymi załącznikami.
4. Wybór ofert dokonywany jest przez komisje konkursowe, które powołuje Zarząd Powiatu.
W pracach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Zarząd Powiatu ustala regulamin prac komisji.
5. Informacje o wynikach konkursu oraz kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pajęcznie oraz podaje do publicznej
wiadomości na stronach serwisu internetowego powiatu.
6. Realizując zlecane przez Powiat zadania publiczne organizacje pozarządowe są
zobowiązane do :
1) wyodrębniania w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
2) pisemnego informowania z 7 dniowym wyprzedzeniem Starosty Pajęczańskiego
o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
3) zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu
realizacji zadania z budżetu Powiatu,
4) informowania, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę lub poprzez
ustną informację kierowaną do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji
zadania z budżetu Powiatu.
7. Organizacje
pozarządowe,
które
nie
zrealizują
podjętego
zadania
zgodnie
z zapisami Ustawy, umowy oraz niniejszego Programu, nie rozliczą się terminowo
i prawidłowo z przyznanych dotacji zostają wykluczone z możliwości ubiegania się
o dotacje przez okres jednego roku.
8. Zarząd Powiatu, na podstawie dalszego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
organizacji pozarządowych, może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte
konkursy na ich realizację przez organizacje pozarządowe.
9. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań
własnych powiatu.
10. Tryb zlecania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, sposób jej
rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa Ustawa.
11. Wzory dokumentów wnoszonych do organów Powiatu w celu zlecenia realizacji zadania
publicznego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r., Nr.6, poz. 25).
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania „Programu Współpracy Powiatu
Pajęczańskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018” podmioty te mogą
zgłaszać na bieżąco Staroście Pajęczańskiemu.
2. Sprawozdanie
z
realizacji
„Programu
Współpracy
Powiatu
Pajęczańskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018 ” Zarząd Powiatu przedstawi Radzie
Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 kwietnia 2016,
do 30 kwietnia 2017, do 30 kwietnia 2018 i do 30 kwietnia 2019 rok.
3. Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych w ramach Programu
określi uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2015, 2016, 2017 i 2018 rok.
4. Organizacje pozarządowe mają prawo do współtworzenia „Programu współpracy
Powiatu Pajęczańskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”. Prawo to
może być realizowane poprzez składanie wniosków i wnoszenie propozycji zadań do
tego dokumentu do dnia 30 września 2018 roku.
Download