Inicjatywy Innowacyjne 8.2 POKL

advertisement
Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kapitał ludzki a RSI
Kapitał ludzki (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie )
Kapitał społeczny (umiejętność współpracy dla osiągania
wspólnych celów)
Staże pracowników
i przedsiębiorców
Kultura
innowacyjności
w firmie (szkolenia
strategia
Firmy spin-of i
Spin-out
Jakość i dostępność
edukacji !
Regionalny System innowacji

Bezpośrednie działania wspierające
innowacyjności i przedsiębiorczość w PO KL
Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
projekty konkursowe:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjności
4
projekty systemowe:
8.1.4 Przewidywanie zmiany
gospodarczej
Podziałanie 8.1.1
•Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami
dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.:
zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników,
organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania
technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w
prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
•Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla
osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów,
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości
•Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do
szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub
podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w
szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach.
5
Działanie 8.2
Transfer wiedzy
projekty konkursowe:
8.2.1 Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw
8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji
 Staże i szkolenia praktyczne dla
pracowników przedsiębiorstw i
pracowników naukowych
 Stypendia naukowe dla doktorantów
 Rozwój aktualizacja RSI
 Rozwoju sieci współpracy i wymiany
informacji miedzy badaczami naukowymi
a przedsiębiorcami w zakresie innowacji
i transferu technologii
 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej
(szkolenia i promocja)
 Tymczasowe zatrudnianie specjalistów
MŚP w firmach
6
projekty systemowe:
Projekty systemowe
Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
realizowane w ramach
Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Regionalny System Wspierania Innowacji
Cel główny projektu: Zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców
województwa warmińsko-mazurskiego oraz budowanie kultury proinnowacyjnej wśród
kluczowych instytucji regionu.
Wartość projektu: 2 649 950,72 PLN
Działania:
Przeprowadzenie 200 spotkań w szkołach na temat innowacyjności dla około 4000 uczniów;
Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności;
Organizacja 1 konkursu „Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji” (przedmiotem konkursu jest wyłonienie firm
wyróżniających się w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności);
Organizacja 2 konferencji dla około 150 uczestników;
 Usługi proinnowacyjne: działalność informacyjna konsultantów RSWI (750 udzielonych informacji); wizyty w
przedsiębiorstwach zgodnie z sygnalizowanymi potrzebami (750 wizyt); organizacja 14 spotkań „Nauka dla biznesu”, w
zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych i możliwości finansowania innowacji dla ok. 280 uczestników;
organizacja 80 otwartych spotkań o charakterze informacyjnym dla około 1500 uczestników;
Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI poprzez: przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych wewnętrznych z
zakresu innowacyjności i rozwoju zdolności interpersonalnych; 30 spotkań, konferencji
i szkoleń zewnętrznych, które umożliwią zapoznanie się z działalnością krajowych i regionalnych ośrodków związanych
z innowacyjnością oraz przeprowadzenie 1 wizyty studialnej mającej na celu zapoznanie się
z doświadczeniami innych regionów europejskich w praktycznym wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorców.
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego
RIS Warmia Mazury Plus
Cel główny projektu: Poprawa efektywności podejmowanych działań proinnowacyjnych i zarządzania procesami
innowacyjnymi na poziomie regionalnym, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez
opracowanie systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki regionalnej w zakresie innowacji.
Wartość projektu: 1 822 025,97 PLN
Działania:

Powołanie 35 osób do Komitetu Sterującego, Grup Roboczych oraz kadry zarządzającej projektem
oraz przeszkolenie ich w zakresie polityki innowacyjnej;

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności poprzedzona analizą dokumentów i wdrażania projektów
innowacyjnych w województwie oraz wizytą studyjną;

Opracowanie Planu Działań dla RIS Warmia Mazury;

Przygotowanie metodologii monitoringu i wdrażania RIS i Planu Działań przez władze regionalne;

Powołanie Jednostki Zarządzającej wdrażaniem RIS w Departamencie Polityki Regionalnej;

Przygotowanie strategii funkcjonowania istniejących Powiatowych Punktów Kontaktowych Regionalnego
Systemu Wspierania Innowacji w procesie zarządzania wdrażaniem RIS;
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej
DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie
warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów
Cel główny projektu: Zwiększenie i zróżnicowanie podaży technologicznej dla kluczowych
sektorów gospodarki Warmii i Mazur.
Wartość projektu: 4 260 184,00 PLN
Działania:

W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał 65
stypendiów doktorantom, których prace badawcze przyczyniły się do rozwoju kluczowych
sektorów gospodarki regionu.
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa
Cel główny projektu: Stworzenie do 2012 r. sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu otwartych na
innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy B+R
i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych
procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk.
Wartość projektu: 2 350 963,84 PLN
Działania:

Powołanie 24 osób do Jednostki Zarządzającej Projektem w Departamencie Polityki Regionalnej i Grupy
Roboczej (przedstawiciele wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu) oraz przeszkolenie ich
w zakresie metodologii tworzenia struktur innowacyjnych sieci, metodologii monitoringu i ewaluacji projektu
oraz potrzeb budowania RSU;

Opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania „Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa”
(procedury wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszonymi, instytucjami sfery B+R, MŚP)
poprzedzone badaniem: Instytucji Otoczenia Biznesu pod kątem konkurencyjności i innowacyjności
świadczonych usług oraz zapotrzebowania MŚP w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług innowacyjnych
oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu;

Opracowanie metodologii monitoringu i ewaluacji RSU w województwie poprzedzone analizami i wizytą
studyjną w ośrodku monitorującym;

Pakiet edukacyjny (szkolenia dla pracowników instytucji uczestniczących w projekcie, spotkania
specjalistyczne członków sieci, staże zagraniczne, studia podyplomowe, intensywny kurs biznesowy języka
angielskiego dla 25 osób z instytucji uczestniczących w projekcie; kurs języka angielskiego dla Jednostki
Zarządzającej Projektem).
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej
Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim
Cel główny projektu: Tworzenie warunków do rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim do 30.06.2011 r.
Wartość projektu: 1 533 780,00 PLN
Działania:

Powołanie Rady Projektu (10 osób);

Przeprowadzenie szkoleń dla menadżerów klastrów – 36 osób, przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek
B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie zakłada 13 modułów
tematycznych z zakresu umiejętności miękkich oraz wiedzy dot. zarządzania inicjatywą klastrową,
a także praktycznego wdrażania nabytych umiejętności);

Organizacja 36 spotkań branżowych mających na celu pobudzenie współpracy podmiotów działających
w danych sektorach gospodarki oraz transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowo-badawczych
zajmujących się daną dziedziną;

Organizacja wizyty studyjnej w jednym z doświadczonych regionów Europy pozwalająca na bezpośrednie
zapoznanie się z modelami funkcjonowania inicjatyw klastrowych w krajach zaawansowanych gospodarczo
i nawiązanie kontaktów partnerskich (łącznie dla 61 osób);

Organizacja 4 konferencji z zakresu transferu technologii i tworzenia powiązań sieciowych

Utworzenie portalu, który będzie spełniał funkcję źródła wiedzy i informacji na temat idei klasteringu,
funkcjonujących klastrach na Warmii i Mazurach oraz podejmowanych inicjatywach sieciowych
i kooperacyjnych oraz funkcję narzędzia zarządzania informacjami i kontaktami dla przeszkolonych
menadżerów.
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego
Projekty konkursowe
realizowane w ramach
Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw
Lista projektów realizowanych w ramach Działania 8.2.1
Tytuł projektu
Beneficjent
Wartość projektu
Okres
realizacji
Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie
postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie
poprzez staże, szkolenia
i działania uświadamiające z zakresu
przedsiębiorczości akademickiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w partnerstwie z
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
2 984 882,00 PLN
01.09.200831.08.2011
Wdrażanie innowacyjnych pomysłów kluczem
konkurencyjności Warmii i Mazur – szkolenia z
zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin- out
i spin-off
Faber Consulting Sp. z o.o.
389 514,00 PLN
01.09.2009 30.06.2010
Po studiach do biznesu
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
424 016,00 PLN
01.10.2009 31.07.2010
Broker Innowacji
Dom Doradztwa Biznesowego „MM” Monika Majcher
765 340,00 PLN
01.03.2009 28.02.2010
wSPINaj się! – Portal Innowacyjnych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
854 595,79 PLN
01.07.2009 30.06.2011
Projekt Spinacz
Ad. Point Sp. z o.o.
287 010,00 PLN
01.03.2009 30.04.2010
Nauka w przedsiębiorczości
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie
742 488,40 PLN
01.08.2009 30.09.2010
Biznes dla nauki – nauka dla biznesu
Centrum Szkoleniowo – Doradcze LIDER Anna Agnieszka
Lisikiewicz
534 970,00 PLN
01.09.2009 31.08.2010
Ze spin off i spin out za pan brat
Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
694 599,00 PLN
01.10.2009 31.07.2010
Projekt Spinacz 2.0
Ad. Point Sp. z o.o.
386 615,00 PLN
01.08.2010 30.07.2011
Wartości wskaźników rezultatów realizacji projektów - zadeklarowane do osiągnięcia
przez beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie projektów
Numer Działania w ramach
którego wskaźnik jest
monitorowany
Działanie 8.2
Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika
zadeklarowana we wnioskach o
dofinansowanie
Wartość docelowa
wskaźnika (2013)
Stopień realizacji
wskaźnika (%)
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach
lub szkoleniach praktycznych w podziale na:
182
20
910%
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych
56
12
467%
126
8
1575%
1420
44
3227%
65
156
42%
- pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach
Liczba osób, które były objęte wsparciem w
zakresie rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin out
Liczba doktorantów, którzy otrzymali
stypendia naukowe
Typy projektów przewidzianych do realizacji
w 2010 roku:

Staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w
przedsiębiorstwach

Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego
personelu
Wartość środków przewidzianych na realizację projektów
konkursowych w 2010 roku: 3 682 301 PLN
Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa w
ramach Działania 8.2.1
Najważniejsze kryteria dostępu:

Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy
publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego.

Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników w
MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych
(z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem
konkretnych rozwiązań innowacyjnych.

Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie
zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w
MŚP.
Kryterium strategiczne:

Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów RSI, przez co najmniej dwa
podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki
samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorstwa.
Download