PROPOZYCJA

advertisement
PROPOZYCJA
Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
w zakresie celów i zadań Strategii rozwoju Elbląga do roku 2020
w proponowanym obszarze „Społeczeństwo obywatelskie Elbląga”
Elbląg, maj 2009
1. Należy określić rozumienie społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego.
2. Należy sporządzić opis obszaru na podstawie dokonanego badania (aktywność społeczna mieszkańców,
aktywność organizacji pozarządowych, aktywność przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu, aktywność przedsiębiorstw społecznych), co stanowić będzie punkt wyjścia do wprowadzanej poprzez
strategię zmiany w tym zakresie.
2. Należy określić główne zasady regulujące współpracę samorządu z mieszkańcami i tworzonymi przez nich
organizacjami: partycypacja, solidarność, pomocniczość, partnerstwo, dobro wspólne, jawność życia
publicznego, konsultowanie decyzji i in.
Wizja
Elbląg to miasto silnych organizacji świadomych społecznie i obywatelsko, organizacji współpracujących na
warunkach partnerskich między sobą, z samorządem i biznesem, realizujących działania o wysokim standardzie
na rzecz społeczności lokalnej. Elbląskie organizacje pozarządowe są w pełni identyfikowane przez swoje grupy
docelowe, a mieszkańcy, świat biznesu i samorząd znają ich rolę oraz postrzegają je jako odpowiedzialne,
fachowe i godne zaufania. Organizacje posiadają dobrze przygotowaną kadrę, odpowiedzialną i świadomą
swoich zadań. Każda z nich zapewnia optymalne warunki pracy i rozwoju własnego kapitału ludzkiego.
Niezależne finansowo organizacje są znaczącym pracodawcą na elbląskim rynku pracy, a poparcie społeczne
wynikające z pełnej jawności przekłada się na ich wynik finansowy. Każda z organizacji posiada wszelkie
niezbędne narzędzia do realizacji podejmowanych przez nią działań.
Uwaga – brak wizji co do aktywności mieszkańców
Cel główny obszaru
1. Elbląg miastem świadomych i aktywnych obywateli
Cel ogólny
1.1. Wzrost świadomości i aktywności mieszkańców Elbląga w życiu publicznym
Cele szczegółowe
1.1.1 Edukacja obywatelska
- wprowadzenie do szkół edukacji obywatelskiej
- przygotowanie osób do prowadzenia edukacji obywatelskiej
- realizacja programów edukacji obywatelskiej pozaszkolnej
- prowadzenie kampanii społecznych z zakresu edukacji obywatelskiej
- prowadzenie innych form edukacji obywatelskiej
Wskaźniki realizacji:
- liczba przygotowanych osób do prowadzenia edukacji obywatelskiej
- liczba opracowanych programów do edukacji obywatelskiej w szkołach
- liczba przeprowadzonych godzin lekcyjnych w elbląskich szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej
- liczba kampanii społecznych z zakresu edukacji obywatelskiej
1.1.2 Tworzenie mechanizmów włączania obywateli w sprawy publiczne
- utworzenie systemu dialogu społecznego (m.in. tworzenie kanałów informacyjnych pomiędzy władzami i
instytucjami samorządowymi a mieszkańcami, opracowanie i uchwalenie procedur konsultacyjnych,
organizowanie skutecznych konsultacji społecznych, organizowanie debat publicznych itp.)
- wspieranie osób i grup mieszkańców podejmujących inicjatywy na rzecz swoich ulic, dzielnic itp. (pomoc dla
samopomocy)
- prowadzenie kampanii społecznych z zakresu włączania się mieszkańców w sprawy publiczne
Wskaźniki realizacji:
- liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych i liczba osób biorących w nich udział
- liczba przeprowadzonych debat i liczba osób biorących w nich udział
- liczba wejść na stronę internetową samorządu
- liczba zgłoszonych przez mieszkańców wniosków i uwag
- liczba mieszkańców biorących udział w wyborach
1.1.3 Aktywizacja mieszkańców poprzez partnerstwa (budowanie kapitału społecznego)
- inicjowanie i wspieranie partnerstw publiczno-społecznych pomiędzy samorządem i jego jednostkami i
organizacjami pozarządowymi
- inicjowanie i wspieranie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
- promowanie dobrych praktyk w zakresie partnerstw kreujących kapitał społeczny
Wskaźnik realizacji:
- liczba partnerstw projektowych realizowanych przez samorząd z organizacjami
- liczba partnerstw dwu i trójsektorowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych miasta
1.2 Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego w mieście
1. 2.1. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich
- rozwój Elbląskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
- rozwój Elbląskiego Centrum Wolontariatu
- utworzenie Elbląskiego Centrum Młodzieży oraz sieci osiedlowych Klubów Młodzieży
- utworzenie Elbląskiego Biura Porad Obywatelskich
- utworzenie Elbląskiego Centrum Seniorów
- utworzenie sieci Klubów Seniorów w dzielnicach Elbląga
Wskaźnik realizacji:
- liczba utworzonych podmiotów wsparcia
- liczba kontraktów i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na funkcjonowanie
podmiotów wsparcia
1.2.2 Wspieranie infrastruktury rozwoju trzeciego sektora
- kontraktowanie realizacji zadań w zakresie: aktywności lokalnej, wspierania organizacji pozarządowych:
informacja, doradztwo, szkolenia, itp., wspierania wolontariatu, rozwoju filantropii i in.
- funkcjonowanie funduszu wkładów własnych
Wskaźnik realizacji:
- liczba kontraktów i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na wspieranie
infrastruktury sektora pozarządowego
- kwota wydatkowana ze środków budżetu miasta na wkład własny dla projektów organizacji finansowanych ze
środków pozabudżetowych
1.3 Wdrożenie nowoczesnego zarządzania publicznego samorządu w oparciu o zasady pomocniczości,
partnerstwa, partycypacji i dialogu obywatelskiego
1.3.1 Wzmocnienie organizacji pozarządowych jako partnera w realizacji zadań publicznych
- podniesienie kwalifikacji członków, pracowników i wolontariuszy organizacji
- wzmacnianie zasobów materialnych i finansowych organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych (m.in.
lokale, wyposażenie, udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z budżetu miasta na kredytowanie
realizowanych projektów)
- realizacja projektów partnerskich z samorządem
- wsparcie samoregulacji sektora pozarządowego (m.in. zasada publikowania sprawozdań rocznych)
Wskaźnik realizacji:
- kwota wydatkowana ze środków budżetu miasta na działania organizacji pozarządowych
- liczba podpisanych kontraktów wieloletnich oraz kwota na jakie opiewają
- liczba i powierzchnia lokali komunalnych udostępnionych organizacjom pozarządowym
- liczba organizacji publikujących na stronie internetowej sprawozdanie roczne
1.3.2 Rozwój partnerskiej współpracy samorządu z organizacjami
- prowadzenie systematycznych badań sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej
- partycypacja w tworzeniu programów społecznych
- stały monitoring i ewaluacja systemu współpracy samorządu i organizacji połączone z wdrażaniem
rekomendacji
- zlecanie realizacji zadań publicznych w pierwszej kolejności organizacjom pozarządowym (zasada
pomocniczości)
- wprowadzenie zasady standaryzacji i kontraktowania usług zlecanych organizacjom
Wskaźnik realizacji:
- liczba organizacji pozarządowych w Elblągu
- liczba organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
- liczba członków i pracowników organizacji
- liczba zbiórek publicznych, kwota uzyskanych środków ze zbiórek publicznych
- wysokość kwot z tytułu 1 % pozyskane przez opp
- liczba wystandaryzowanych zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
1.4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej
1.4.1 Wsparcie przedsiębiorstw społecznych
- edukacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym młodzieży szkolnej
- promocja i wsparcie przedsiębiorczości społecznej
- zlecanie usług przez samorząd przedsiębiorstwom społecznym zatrudniającym osoby wykluczone społecznie
Wskaźnik realizacji:
- liczba spółdzielni socjalnych
- liczba organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwami społecznymi
- liczba i kwota zadań zleconych przez samorząd, jednostki samorządowe i przedsiębiorstwa komunalne
przedsiębiorstwom społecznym
1.4.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
- promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród elbląskich przedsiębiorstw
- promowanie zaangażowania społecznego pracowników na rzecz organizacji i akcji społecznych
- wsparcie wspólnych inicjatyw organizacji i przedsiębiorstw
Wskaźnik realizacji:
- liczba elbląskich przedsiębiorstw oświadczających na swoich stronach internetowych postępowanie zgodne z
zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu
- liczba i wartość finansowa inicjatyw organizacji finansowanych ze środków pozyskanych od przedsiębiorców
Zredagował
Arkadiusz Jachimowicz
Download