Program Rozwoju Przedsiębiorstw 2020 skrót

advertisement
Program
Rozwoju
Przedsiębiorstw
do
2020
roku,
Ministerstwo
Gospodarki,
Departament Innowacji i Przemysłu
Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) jest propozycją wsparcia przedsiębiorstw w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w obszarze innowacyjności. To program
wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki stanowiący podstawę
do stworzenia nowego programu
operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia
konkurencyjności, innowacyjności, przedsiębiorczości i dostosowania zasobów ludzkich do
potrzeb gospodarki. Program stanowi ukierunkowanie do dalszego rozwoju przedsiębiorstw
poprzez poprawianie ich pozycji konkurencyjnej w kraju i zagranicą. Jako priorytet uznano
dążenie do zrównoważonego rozwoju kraju i uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia.
Program Rozwoju Przedsiębiorstw ma koncentrować się na czterech głównych celach:

doskonaleniu otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i
efektywnej gospodarki,

stymulowaniu innowacyjności poprzez wzrost efektywności, wiedzy i pracy,

wzroście efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,

wzroście umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.
Program będzie również realizował cztery, z jedenastu celów strategii Europa 2020, tj.:

wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,

podnoszenie konkurencyjności MŚP,

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,

inwestycje w edukację i uczenie się przez całe życie.
PRP opiera się na ocenie aktualnego wsparcia i wynikach dyskusji o potrzebnych zmianach
prowadzonej, m.in. z partnerami społecznymi. Program ma wspierać zarówno sektor MŚP,
jak i dużych firm. Jest kompleksowym systemem wsparcia z priorytetami ważnymi dla obu
sektorów, jak: przyjazne warunki dla przedsiębiorców, finansowanie innowacyjności i jej
stymulowanie przez wzrost efektywności wiedzy i pracy, czy wzrost umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki. Wszystkie te priorytety mają prowadzić do wzrostu zrównoważonej
produktywności przedsiębiorstw a dalej do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Download