Planowane badania ewaluacyjne dotyczące m.in. MSP Ocena

advertisement
Ocena wsparcia dla MŚP
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013.
XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO
Warszawa, 12 czerwca 2014 r.
2
Realizacja projektów MŚP w PO IG
stan na 5 czerwca 2014 r.
Oś priorytetowa
Liczba zawartych
umów
Kwota dofinansowania
(mln PLN)
1 (1.4)
744
1 940,0
3
262
899,4
4
1 685
9 830,0
506
65,7
6 (6.1; 6.5.2)
4 359
424,9
8 (8.1; 8.2; 8.4)
6 368
3 638,0
13 924
16 798,0
5 (5.4.1)
Razem PO IG
3
Realizacja projektów MŚP w PO IG
stan na 5 czerwca 2014 r.
Zgodnie ze zobowiązaniami z KE - w ramach PO IG
minimum 65% środków przeznaczonych na wsparcie
przedsiębiorców zostanie zaalokowanych na MSP.
Obecnie próg ten został przekroczony i wynosi 72%.
4
Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG
dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP
1. Rozproszenie branżowe
W PO IG wystąpił problem rozproszenia środków (brak wskazania branż lub dziedzin
priorytetowych)
Należy przyjąć model koncentracji wsparcia na dziedzinach inteligentnej specjalizacji
lub promowania kierunków inteligentnej specjalizacji.
2. Dotacje a wsparcie zwrotne
Interwencja w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 skupia się na instrumentach
bezzwrotnych, co nie w każdym przypadku ma uzasadnienie ekonomiczne.
W perspektywie 2014 – 2020 należy kierować wsparcie bezzwrotne na projekty najbardziej
innowacyjne (ale tez ryzykowne). W przypadku projektów innowacji w skali przedsiębiorstwa
lub w branżach nie-priorytetowych, realizowanych w warunkach zawodnych rynków
finansowych, wsparcie powinno być realizowane w formie systemu zwrotnych form pomocy lub
systemu ulg podatkowych.
5
Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG
dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP
3. Definicja innowacyjności
W PO IG wystąpiły trudności ze zdefiniowaniem, oceną i mierzeniem innowacyjności.
Należy ujednolicić podejście do definiowania innowacyjności z naciskiem na wzrost
znaczenia oceny eksperckiej
4. Problemy z komercjalizacją efektów prac B+R
Trudności te wynikały z kwestii natury prawnej, regulacyjnej, braku wiedzy
oraz niedostatecznego ukierunkowania celów projektów na możliwości komercjalizacji.
Należy stosować mechanizmy wzmacniające wspólne zaangażowanie pomiotów
z sektorów nauki i gospodarki, np. poprzez wymogi dot. partnerstwa jednostek
naukowych z przedsiębiorstwami w projektach B+R oraz instrumenty wzmacniające
wiedzę, umiejętności i postawy beneficjentów ukierunkowane na komercjalizację efektów
prac B+R.
6
Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG
dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP
5. Niewielkie zainteresowanie MSP wsparciem ochrony własności przemysłowej
Skutkuje to małą liczbą uzyskanych w wyniku PO IG patentów, praw na wzory użytkowe,
a w szczególności praw na wzory przemysłowe.
Wzmocnienie działań promocyjnych, rozważenie realizacji działań szkoleniowych.
6. Problem okresowości dostępnego dofinansowania
W zależności od branży i rodzaju rozwiązania, rozwój innowacji może trwać od 2 do
nawet 5-6 lat. W przypadku niepewności co do możliwości otrzymania wsparcia
finansowego zmniejszającego ryzyko biznesowe, przedsiębiorcy nie podejmują bardzo
innowacyjnych tematów lub podejmują je tylko w ograniczonym zakresie.
Należy zapewnić ciągłość finansowania, tak aby firmy podejmujące prace badawczorozwojowe miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie prowadzonych prac, również
w przyszłości.
7
Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG
dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP
7. Brak dostosowania obszarów prowadzonych badań do potrzeb gospodarki.
Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem stosowanych technologii i wytwarzanych
produktów lub chcący opracować zupełnie nowe produkty i technologie, bardzo często
mają problemy z pozyskaniem niezbędnej wiedzy z jednostek naukowych.
Rekomenduje się wypracowanie strategii rozwoju branż istotnych dla polskiej gospodarki,
identyfikację badań prowadzonych w tym zakresie oraz finansowanie prac B+R mających
na celu uzupełnienie wiedzy, doświadczenia i technologii posiadanych przez jednostki
B+R.
Raporty z przeprowadzonych badań dostępne
są stronie PO IG pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx
w zakładce OPRACOWANIA
8
Planowane badania ewaluacyjne dotyczące m.in. MSP
Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna
na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Gospodarka
Planowany termin badania: przełom III i IV kwartału br.
Cele badania:
• określenie wpływu PO IG na zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej
polskiej gospodarki;
• ocena realizacji wybranych działań i określenie skuteczności wpływu
wsparcia, które zostało udzielone przedsiębiorstwom, na ich innowacyjność;
• identyfikacja istniejących barier w realizacji innowacyjnych projektów przy
wsparciu PO IG;
• ocena stosowanych sposobów/form selekcji/oceny innowacyjnych
przedsięwzięć i wskazanie najbardziej efektywnych metod selekcji
innowacyjnych przedsięwzięć.
9
Planowane badania ewaluacyjne dotyczące m.in. MSP
Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej
2007-2013
Planowany termin badania: III kwartał br. – obecnie ogłoszono przetarg
Cele badania:
• ocena skuteczności wdrażanych instrumentów wsparcia sfery B+R
w ramach PO IG.;
• wykorzystania wyników prac badawczych prowadzonych w ramach
realizowanych projektów;
• zwiększenia
współpracy
pomiędzy
jednostkami
naukowymi
a przedsiębiorstwami.
10
Dziękuję za uwagę
11
Download