Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów strategii inno

advertisement
Uwarunkowania innowacyjne jako
jeden z elementów strategii innowacji
jednostki przestrzennej
Niki Derlukiewicz
Małgorzata Rogowska
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
W kontekście oddziaływania na rozwój każdej jednostki przestrzennej,
podnoszenia jej konkurencyjności, szczególnego znaczenia nabiera
innowacyjność, rozumiana najogólniej jako zdolność do tworzenia bądź
absorpcji innowacji, a także szeroko rozumiana wiedza, jej nabywanie
i wykorzystywanie w procesach gospodarowania.
Analizując procesy rozwojowe zachodzące w jednostkach przestrzennych
różnego szczebla należy podkreślić wzrastające znaczenie regionów, które
stają się we współczesnej gospodarce nowymi podmiotami procesów
rynkowych.
Decydującą rolę w ich rozwoju pełnią władze, instytucje, firmy i ośrodki
badawcze działające na obszarze danego regionu, a coraz większe znaczenie
przypisywane jest innowacjom.
Regionalne strategie innowacji (RSI)
są obecnie podstawowym instrumentem rozwoju
regionalnego w krajach Unii Europejskiej, mającym na
celu podnoszenie innowacyjności regionów.
Pierwsze regionalne strategie innowacji w Unii Europejskiej pojawiły się w
połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia. Obecnie, już ponad 120 regionów
posiada takie dokumenty i podejmuje próby podnoszenia innowacyjności
przedsiębiorstw, jak i w efekcie całych regionów.
Regionalna strategia innowacji służy zbudowaniu trwałego
partnerstwa między przemysłem, samorządem regionu i
administracją rządową, samorządem gospodarczym i innymi
partnerami społecznymi, jednostkami naukowo – badawczymi oraz
infrastrukturą biznesową w celu:
•
wspomagania władz regionalnych we wdrażaniu efektywnego systemu stymulowania
innowacyjności w regionie,
•
wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw,
•
tworzenia podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju,
•
wzrostu konkurencyjności regionu,
•
nawiązania ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi innowacyjnymi regionami,
•
efektywnej absorpcji Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł finansowych,
krajowych i zagranicznych.
Dokumenty RIS stanowią obecnie podstawowy instrument
realizacji polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym.
Stały się one podstawą transformacji w stronę
społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, gdzie coraz
większego znaczenia nabierają inwestycje w edukację,
szkolenia, badania i innowacje.
Zostały opracowane w 15 regionach Polski, a po ich
przyjęciu przez wojewódzkie władze samorządowe są
obecnie na etapie wdrażania.
Jak prawidłowo opracować
strategię innowacji?
W każdym opracowaniu diagnostycznym, ekspertyzie, czy też analizie
wyróżnia się jeden z istotniejszych elementów, który dotyczy ograniczeń,
determinant wpływających w sposób bezpośredni lub pośredni na analizowane
procesy i zjawiska, a określany jest mianem uwarunkowań.
Dlaczego jest to element konieczny w każdych działaniach, z czego
wynika jego specyfika?
Dlatego, że każde działanie odbywa się w określonym czasie w jakiś
konkretnych, realnych i oznaczonych warunkach, a nie w świecie
hipotetycznym czy też wirtualnym. Należy zdawać sobie sprawę, że bez
uwzględnienia tych okoliczności, warunków osiągnięcie wyznaczonego celu
jest bardzo trudne, a w wielu wypadkach niemożliwe.
Uwarunkowania stanowią zbiór
niejednorodnych czynników w różnoraki
sposób oddziaływujących na analizowane
zjawiska.
uwarunkować — uwarunkowywać - uzależnić od określonych warunków,
uwarunkowanie - okoliczność mająca wpływ na coś,
determinanta, determinant - czynnik wpływający na coś w zasadniczy sposób.*
Źródło: Słownik języka polskiego PWN
Podział uwarunkowań:
uwarunkowania
zewnętrzne
wewnętrzne
nowoczesne
tradycyjne
Uwarunkowania zewnętrzne
•
Mają charakter makroekonomiczny (w świetle zachodzących
zjawisk gospodarczo-społecznych wręcz globalny) i są wypadkową
decyzji i rozwiązań przyjętych na zewnątrz danej jednostki
przestrzennej.
•
Można stwierdzić, iż stanowią one uwarunkowania twarde, czyli
takie, na które my na danych obszarze nie mamy wpływu, ale
których nieuwzględnienie w planowanych zamierzeniach, w
znacznym stopniu ogranicza skuteczność naszego działania.
•
Zakres tych uwarunkowań jest dość szeroki i wynika z przyjętych
rozwiązań ustrojowych, kulturowych, prawnych, instytucjonalnych
oraz jest wypadkową realizowanych założeń polityki gospodarczej
państwa czy organizacji międzynarodowych.
Uwarunkowania wewnętrzne (endogeniczne)
to zdolność do wprowadzania nowych rozwiązań
we wszystkich dziedzinach życia danej jednostki przestrzennej.
Zalicza się do nich m.in.:
•
obecność publicznych i prywatnych instytucji badawczych i uczelni
wyższych, organizacji zarządzających wiedza i doradztwem;
•
specyficzne relacje z zewnątrz i występujące wewnątrz jednostki
przestrzennej dotyczące dyfuzji innowacji;
•
specyficzne interakcje między firmami działającymi na obszarze
danej jednostki przestrzennej;
•
tworzenie się regionalnych sieci wzajemnych powiązań różnych
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, sektora B+R, firm
zarządzających, kapitału ryzyka oraz władz lokalnych.
Wymienione czynniki w sposób bezpośredni wpływają na
innowacyjność analizowanej jednostki przestrzennej.
Stanowią one rdzeń innowacji, tzw. „pewne” okoliczności podnoszenia
poziomu innowacyjności.
Dana jednostka przestrzenna, nie musi na swoim terenie lokować
ultranowoczesnych dziedzin działalności gospodarczej, żeby uzyskać
miano innowacyjnej, żeby mogła oprzeć swój rozwój na innowacjach.
Podstawowym uwarunkowaniem, czy ujmując to precyzyjniej,
wyznacznikiem innowacyjności danej jednostki przestrzennej jest
przede wszystkim posiadanie tzw. „klimatu innowacyjności”, który
możemy ujmować różnie, ale rozumiemy przez niego otwartość na
nowe rozwiązania.
Dziękujemy za uwagę!
Download