Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

advertisement
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lidzbarku
Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, tel.(0-89) 767 7911, 767 7912
Wykonując zadania ustalone przepisami prawa Ośrodek:





gromadzi i prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz udostępnia go
zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym,
zakłada i aktualizuje informatyczne bazy danych krajowego systemu informacji o
terenie, w tym: zasadniczą mapę numeryczną, bank osnów geodezyjnych, geodezyjną
ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazę danych obiektów topograficznychBDOT500,
prowadzi komputerowe bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz
udostępnia zainteresowanym zawarte w nich informacje (wyrysy i wypisy),
uzgadnia dokumentację projektową sieci uzbrojenia terenu,
przyjmuje, rejestruje i prowadzi obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i
kartograficznych,
Systemy komputerowe wykorzystywane do prowadzenia zasobu
PODGiK w swojej pracy wykorzystuje takie systemy komputerowe firmy GEOBID Katowice
jak:
1. EWMAPA - przy pomocy tego programu zakładane są i prowadzone numeryczne
bazy mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT, EGIB.
2. OŚRODEK jest wszechstronnym narzędziem służącym do ewidencjonowania
i zarządzania dokumentami zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. BANK OSNÓW - w programie tym zakładana jest , bieżąco prowadzona oraz
aktualizowana część opisowa poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej .
4. EWOPIS - w programie tym prowadzona jest część opisowa ewidencji gruntów i
budynków.
5. REJCEN – rejestr cen i wartości nieruchomości.
Wymienione programy wzajemnie połączone , pracujące w sieci komputerowej tworzą
zintegrowany system pozwalający prowadzić, aktualizować i udostępniać komputerowe bazy
danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w tym: mapę zasadniczą, bazę danych
obiektów topograficznych BDOT500, bank osnów geodezyjnych, ewidencję sieci uzbrojenia
terenu, ewidencję gruntów, budynków i lokali, rejestru cen i wartości nieruchomości.
Download