Tytu* prezentacji szkoleniowej

advertisement
CEL ZAJĘĆ
2
1.
2.
3.
4.
Podstawy prawne funkcjonowania firm sektora MSP
Finansowanie działalności firm w sektorze MSP
Uproszczone formy ewidencji podatkowych
Rachunkowość w procesie planowania, analiz i
podejmowania decyzji - analiza przypadków
III rok
45
30
15
30
15
3
30
15
15
15
15
6
E
9.
30
10.
75
inne
17.
18.
0
inne
5
6.
60
wykład
5.
45
wykład
4.
210
3.
19. 20.
210
60
30
30
60
6
75
30
45
75
20
210
6 sem.
inne
5 sem.
wykład
labolatoria
ćwiczenia
konwersatoria
2.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
II rok
4 sem.
wykłady
1.
Godziny zajęć, w tym:
inne
razem
Nazwa przedmiotu
Egz./zal. obowiązuje
po semestrze:
Lp.
ECTS
PROGRAM ZAJĘĆ
21.
22.
5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
RAZEM
LICZBA EGZAMINÓW
45
60
30
75
3
PODSTAWY PRAWNE
FUNKCJONOWANIA FIRM SEKTORA MSP
Cel zajęć:
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu:
•Specyfiki i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MSP
•Zakresu regulacji prawa bilansowego i podatkowego przeznaczonych dla firm sektora MSP
•Zasad otwierania działalności gospodarczej i kryteriów wyboru formy jej prowadzenia
•Zasad ewidencji i rozliczania świadczeń pracowniczych z różnych tytułów prawnych (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, itd.)
Tematyka zajęć:
•
Wybór formy prawnej i związane z tym konsekwencje podatkowe i bilansowe (6 godzin)
•
Omówienie zasad konstrukcji umów założenia spółki jawnej, z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki akcyjnej oraz ich konsekwencje
podatkowo bilansowe (4 godziny)
•
Rejestracja podmiotu gospodarczego (wpis do ewidencji gospodarczej lub do KRS) wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny)
•
Rejestracja podmiotu w Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym wraz z przykładową dokumentacją (4 godziny)
•
Wybór rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej (1 godzina)
•
Powiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, zakresie i rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej (2 godziny)
•
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika (3 godziny)
•
Praktyczny przykład konsekwencji podatkowych wyboru formy prawnej działalności (8 godzin)
•
Podstawowe formy zatrudniania pracowników:
•
Umowa o pracę
•
Umowa zlecenie
•
Umowa o dzieło
•
Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ustalania zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek od czynności cywilno prawnych
•
Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych
•
zasady sporządzania listy płac jako podstawy do ujęcia w księgach rachunkowych obciążeń społecznych
•
zasady ustalania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
•
zasady ujęcia obciążeń społecznych w księgach rachunkowych
4
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM W
SEKTORZE MSP
Cel zajęć:
Zdobycie przez studentów umiejętności wyboru właściwego źródła finansowania w zależności od
kondycji finansowej przedsiębiorcy, atrakcyjności inwestycji, przedmiotu inwestycji oraz czasu jej
trwania. Poznanie zalet i wad poszczególnych instrumentów finansowych, procedury obiegania się o
kredyt, pożyczkę, dotację, venture capital bądź poręczenie kredytowe a także warunków
dodatkowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca w celu otrzymania kapitału. Zdobycie umiejętności
wypełniania wniosków o pożyczkę, kredyt, venture capital lub dotacje.
Tematyka zajęć:
• Decyzje inwestycyjne
• Wybór form finansowania
• Ogólna charakterystyka (wady i zalety), oraz znaczenie prawne instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące:
• Kwalifikowalność wydatków w ramach inwestycji finansowanych z dotacji z funduszy
strukturalnych i programów ramowych UE
• Koszt kapitału a wybór formy finansowania
• i opłaty związane z ich uzyskaniem.
• Ocena atrakcyjności inwestycji finansowanych z różnych źródeł
• Wypełnianie wniosku kredytowego, wniosku o dotacje dla przykładowej firmy oraz wniosku o
finansowanie z funduszu venture capital, oraz wniosku o poręczenie przez fundusz poręczeń
kredytowych.
5
UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI
PODATKOWYCH
Cel zajęć:
•
Zapoznanie studentów ze specyfiką systemu podatkowego sektora MSP wraz z zasadami ujęcia w ewidencji i sprawozdawczości finansowej skutków obciążeń fiskalnych
przedsiębiorstwa
•
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu prowadzenia uproszczonych form ewidencji podatkowej w systemie informatycznym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta
podatkowa)
Tematyka zajęć:
•
Formy opodatkowania MSP
•
MSP – jako osoba prawna
•
MSP – jako osoba fizyczna
•
Karta podatkowa
•
Ryczałt ewidencjonowany
•
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
•
Podatek dochodowy od osób prawnych
•
Podatek dochodowy od osób fizycznych osób prowadzących działalność gospodarczą
•
Podatek od towarów i usług VAT, cło, akcyza
•
MSP jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
•
Podatek od czynności cywilno prawnych
•
Case study – prowadzenie wirtualnej firmy (KPiR) w programie PUZZLE
•
Informacje podstawowe i konfiguracja programu Puzzle
•
konfiguracja firmy
•
konfiguracja danych właścicieli
•
definicja słowników użytkownika (banki, urzędy skarbowe, kontrahenci, zestaw kont, skala podatkowa, itd.)
•
Ewidencja zakupu (koszty, materiały, towary)
•
Ewidencja sprzedaży
•
wystawianie faktur sprzedaży
•
eksport i import faktur sprzedaży
•
Ewidencja przebiegu pojazdu
•
Środki trwałe i wyposażenie
•
Deklaracje i zestawienia VAT
•
Pozostałe wydatki
•
Zamknięcie miesiąca i obliczenie należnego podatku dochodowego
•
Analizy i zestawienia pomocnicze
6
RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE PLANOWANIA,
ANALIZ I PODEJMOWANIA DECYZJI - ANALIZA
PRZYPADKÓW
Cel zajęć:
•
Wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości
zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze MSP z wykorzystaniem technik mikrokomputerowych.
•
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
•
Na zajęciach zostaną przedstawione użyteczne techniki i narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie
decyzji przez zarządzających takimi firmami, a nie wymagające zaawansowanych (a tym samym kosztownych) technik obliczeniowych bądź
wybitnie wyspecjalizowanej wiedzy. Studenci zostaną zapoznani w tym celu z podstawami rachunku prawdopodobieństwa.
Tematyka zajęć:
•
Case 1 – sporządzenie kompleksowej analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie historycznych sprawozdań finansowych (bilansu,
rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Wybrane obszary analizy finansowej stanowią podstawę realizacji studium
przypadku z punktu 2
•
Case 2 – prognozowanie sprawozdań finansowych w celu: przedstawienia i oceny prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
identyfikacji momentów nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych (momentów krytycznych w funkcjonowaniu małej i średniej firmy). W
procesie sporządzania prognozowanych sprawozdań finansowych wykorzystywane są metody: 1) syntetyczne, 2) procentu od sprzedaży, 3)
analiz kosztowych, 4) wskaźników finansowych, 5) modelowania.
•
Case 3 – prognozowanie długoterminowych przepływów pieniężnych jednostki związanych z planowanymi działaniami operacyjnymi i
inwestycyjnymi. Etapy i elementy planowania. Ocena planowanych działań jednostki przy pomocy wybranych wskaźników: okres zwrotu,
NPV, IRR, MIRR. Analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości.
•
Case 4 – planowanie sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki w kompleksowym systemie budżetowania operacyjnego i
finansowego. Rodzaje i etapy budżetowania. Powiązania w procesie budżetowania. Rodzaje budżetów.
•
Case 5 – analiza progu rentowności w warunkach ryzyka
•
Case 6 – modelowanie procesu decyzyjnego. Istota wartości oczekiwanej jako kryterium wyboru.
•
Case 7 – określanie wartości informacji. Informacja doskonała i informacja niedoskonała
•
Case 8 – podejmowanie decyzji w warunków konkurujących, wzajemnie wykluczających się celów. Wykorzystanie informacji ilościowych oraz
jakościowych. Kryteria podejmowania decyzji alternatywne do maksymalizacji oczekiwanej wypłaty
•
Case 9 – ocena postawy wobec ryzyka. Oczekiwana użyteczność, ekwiwalent pewności oraz premia za ryzyko
7
Download