Załącznik do uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Proszowicach

advertisement
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 29 lutego 2016 r.
Programu Współpracy Gminy i Miasta Proszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2016 rok.
Wstęp
Program współpracy Gminy i Miasta Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jest elementem składowym, realizowanej przez samorząd polityki społecznej. Dążenie
władz samorządowych do osiągania pozytywnych i trwałych rezultatów w sferze polityki społecznej nie
jest możliwe bez udziału i akceptacji obywateli. Rzeczywisty udział obywateli w tej dziedzinie,
szczególnie poprzez działania lokalnych wspólnot obywatelskich, przyczynia się do pełniejszego
zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz wzrostu poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Gminy.
Ilekroć w programie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z poźn. zm.);
2. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3. gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Proszowice;
4. działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną
prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;
5. zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile
obejmują zadania Gminy i Miasta Proszowice;
6. programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy i Miasta Proszowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 ".
I. Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych
w rozwój Gminy i poprawę jakości życia jego mieszkańców.
2. Cele szczegółowe:
1) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy;
2) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie Gminy;
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 1
3) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego;
4) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami;
5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
II. Zasady współpracy
Współpraca realizowana będzie na zasadach:
1) Pomocniczości polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu
im realizacji zadań publicznych;
2) suwerenności stron oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę
zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;
3) partnerstwa oznaczającego, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowują najlepsze sposoby ich realizacji, traktując
się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji i jawności rozumianej jako stosowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych
na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego
dostępu do informacji;
6) jawności rozumianej jako nieustanne dążenie do zwiększenia przejrzystości wszelkich działań
realizowanych wspólnie przez Gminę i organizacje pozarządowe.
III. Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania;
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
IV. Formy współpracy
Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona
w następujących formach:
1. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i zakresie współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków.
2. Konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Miejskiej w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowej.
3. Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub
inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy oraz
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 2
organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów
wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego.
4. Promowania i wspierania działalności organizacji pozarządowych poprzez informowanie
społeczeństwa o udziale tych organizacji w pracach na rzecz gminy, (umieszczenie informacji na stronach
internetowych Urzędu Gminy i Miasta), wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz
społeczności gminy, udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach sal, sprzętu,
pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego.
5. Zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków budżetowych na
sfinansowanie ich realizacji;
2) wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
6. W realizacji programu uczestniczy Urząd Gminy i Miasta Proszowice oraz jednostki organizacyjne
gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji
określonych regulaminowo lub statutowo.
V. Priorytetowe zadania publiczne
Zadania priorytetowe zaplanowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2016
obejmują następujące sfery:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności stwarzanie warunków do pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obejmujące w szczególności organizację konferencji,
seminariów i pogadanek dotyczących historii gminy i regionu oraz wydawanie publikacji
i wydawnictw dotyczących gminy i regionu.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące następujące działania:
1) organizację festiwali, konkursów, przeglądów, imprez oraz innych form służących rozwojowi
działalności kulturalnej i artystycznej,
2) organizację integracyjnych imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa obejmujące
w szczególności organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców
gminy,
5. Pomocy społecznej obejmującej dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie
gminy.
VI. Okres realizacji programu
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 3
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
VII. Sposób realizacji programu
1. Cele zawarte w programie realizowane są przez:
1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów Programu współpracy
o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) wspieranie lub powierzanie zadań publicznych oraz realizację umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności;
4) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
5) udział Organizacji w działaniach programowych Gminy;
6) promocję działalności Organizacji;
2. Za przebieg „Programu" zgodnie z jego założeniami, ze strony samorządu odpowiadają:
- Rada Gminy i Miasta Proszowice i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,
- Burmistrz Gminy i Miasta w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu,
- Komisje konkursowe powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu Gminy na
realizację zadań gminy w 2016 roku,
- samodzielne stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy i Miasta
Proszowice w zakresie bieżącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Proszowice ,
- Biuro Rady i Promocji w zakresie kontaktów pomiędzy organizacjami a poszczególnymi komisjami
stałymi Rady Miejskiej.
VIII. Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu
1. W zakresie wyżej wymienionych zadań przyjmuje się jako priorytetowe celem dofinansowania takie
działania w ramach których organizacje pozarządowe pozyskują środki na ich realizację ze źródeł
zewnętrznych przystępując do opracowania projektów, w tym unijnych, na zapewnienie wymaganego
wkładu własnego.
2. Finansowanie zadań o jakich mowa w programie następować będzie w formach przewidzianych
przepisami prawa.
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 4
3. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań priorytetowych określa uchwała budżetowa na
rok 2016. Na zadania określone w pkt. V ppkt.1-4 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł, a na
zadanie określone w ppkt.5 środki w kwocie 120 000,00 zł .
4. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.
5. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu zadania z budżetu gminy.
IX. Sposób oceny realizacji programu
1.Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu" w zakresie rzeczowym i finansowym Burmistrz Gminy i Miasta
przedłoży Radzie.
X. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
Roczny program współpracy Gminy i Miasta
Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz
z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na rok 2016 został opracowany po konsultacjach
społecznych przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Nr OA. .2016 Burmistrza Gminy i Miasta
Proszowice z dnia 11.02.2016 r.
XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta
Proszowice, niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu ofert.
2. W skład komisji wchodzą:
1) 3 przedstawicieli organu wykonawczego;
2) 2 reprezentantów organizacji pozarządowych.
3. W komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową oraz jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 5
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla
mieszkańców Gminy i Miasta
Proszowice, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym
kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz
Gminy i Miasta Proszowice i jej mieszkańców. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie
zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Gminy i Miasta Proszowice.
XII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach
publicznych,
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
oraz
ustawy
Kodeks
Postępowania
Administracyjnego.
Id: 842B4CBA-DE83-4FB3-95C8-8C9ED46987FF. Projekt
Strona 6
Download