Partycypacji

advertisement
Raport
tworzeniu
potwierdzający
dokumentu
udział
organizacji
pn.:„Zasady
pozarządowych
współpracy
w
pomiędzy
samorządowymi władzami Elbląga a organizacjami pozarządowymi.”
Przemiany, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, pozwoliły na
swobodne
tworzenie
elbląskich
organizacji
się
organizacji
pozarządowych
pozarządowych.
odzwierciedlał
Również
wolę
i
rozwój
gotowość
społeczeństwa do współkształtowania otaczającego świata. Wyróżnikiem
podmiotów skupionych w trzecim sektorze jest to, że działają dla najwęziej
rozumianego, ale zawsze wspólnego dobra pewnej grupy ludzi, kategorii
społecznej czy społeczności. Doceniając ich rolę i zaangażowanie w sprawy
społeczne samorząd Elbląga wytyczył wspólną drogę Miasta i działających
w nim organizacji.
Stała,
instytucjonalna
współpraca
z
sektorem
pozarządowymi
rozpoczęła się w Elblągu w 1996 roku z chwilą powołania w Urzędzie
Miejskim Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Jego
głównym zadaniem było ujednolicenie i usystematyzowanie współpracy
z organizacjami, przygotowanie bazy organizacji działających na terenie
Elbląga, a także wypracowanie formuły pracy w Urzędzie Miejskim, która to
wpływała na koordynacją procesu współpracy. Jednocześnie Pełnomocnik
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotowywał projekt aktu prawa
lokalnego regulującego zasady współpracy.
Współpraca z organizacjami na przełomie lat 1996-2003 polegała
przede wszystkim na:

szkoleniu Liderów organizacji

konsultacjach
dotyczących
działań
oraz
realizacji
zadań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców
Elbląga

doradztwie wypływającym z oceny dotychczasowych działań organizacji

udzielaniu informacji, szczególnie o funkcjonowaniu samorządu, jego
kompetencjach
i
możliwościach
finansowych
oraz
o
innych
zewnętrznych źródłach pomocy finansowej
1

uczestnictwie Pełnomocnika na uroczystych posiedzeniach władz
organizacji, jubileuszach, świętach okolicznościowe, itp.

współpracy finansowej, polegającej na przekazywaniu z budżetu
Miasta
środków
finansowych
na
realizację
przez
organizacje
pozarządowe zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta.
Jednocześnie w początkowym okresie współpracy Elbląski Samorząd, aby
dotrzeć do większej rzeszy organizacji z bieżącymi informacjami dotyczącymi
III sektora podjął się współfinansowania periodyków Pozarządowiec i Razem
z Tobą.
Wychodząc naprzeciw wnioskom elbląskich organizacji władze miasta
zainicjowały powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku
z tym elbląski samorząd przekazał, po uprzednim wyremontowaniu,
nieodpłatnie pomieszczenia w budynku należącym do zasobów komunalnych
miasta.
Z chwilą powstania COP i współfinansowania go przez samorząd część zadań
informacyjno
szkoleniowych
przejęła
ta
instytucja.
Ponadto
głównym
zadaniem COP jest udrożnienie przepływu informacji pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy samymi organizacjami.
Efektem dalszej współpracy było utworzenie Fundacji Elbląg – Funduszu
Lokalnego Regionu Elbląskiego oraz powołanie Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
W roku 1999 podjęto decyzję o przystąpieniu gminy miasto Elbląg do
Fundacji Elbląg – Funduszu Lokalnego Regionu elbląskiego. Decyzja ta
otrzymała ostateczny kształt na Sesji Rady Miejskiej gdzie Uchwałą nr
IX/380/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.08.1999 r. w sprawie
przystąpienia gminy – miasto Elbląg do “Fundacji Elbląg – Fundusz Lokalny
Regionu Elbląskiego” (wydaną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “g”
ustawy o samorządzie gminnym), uznano za celowe ustanowienie Fundacji,
wspólnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
oraz Elbląską Izbą Przemysłowo – Handlową. Wkład pieniężny ustalono
w wysokości 150 tys. zł. ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
miasta.
2
Wejście w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie stworzyło podstawy prawne do
systematycznej współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi.
Ustawa
ta
określiła
formy
współpracy
organizacji
pozarządowych
z administracją publiczną, tryb zlecania realizacji zadań publicznych oraz
przyznawania środków finansowych na realizację tych zadań.
Ponadto Ustawa nałożyła obowiązek współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, określonych
w art. 4 ustawy (tj. w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku
publicznego). Zobowiązała także organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego
do
corocznego
uchwalania
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Odgórne usystematyzowanie współpracy z organizacjami spowodowało
konieczność ewaluacji obecnych Zasad współpracy samorządu z trzecim
sektorem.
Dotychczasowa Uchwała Rady Miejskiej (Nr XIX/250/96 z roku 1996)
regulująca współpracę spełniła swe zadanie i pozwoliła wypracować ramy
współdziałania między samorządem a organizacjami. Wpłynęła również
znacząco na kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi.
Nowe unormowania prawne oraz wyciągnięte wnioski z oceny realizacji
dotychczasowej współpracy umożliwiły elbląskiemu samorządowi powołanie
Zespołu Koordynacyjnego ds. współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi, którego zadaniem było wypracowanie dostosowanych do
obecnych
unormowań
prawnych
zasad
współpracy
pomiędzy
samorządowymi władzami miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi
działającymi w sferze pożytku publicznego na terenie Elbląga. Zespół tworząc
nowy program współpracy opierał się na zasadach:

pomocniczości,

suwerenności,

partnerstwa,
3

efektywności,

uczciwej konkurencji i jawności.
Ponadto zadaniem Zespołu było opisanie przyjaznego i zrozumiałego dla
organizacji
i
urzędników
systemu
współpracy,
umożliwiającego
pełne
włączenie się organizacji w działania samorządu oraz wykorzystanie przez
samorząd zasobów, jakimi dysponują elbląskie organizacje pozarządowe.
W myśl tych zasad samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako
równoprawnych
uczestniczenia
partnerów
w
pracach
i
oczekuje
grup
od
zadaniowych,
organizacji
aktywnego
organizowanych
przez
samorząd.
Wypracowane wspólnie zasady współpracy, które weszły w życie
Zarządzeniem Nr 311/2004 Prezydenta Miasta Elbląga w grudniu 2004 r.,
mają na celu wprowadzenie czytelnych i jednolitych dla wszystkich
podmiotów kryteriów i warunków zapewniających wspieranie na terenie
naszego miasta organizacji pozarządowych, a także stworzenie systemu
zintegrowanych działań wszystkich sektorów działających w mieście w celu
pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowany dokument jest swoistym poradnikiem dla organizacji mówiący
o tym jak się poruszać po świecie samorządu.
Priorytetem w tworzeniu zasad współpracy są istniejące zapisy w Strategii
Rozwoju Elbląga 2001-2015. Tak, więc to realizacja zapisów umieszczonych
w
Strategii
jest
podstawą
współpracy
samorządu
z
organizacjami.
W elbląskich Zasadach Współpracy o ich roli wykonawczej świadczy
określenie celu współpracy, którym jest dobrze zorganizowany przyjazny
system organizacji pozarządowych.
Praca Zespołu polegała na spotkaniach członków Zespołu, na których
zapoznawano się z istniejącymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi
trzeciego sektora. Na kolejnych posiedzeniach Zespołu odbył się cykl spotkań
konsultacyjnych z Skarbnikiem Miasta oraz Naczelnikami Wydziałów
współpracujących
bezpośrednio
z
organizacjami.
Zasady
Współpracy
przedstawiają m.in. partnerów, przedmiot i formy współpracy.
4
Partnerzy współpracy:
Ze strony samorządu partnerami są Prezydent Miasta oraz Rada Miejska,
którzy wytyczają kierunki polityki społecznej miasta oraz określają wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe. Natomiast Zasady współpracy określone przez Prezydenta
Miasta realizują między innymi Wydziały Urzędu Miejskiego i inne jednostki
organizacyjne podległe Prezydentowi Miasta w tym Pełnomocnicy Prezydenta
Miasta ds. Kombatantów oraz Osób Niepełnosprawnych. Stały i bliski
kontakt ze środowiskiem organizacji pozarządowych utrzymuje Pełnomocnik
Prezydenta d/s Organizacji Pozarządowych. Pełni on funkcję łącznika w
sprawach
roboczej
koordynacji
działań
pomiędzy
jednostkami
organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a przedstawicielami poszczególnych
organizacji
oraz
ich
reprezentacją:
Radą
Elbląskich
Organizacji
Pozarządowych. On to ogłasza konkursy, przyjmuje oferty i kieruje do
wydziałów wszystkie sprawy związane z organizacjami.
Przedmiot współpracy:
Dotyczy on przede wszystkim zadań własnych samorządu i zawiera się
w sferach pożytku publicznego określonych ustawą.
Formy współpracy
Zespół opracowujący zasady współpracy formy współpracy podzielił na dwie
grupy:
1. współpraca finansowa – czyli wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe
dotyczące projektów oraz działań organizacji opierające się głównie na
procedurze powierzania i dofinansowania zadań zgodnie z Ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dla przejrzystości
i zapewnienia obiektywizmu przy ocenie składanych przez organizacje
ofert Zespół, przygotowujący zasady współpracy, opracował formularz
oceny projektu. Formularz składa się z trzech podstawowych części:
oceny zdolności i przygotowania organizacji do realizacji zadania;
sposobu realizacji zadania; budżetu zadania.
2. współpraca
pozafinansowa
–
czyli
wszelkiego
rodzaju
działania
zmierzające do poprawy jakości pracy i usług organizacji. Składają się
na nie następujące działania:
5

rekomendacja projektów - Samorząd Elbląga stoi na stanowisku,
że
organizacje
pozarządowe
powinny
pozyskiwać
środki
finansowe ze źródeł pozalokalnych. W tym celu Prezydent
Elbląga może rekomendować składany przez organizację wniosek
do organizacji lub instytucji grantodawczej.

Partnerstwo formalne oraz partnerstwo nieformalne - Samorząd
może być partnerem w projektach kierowanych przez organizacje
pozarządowe do funduszy europejskich.

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych

Udostępnianie lokali i budynków

Współpraca z organizacjami w zakresie tworzenia aktów prawa
lokalnego oraz wymiana informacji

Współpraca w zakresie promocji miasta

Współpraca z przedsiębiorcami prywatnymi.
Przyjęte
współpracy
do
realizacji
pomiędzy
przez
Prezydenta
samorządowymi
Miasta
Elbląga
władzami
Zasady
Elbląga
a organizacjami pozarządowymi to trwałe wkomponowanie organizacji
pozarządowych w strukturę działań samorządu i przykład dobrej praktyki
współpracy. Polegającej nie tylko na przekazywaniu przez samorząd środków
finansowych, lecz przede wszystkim na partnerskiej współpracy, wymianie
doświadczeń i dążeniu do rozwoju Elbląga, a także do wzmocnienia
współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej, którymi są: biznes,
organizacje pozarządowe i administracja.
Program
współpracy
pomiędzy
samorządem
miasta
Elbląga,
a
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XX/467/2004 z dnia 30
grudnia 2004 roku.
6
Download