Uploaded by User1733

Zmiana społeczna, ruchy społ. i społ. obywatelskie

advertisement
I. Zmiana społeczna
1. Procesy społeczne – sekwencje powiązanych ze sobą zmian społecznych zachodzących w
pewnym okresie czasu
a. rozwój społeczny
b. postęp społeczny
c. regres społeczny
2. Pod pojęciem zmiany społecznej rozumiemy każdą istotną zmianę w zakresie struktury
społecznej, instytucji, wartości, norm, zwyczajów, lub ról społecznych w określonym
społeczeństwie.
3. Przyczyny zmian społecznych:
a. zmiany w środowisku naturalnym
b. procesy kulturowe – np. zjawisko dyfuzji, czyli przenikania się kultur
c. przekształcenia technologiczne
d. zmiany demograficzne
e. przekształcenia gospodarcze
f. działalność państwa
– transformacja ustrojowa
– zmiany w systemie prawnym
g. wpływ wybitnych jednostek
4. Postawy wobec zmiany społecznej
a. konformizm – bezkrytyczne dostosowanie się do zmian
b. innowacja – twórcza adaptacja do nowych warunków
c. wycofanie – ukryty brak akceptacji
d. bunt – odrzucenie zachodzących zmian
e. ucieczka – porzucenie własnej zbiorowości
5. Formy zmian społecznych
a. rewolucja
– zmiany obejmują wszystkich dziedzin życia
– radykalny charakter zmian
– gwałtowny przebieg zmian
– masowy udział dużych grup społecznych
– obecność silnych emocji społecznych
b. reformy
– stopniowe przekształcanie elementów systemu społecznego
– unikanie przemocy
– stosowanie instrumentów prawnych
II. Typy społeczeństw
1. Społeczeństwo pierwotne
a. podstawą egzystencji myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo
b. wykorzystywanie prymitywnych narzędzi wykonanych z drewna i kamienia
c. podział pracy wg płci
d. rodzina podstawową formą organizacji społecznej
2. Społeczeństwo tradycyjne
a. podstawą egzystencji rolnictwo i hodowla zwierząt
b. wykorzystanie naturalnych źródeł energii (siła wiatru i wody)
c. rozwój wymiany towarowo-pieniężnej
d. wykształcenie się skomplikowanej struktury społecznej
e. ograniczona ruchliwość społeczna – funkcjonowanie zamkniętych stanów
3. Społeczeństwo industrialne
a. społeczeństwo industrialne wykształciło się pod wpływem rewolucji przemysłowej
b. głębokie przemiany społeczne wynikające z industrializacji i urbanizacji
– zmiany w strukturze społecznej – gwałtowny rozwój liczbowy proletariatu fabrycznego
– gwałtowny wzrost liczby mieszkańców miast
c. duża ruchliwość społeczna
– przemieszczanie się ludności ze wsi do miast
– liczne przypadki degradacji lub awansu społecznego
– znaczne i ciągle pogłębiające się nierówności materialne
4. Społeczeństwo postindustrialne
a. wzrost znaczenia sektora usług
b. automatyzacja, robotyzacja i komputeryzacja procesów produkcyjnych
c. wiedza staje się główną wartością ekonomiczną
d. duża ruchliwość społeczna
e. indywidualizm
5. Społeczeństwo współczesne
a. społeczeństwo otwarte – główne cechy to: tolerancja, indywidualizm, wolość i
odpowiedzialność jednostki
b. społeczeństwo konsumpcyjne – społeczeństwo nastawione na wszechstronną konsumpcję
c. społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym najbardziej cenionym towarem
jest informacja pozyskiwana, przetwarzana i rozpowszechniana przy pomocy nowoczesnych
technologii
d. społeczeństwo masowe – charakteryzuje się konformizmem, unifikacją i zanikiem postaw
indywidualistycznych
III. Ruchy społeczne
1. Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii
społecznych lub zbiorowości zmierzających do określonego celu i często do wywołania
zmiany społecznej.
2. Cechy charakterystyczne ruchu społecznego:
– luźna struktura organizacyjna
– brak sformalizowanego członkostwa
– dążenie do przeprowadzenia zmiany bez przejmowania władzy
3. Klasyfikacja ruchów społecznych
a. radykalne – dążą do głębokich zmian społecznych lub ustrojowych
b. reformatorskie – dążą do zreformowania określonych dziedzin życia
c. ekspresywne – koncentrują się na zmianach w zakresie kultury, systemu wartości lub stylu
życia
4. Współczesne ruchy społeczne
a. ruch kobiet
– emancypacyjny – walka o zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym (np. sufrażystki
– walczyły o prawa wyborcze kobiet)
– feminizm – walka o równouprawnienie kobiet
b. ruch niepodległościowy non-violence (bez przemocy)
– twórcą był Mahatma Gandhi
– walka o słuszne prawa bez użycia przemocy
– stosowanie biernego oporu
c. ruch praw obywatelskich
– twórcą Martin Luther King
– walka z segregacją rasową
– walka o pełne równouprawnienie dla czarnoskórej ludności Stanów Zjednoczonych
– stosowanie obywatelskiego nieposłuszeństwa – działania łamiące konkretne przepisy
prawne w przekonaniu, że naruszają one istotne wartości dla osób stosujących obywatelskie
nieposłuszeństwo
IV. Znaczenie pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”
a. wg tradycji klasycznej – społeczeństwo obywatelskie to wspólnota obywateli tworzących
państwo
– Arystoteles
– Cyceron
– Jean-Jacques Rousseau
b. wg tradycji liberalnej – społeczeństwo obywatelskie stanowi sferę działań obywateli,
funkcjonującą równolegle do państwa lub w opozycji w stosunku do niego
– John Locke
– Alexis de Tocquevill
– Georg Wilhelm Hegel
c. podmioty społeczeństwa obywatelskiego
– gospodarcze
– społeczne
– religijne
– kulturalne
– polityczne
2. Kapitał społeczny – poziom zdolności do współpracy między sobą w celu realizacji
wspólnych interesów
– zaufanie
– więzi społeczne
– normy społeczne
3. Organizacje pozarządowe w Polsce
a. nie są nastawione na zysk
b. rodzaje
– stowarzyszenia
– fundacje
4. Organizacje pożytku publicznego
a. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego
sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji
b. Status OPP daje następujące przywileje
– możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego
– zwolnienie od podatków
– prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji.
Download