Program „Wstęp do jakości”

advertisement
W drodze do Unii
28.03.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski
Phare 2000
Krajowy Program Rozwoju MSP
•
Program „Wstęp do
jakości”
Przygotowanie do
działania na rynku
europejskim
Innowacje
i technologie dla
rozwoju
przedsiębiorstw
Planowane jest przedłużenie programu.
Phare 2000
Krajowy Program Rozwoju MSP
Program na rzecz
jakości
„Wstęp do jakości”
Budżet: 1,33 mln euro
Planowane jest przedłużenie
programu
Dotacje na
współfinansowanie kosztów
wdrażania systemów kontroli
jakości, certyfikacji
i standaryzacji w MSP
od 1.000 do 10.000 euro (60%)
Program Wstęp do Jakości
Działania
 Przygotowanie kadry MSP do zarządzania jakością;
 Uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców,
maszyn i urządzeń, aparatury i personelu
 ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nadawanie
znaku CE
 Uzyskanie certyfikatu systemu jakości w specyficznych
sektorach przemysłu;
 Doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu
certyfikatu.
Wszystkie działania muszą być realizowane na terytorium RP.
KTO REALIZUJE USŁUGI W RAMACH
KRAJOWYCH PROGRAMÓW?
•akredytowani wykonawcy - wyspecjalizowane
jednostki doradcze, informacyjne i szkoleniowe oraz
firmy komercyjne akredytowane do realizacji usług
przez PARP
• specyficzne usługi mogą realizować wykonawcy nie
będący na liście akredytowanych wykonawców
•wybór akredytowanego wykonawcy należy do
przedsiębiorstwa
Phare 2000 i 2001
PROGRAMY KRAJOWE POTECJALNI BENEFICJENCI
KRYTERIA PODSTAWOWE:
• przynależność do sektora MSP
• siedziba na terytorium Polski
• wiarygodność przedsiębiorcy
• zdolność do finansowania projektu
KRYTERIA DODATKOWE:
• zależnie od programu dotacji
DEFINICJA MSP
Przedsiębiorstwa
MAŁE
ŚREDNIE
Zatrudnienie
poniżej 50
pracowników
od 50 do 249
pracowników
do 7 mln euro
do 40 mln euro
do 5 mln euro
do 27 mln euro
przedsiębiorstwa
niezależne
przedsiębiorstwa
niezależne
Przychód netto
ze sprzedaży
Suma aktywów z
bilansu
Zależność
W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999r.
przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z definicją UE.
REGIONALNA INSTYTUCJA
FINANSUJĄCA
DLA ŚLĄSKA
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice
www.garr.com.pl
www.parp.gov.pl
Dotacje z Ministerstwa Gospodarki na
Uzyskanie Certyfikatu
•
Oferowana w ramach Programu pomoc polega na dofinansowaniu:
-
do 50% kosztów usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu,
-
do 50% ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu
wymaganego na rynkach zagranicznych.
•
Działania firmy doradczej w zakresie:
•
1. Opracowania programu uzyskania certyfikatu w tym:
• .Analiza wymagań dyrektyw, którym dany wyrób podlega,
• .Ekspertyzy niezbędne do sprawdzenia zgodności wyrobu z odpowiednimi normami
• .Przygotowanie dokumentacji.
• .Koszt szkoleń i innych działań przygotowujących do uzyskania certyfikatu
• .Koszt usługi zastępstwa w certyfikowaniu i zarządzaniu programem.
•
•
Oferowana wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów
czynności prowadzących do:

uzyskania certyfikatu lub

przedłużenia jego ważności.
2003 limit dofinansowania jednego przedsiębiorcy w ramach Programu 50.000 złotych.
Program refundacji części kosztów uzyskania
certyfikatów wymaganych na rynkach
międzynarodowych.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5,
tel. (0-22) 693-52-15, 628-39-88, 693-47-05,
fax. (0-22) 693-40-24,
e-mail: [email protected]
Download