Istota gospodarki rynkowej

advertisement
Istota gospodarki rynkowej
Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany
dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy
niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwali potrzebę posiadania tego, co inni
mieli w nadmiarze i czego chcieli się pozbyć w zamian za coś innego (np. pieniądze
lub dobra). Ta zależność doprowadziły do powstania rynku, czyli miejsca, gdzie
spotykali się sprzedający i kupujący. Sprzedający oferując swoje dobra tworzyli
podaż, a nabywcy chcąc je zakupić reprezentowali popyt na te dobra. W wyniku
negocjacji między sprzedającymi a kupującymi kształtowały się ceny. Pierwsze rynki
były, więc miejscem spotkań sprzedawców i kupujących, czyli popytu i podaży, a
także miejscem kształtowania się cen. Obecnie, dzięki łączności technicznej,
bezpośrednie kontakty sprzedających i kupujących nie są konieczne, sprzedaż
często odbywa się bez osobistych kontaktów kupujących i sprzedających.
Działalność gospodarcza
Przedsiębiorstwo
–
to
wyodrębniona
pod
względem
ekonomicznym
i prawnym jednostka gospodarcza, która samodzielnie prowadzi działalność
i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk.
Celem istnienia każdego podmiotu gospodarczego jest osiąganie zysku.
Działania podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku skierowane są na
konsumenta i jego potrzeby. Jest, bowiem oczywiste, że sprzedać można tylko te
produkty, które zaspokajają potrzeby nabywców. Podstawowym celem działania
każdej firmy jest, więc realizowanie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb nabywców.
Cel ten można dostrzegać w dłuższym lub krótszym czasie.
Zakres działania przedsiębiorstwa może być bardzo różny. I tak jedne
przedsiębiorstwa produkują dobra, inne świadczą usługi, jeszcze inne pełnią funkcję
pośrednika handlowego między producentem a nabywcą. Oczywiście w gospodarce
rynkowej funkcjonują takie przedsiębiorstwa, które jednocześnie produkują towary,
świadczą usługi, zajmują się działalnością handlową lun innym jeszcze rodzajem
działalności.
Działalność
gospodarczą
w
warunkach
gospodarki
rynkowej
charakteryzują liczne dodatnie cechy, chociaż napotyka ona również istotne
trudności wynikające z pewnych słabości systemu gospodarki rynkowej.
Wśród
dodatnich
cech
funkcjonowania
podmiotów
gospodarczych
w gospodarce rynkowej należy wyróżnić najwyższy stopień wolności osobistej
w działalności gospodarczej, gwarancje własności prywatnej, samodzielności
i niezawisłości przedsiębiorstw w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych. Są
bardzo dobre warunki do stosowania postępu technicznego we wszystkich
dziedzinach gospodarowania, gdyż konkurencja panująca na rynku wymusza wprost
korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki i organizacji. W gospodarce rynkowej
dobrobyt i wzrost stopy życiowej jest – jak dowodzi tego doświadczenie historyczne –
wyższy, niż w jakimkolwiek innym z dotychczas realizowanych systemów
gospodarczych.
Słabości
gospodarki
rynkowej,
utrudniające
działalność
gospodarczą,
wyrażają się głównie w tym, że:
- tendencje do koncentracji produkcji i sprzedaży są w tym systemie tak silne,
że istnieje realna groźba poważnego ograniczenia tego najbardziej istotnego
mechanizmu regulacyjnego gospodarki rynkowej, jakim jest konkurencja,
- system ten umożliwia powstawanie bardzo dużych różnic w dochodach,
prowadzi, więc do znacznych nierówności majątkowych, co może zawierać w sobie
zarodek napięć społecznych,
- powstające okresowo rozbieżności między podażą a popytem są
wyrównywane przez wahania koniunkturalne, które w okresie wysokiej koniunktury
prowadza do zwyżki cen, wysokiego zatrudnienia, w okresie recesji zaś są przyczyną
masowego bezrobocia, wraz z jego wszystkimi problemami socjalnymi.
Wybór miejsca działalności gospodarczej
Dla wielu ludzi, którzy nie boją się ryzyka i pokonywania trudności założenie
własnego przedsiębiorstwa jest szansą na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia,
a przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokajanie potrzeb.
2
Przy podejmowaniu działalności gospodarczej należy dokładnie poznać rynek, na
którym będzie funkcjonował podmiot gospodarczy. Rynek można poznać w rezultacie
badań rynku, które polegają na pozyskiwaniu i analizie informacji o popycie, podaży
i cenach.
O wyborze rodzaju i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej decydują
przeprowadzone badania rynku. Ponadto w prowadzeniu własnej firmy konieczne
jest posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych, dzięki którym można
zapewnić wysoką jakość wytwarzanych i sprzedawanych towarów i usług. Jeżeli
badania rynku i posiadane kwalifikacje zawodowe potwierdzają przekonanie
o celowości podjęcia działalności gospodarczej, należy się zdecydować na wybór
formy prawnej.
Klasyfikacja małych firm
Podział firm na małe, średnie i duże jest tylko jednym z możliwych sposobów
podziału i grupowania podmiotów gospodarczych. Oprócz takiej klasyfikacji możliwe
są również inne, w tym np. z punktu widzenia formy i charakteru własności, położenia
geograficznego, formy organizacyjno-prawnej.
Wg D. Bircha możemy rozróżnić dwie kategorie firm:

Firmy substytucji dochodów,

Firmy przedsiębiorcze.
Nieco odmienny punkt widzenia zastosowano przy kolejnym podziale:

Firmy rosnące,

Firmy stabilne,
- Firmy martwo urodzone,
- Firmy – meteory.
Podział małych firm na firmy rosnące i stabilne odzwierciedlają cechy osobowe
tworzących je przedsiębiorców.
3
Na klasyfikację przedsiębiorstw można spojrzeć z punktu widzenia procesów
założycielskich i wyróżnić je w następujący sposób:

Przedsięwzięcia zastępujących pracę polegają na utworzeniu własnej firmy
jako ucieczki od bezrobocia.

Przedsięwzięcie stylu życia.

Wysoko dochodowe, stabilne małe przedsięwzięcia.

Szybko rosnące przedsięwzięcia, związane są z dużym lub rosnącym rynkiem
umożliwiający ich gwałtowny rozwój.
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie społeczno - gospodarcze
Przedsiębiorstwo i ich wewnętrzne jednostki jako cząstki całego społeczeństwa
są nie tylko związane z organami państwa, ale maja do czynienia również z innymi
cząstkami systemu społecznego. Funkcjonują, więc w określonym zewnętrznym
otoczeniu społecznym i gospodarczym. Otoczenie to możemy podzielić na bliższe,
z którym przedsiębiorstwo ma do czynienia bezpośrednio na rynkach, na których
zawiera transakcje, a więc wchodzi w stosunki umowno-wymienne. Są to przede
wszystkim instytucje rynku zaopatrzenia, rynku pracy, rynku zbytu i rynku
finansowego i one tworzą bezpośrednie otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa.
Pozostałe elementy otoczenia przedsiębiorstwa, tzw. dalszego, jak polityczno prawne,
socjo
-
kulturowe,
techniczne,
pewne
elementy
otoczenia
ogólnogospodarczego. Relacje te obrazuje poniższy schemat, który może być –
w zależności od potrzeb – rozszerzony na państwo, rynki zagraniczne, zmiany
sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, czy na otoczenie ekologiczne. Należy też
wziąć pod uwagę, że na rynku zaopatrzenia mogą występować nie tylko dostawcy,
a na rynkach zbytu nie tylko klienci, bo znaczną część obu rynków mogą stanowić
konkurenci.
4
Schemat 1. Otoczenie społeczno – gospodarcze przedsiębiorstwa
I. Otoczenie pośrednie (dalsze):
polityczno prawne,
socjalno kulturalne,
ekonomiczne,
techniczne,
ekologiczne
II. Otoczenie bezpośrednie (bliższe):
z którymi przedsiębiorstwo dokonuje bezpośrednich transakcji
Rynek pracy
Rynek
zaopatrzenia
Rynek
zbytu
Przedsiębiorstwo
Rynek finansowy
Źródło: U.Huttner, Betriebswirtschaftslehre, Berlin – N.York 1990, s.8.
Miejsce i rola MSP w gospodarce
Bardzo
ogólnym
kryterium
podziału
jest
wielkość
podmiotów
gospodarczych. W praktyce można spotkać się z podziałem na jednostki
gospodarcze małe, średnie i duże. Najczęściej podstawą takiej klasyfikacji jest liczba
zatrudnionych. Nie jest to jednak miernik doskonały i jedyny, o wielkości jednostek
gospodarczych może, bowiem świadczyć również wielkość produkcji lub obrotu,
wartość środków produkcji, którymi te dysponują, wysokość osiągniętego zysku.
Pojęcie „małe i średnie przedsiębiorstwo” opisane zostało w ustawie z dnia
19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej. Za przedsiębiorstwa małe
uważa się takie, które zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
a osiągnięty przez nie przychód nie przekracza równowartości 7 milionów euro.
Średnim przedsiębiorstwem jest takie, w którym zatrudnienie średniorocznie nie
przekracza 250 pracowników, a przychód nie przekroczył 40 mln euro, lub suma
aktywów nie przekroczyła 27 mln euro. Pozostałe jednostki będą zaliczane do
przedsiębiorstw dużych.
5
W okresie przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę rynkową
właściwego znaczenia zaczynają nabierać małe podmioty gospodarcze.
Polityka gospodarcza prawie wszystkich krajów o gospodarce rynkowej uznaje
potrzebę wspierania rozwoju mniejszych przedsiębiorstw ze względu na korzyści
wynikające z ich funkcjonowania w gospodarce narodowej. Kraje wysoko rozwinięte
wyraźnie akcentują, że bez rozwoju małych przedsiębiorstw niemożliwe jest
harmonijne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Dotyczy to zwłaszcza
realizacji podstawowej zasady systemu rynkowego, jaką jest zasada rozwoju
konkurencji.
Wzmacniając
konkurencję
małe
przedsiębiorstwa
umożliwiają
uzyskiwanie równowagi rynkowej oraz stają się poważnym czynnikiem utrzymywania
cen wyrobów na odpowiednio niskim poziomie, co sprawia, że mogą również
umocnić pozycję konkurencyjną gospodarki kraju na rynkach zagranicznych.
Małe przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw dużych
nastawionych na produkcję wieloseryjną i masową, łatwiej dostosowują się do
zmieniających się postaw konsumpcyjnych. Częstokroć lepiej mogą zaspokajać
różnorodne gusty i wymagania konsumentów. Są w stanie szybko reagować na
zmiany popytu, a w razie jego zwiększenia – wypełnić braki na rynku.
Znaczącą
funkcją
omawianych
przedsiębiorstw
jest
możliwość
przeprowadzania stosunkowo szybko zmian struktury produkcji, co związane jest
z ich dużą elastycznością i innowacyjnością. Wpływa to również na zwiększenie
elastyczności całej gospodarki danego kraju, wobec nieustannej zmienności
warunków panujących na rynku. Można tu jeszcze wspomnieć, że ewentualne
zakłócenia w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw nie odbijają się tak silnie na
stanie gospodarki kraju, jak w wypadku przedsiębiorstw – gigantów. Dlatego też nie
wymagają one tak dużego dozoru ze strony administracji państwowej jak duże
przedsiębiorstwa.
W regionach słabiej zagospodarowanych małe przedsiębiorstwa mogą być
szczególnie ważnym czynnikiem aktywizacji ludności i poprawy stopy życiowej oraz
łagodzenia
dysproporcji
w
poziomie
zasobności
poszczególnych
warstw
społeczeństwa, nie wymagają one, bowiem tak znacznych nakładów na ich
uruchomienie, jak duże zakłady pracy. Ich rola jest również znacząca w łagodzeniu
rozmiarów i skutków bezrobocia.
Istotne znaczenie w rozważaniu roli małych przedsiębiorstw mają też opinie
socjologów i psychologów podkreślających wpływ, jaki wywierają na pracowników
6
warunki pracy w tych przedsiębiorstwach, a więc: bliskie kontakty międzyludzkie,
osobisty i często bezpośredni stosunek pracodawcy do pracowników oraz osobiste
kontakty wszystkich zatrudnionych, poczucie szczególnej odpowiedzialności w pracy,
identyfikowanie
się
pracowników
z
zakładem
pracy
i
różnorodne
więzi
charakterystyczne dla małych zbiorowości ludzkich.
W każdej gospodarce rynkowej, wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
znaczną rolę odgrywają najbardziej elastyczne, żywotne i aktywne przedsiębiorstw
rodzinne. Istota przedsiębiorstw rodzinnego jest osoba założyciela firmy (zazwyczaj
głowa rodziny), zaangażowanie kapitału rodzinnego oraz udział członków rodziny
w działalności przedsiębiorstwa.
Odpowiedzi na pytanie o sens istnienia sektora MSP już wiele lat temu udzielił
Schumpeter, gdy sformułował tezę o „kreatywnej dystrybucji”. Według niej kapitalizm
nie mógłby istnieć bez ciągłego rodzenia się nowych firm powstających na gruzach
tych, które upadły. Dzięki temu zdrowa kapitalistyczna gospodarka podlega wciąż
reinkarnacji, jest w ciągłym procesie transformacji wiodącej ją na coraz wyższy
poziom. Jednak proces upadania starych i rodzenia się nowych firm, a więc
formowania się sektora MSP, nie przebiega wszędzie jednakowo. Gospodarcze
i społeczne funkcje pełnione przez małe i średnie przedsiębiorstwa zależą zarówno
od osiągniętego już poziomu rozwoju gospodarczego, jak i ustroju społeczno –
politycznego. Nawet w krajach o podobnym poziomie gospodarki rola małych
i średnich przedsiębiorstw jest inna, a stan rozwoju zróżnicowany. Odmienna jest
bowiem polityka promocji tego sektora, kultura przedsiębiorcza i stosunek
społeczeństwa do inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez
członków danej społeczności.
Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Europie i w Stanach
Zjednoczonych królowały wielkie korporacje, ale już w latach siedemdziesiątych
można było zauważyć odwrócenie tej tendencji i zmierzanie w kierunku stopniowego
zwiększania roli małych firm w gospodarce. Jest wiele przyczyn zaistniałej
sytuacji. Przedstawiamy najważniejsze z nich:
1) Zmiany techniki wytwarzania i usług. Sądzić można, że prawdopodobnie
rewolucja technologiczna i związane z nią: miniaturyzacja i specjalizacja oraz
7
zrutynizowanie procedur i reżimów technologicznych spowodowały w latach
siedemdziesiątych dekoncentrację produkcji i usług.
2) Rozwój sektora usług. Zapotrzebowanie na usługi rośnie w ostatnich latach
gwałtownie, zwłaszcza na reklamę, badania rynku itd. Względny wzrost usług
wpływa na względny spadek wielkości firm, wywołany jedynie zmianami
sektoralnymi.
3) Wzrost konkurencji Trzeciego Świata i spadek międzynarodowej
konkurencyjności dużych firm. Duże firmy są w większym stopniu niż małe
eksporterami. Stąd zmiany konkurencyjności eksportu uderzają głównie
w firmy duże. Te zaś, przesuwając część produkcji do małych firm próbują
redukować koszty własnej działalności. Również zmiany w otoczeniu rynku,
w tym m.in. wzrost ryzyka i niepewności na wielu rynkach, rosnąca
konkurencja zagraniczna, zmiany w kursach wymiany walut, zmiany popytu,
są czynnikami zwiększającymi na wielu rynkach przewagę konkurencyjną
małych firm.
4) Zmiany na rynkach czynników produkcji, zwiększające dostęp małych firm
zarówno do rynku pracy, jak i kapitału.
5) Wzrost cen energii i spadek światowego popytu. Wzrost cen energii ma
o wiele silniejszy wpływ na duże niż na małe firmy, ponieważ duże firmy
w większym stopniują są uzależnione od zmiany ceny energii.
6) Efekt makroekonomiczny, którego źródłem są zmiany wywołane okresem
gospodarczej recesji lub prosperity. Na ogół jednak obserwuje się znaczną
ekspansję sektora MSP w okresach recesji, stąd też widoczny jest wówczas
przyspieszony rozwój tego sektora.
7) Czynniki polityczne, promocja kultury przedsiębiorczej i antyrządowe
uprzedzenia.
8
8) Moda i zmiana gustów. Wzrost popytu na wyroby i usługi coraz bardziej
zróżnicowane i coraz lepiej dostosowane do indywidualnych gustów klientów
powiększa nisze dostępne dla małych firm. Firmy małe mogą się utrzymać
nawet wówczas, gdy spada popyt na standardowe produkty wykonywane
przez duże przedsiębiorstwa na masową skalę.
9) Zmiany w strategii dużych firm, przejawiające się przede wszystkim w mniej
agresywnym
inwestowaniu
i
procesach
restrukturyzacji
dużych
przedsiębiorstw.
Funkcje społeczne MSP
Również w Polsce ustrój nieprzychylny rozwojowi sektora MSP przechodzi
szybko w zapomnienie. Na naszych oczach rodzi się nowy, choć już z wiekową
tradycją, bardziej przyjazny mu system, dzięki czemu pozycja sektora MSP w Polsce
z każdym rokiem jest coraz większa i osiąga miejsce należne mu w gospodarce
rynkowej. Obok wielu funkcji pełnionych przez sektor MSP w gospodarce rynkowej.
Szczególne
znaczenie
ma
stymulowanie
wzrostu
gospodarczego.
Jednak
w obecnym okresie transformacji sektor MSP odgrywa także ważną rolę społeczną
i polityczną. Polega ona nie tylko na uformowaniu klasy drobnych właścicieli, lecz
także w dużym stopniu na łagodzeniu napięć społecznych i redukcji wysokich
społecznych kosztów procesu transformacji, mogących zagrozić kontynuowaniu
rozpoczętych przemian. Cel ten realizowany jest zarówno przez pochłanianie
pojawiających się w tym czasie nadwyżek siły roboczej, jak i przez kreowanie
przedsiębiorczych postaw, wskazywanie szans i możliwości samozatrudniania,
a także osiągnięcia sukcesu i zmiany statusu społecznego.
9
Funkcje gospodarcze MSP
Obok funkcji społecznych sektora MSP ważne są również jego funkcje gospodarcze,
do których można zaliczyć:
1) Aktywny udział w procesie zmian w strukturze przemysłowej kraju ;
2) Odgrywanie ważnej roli w formowaniu się prywatnej własności środków
produkcji;
3) Wchłonięcie
uwolnionej
i
w
zagospodarowanie
wyniku
znacznych
racjonalizacji
zasobów
funkcjonowania
siły
roboczej,
całego
systemu
gospodarczego ekonomicznej infrastruktury, zwłaszcza rozwoju kooperacji
i systemu podwykonawca;
4) Zbudowanie koniecznej dla efektywnego funkcjonowania całego systemu
gospodarczego ekonomicznej infrastruktury, zwłaszcza rozwój kooperacji
i systemu podwykonawstwa;
5) Wymuszenie zmian w prawnych uregulowaniach sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości
i
efektywności
funkcjonowania
małych
podmiotów
gospodarczych.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej około 99 % istniejących przedsiębiorstw stanowią małe
i średnie przedsiębiorstwa. Dokonują one około 65 % obrotu w UE. W ponad 15 mln
MSP zatrudnionych jest około 66 % siły roboczej, a przyrost zatrudnienia w tych
firmach był większy niż w firmach dużych. Odgrywają one najważniejszą rolę w
harmonijnym rozwoju lokalnym i regionalnym i są najbardziej elastyczne pod
względem dostosowań do zmieniających się warunków rynkowych. Z tego też
względu uważa się je za główną siłę promującą konkurencyjność przemysłu
wspólnotowego i jego zdolność do penetrowania rynków europejskich
10
Polityka rządu polskiego wobec małych i średnich przedsiębiorstw
Polski rząd przygotował w ramach programów o charakterze strategicznym dla
państwa i gospodarki dokument pt. „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.
W programie tym rząd przedstawia działania na rzecz likwidacji formalnych utrudnień
w tworzeniu nowych przedsiębiorstw, ułatwianiu działalności przedsiębiorstw
istniejących oraz zwiększaniu zatrudnienia w sektorze wytwórczym i usługowym.
Służyć temu będą rozwiązania polepszające kondycję finansową jednostek
gospodarczych, przede wszystkim małych i średnich.
W ramach pakietu rząd przygotuje nowelizację blisko 40 ustaw oraz opracuje lub
zmodyfikuje wiele aktów prawnych niższego rzędu. Regulacje te dotyczyć będą
całego obszaru działalności przedsiębiorstw, począwszy od procedury rejestracji,
poprzez nowe uregulowania dotyczące prowadzenia działalności, zmiany w prawie
pracy, skończywszy na znacznym uproszczeniu i uelastycznieniu rozliczeń
podatkowych i ubezpieczeniowych, sprawozdawczości i kontroli ze strony organów
zewnętrznych.
Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
W
Unii
Europejskiej
uregulowania
prawne
dotyczące
sektora
MŚP,
a w szczególności elementy wsparcia dla tego sektora, obserwujemy od początku lat
90. Obejmowały one przede wszystkim programy wspierające rozwój tego sektora
poprzez: zwiększenie konkurencyjności, uproszczenia procedur administracyjnych,
koordynacji działań Wspólnoty na rzecz MŚP, jak również rozwoju innowacyjności.
W chwili obecnej MSP są uważane za główną siłę promującą konkurencyjność
przemysłu wspólnotowego. W czerwcu 2000 r. Na spotkaniu Rady Europejskiej
w Portugalii przyjęto dokument Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (Europan
Charter for Small Enterprises), który określa główne zasady polityki UE wobec
małych i średnich przedsiębiorstw na najbliższe lata. Stwierdzono, że sytuacja
małych przedsiębiorstw może się poprawić dzięki podjęciu działań mających na celu
stymulację przedsiębiorczości oraz lepsze dostosowanie istniejących instrumentów
do potrzeb sektora MSP.
11
Wspólne stanowisko Polski i Wspólnot Europejskich wobec małych
i średnich przedsiębiorstw w Układzie Europejskim
Zgodnie z art. 89 Układu Europejskiego o ustanowieniu stowarzyszenia
między Rzeczypospolitą Polską i Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi: Strony będą dążyć do rozwoju i umacniania małych i średnich
przedsiębiorstw oraz współpracy między takimi przedsiębiorstwami Wspólnot i Polski,
a także popierać wymianę informacji oraz know - how.
Tak więc widać dokładnie, że Polska podąża drogą wytyczona w Unii
Europejskiej
w promocji rozwoju sektora MSP i samozatrudnienia. Robimy to ze
względu na efekty, jakie przyniosła ta polityka w krajach UE. Jesteśmy
równoprawnymi partnerami obywateli UE w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie państw członkowskich Wspólnoty. Gwarantuje to nam Układ
Europejski.
Wprowadzenie przyjaznego klimatu dla podejmowania inicjatywy własnej
w ramach działalności gospodarczej, obejmującej przede wszystkim obszar usług,
przetwórstwa i produkcji – wsparte jest konkretnymi działaniami rządu w postaci
przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz Unii Europejskiej poprzez dostęp
naszych przedsiębiorstw do programów pomocowych dla tego sektora.
12
Bibliografia:
1. Jerzy Kortan, „Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem”,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 1997r.
2. Stanisław Dębski, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, część I,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A, Warszawa 1994 r.
3. Bogdan Piasecki, „Ekonomika i zarządzanie firmą”, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa – Łódź, 2001 r.
4. Jacek Musiałkiewicz „Zarys wiedzy o gospodarce” Wydawnictwo
Ekonomik, Warszawa, 1997 r.
5. Ulotka informacyjna z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
13
Download