Samorządowa Polska

advertisement
Mechanizm finansowania dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorców
w ramach Programu „Samorządowa Polska”
Prezentacja
dla
Przedsiębiorców
Gminy i Miasta Żuromin
Program „Samorządowa Polska”
14 września 2015 roku
1
Program „Samorządowa Polska”
Związek Rzemiosła Polskiego
Business Centre Club
Samorząd
gospodarczy
Gminy
Pracodawcy RP
Polska Rada Biznesu
Program
„Samorządowa
Polska”
2478 Gmin
Krajowa Izba Gospodarcza
Gminy miejskie
Gminy miejskowiejskie
1 563 Gminy wiejskie
304
611
Plany
rozwojowe
MSP
Pożyczki
dla MSP
Zakupy
grupowe dla
MSP
CEL
Jesteśmy partnerem dla gminy i działamy na terenie gminy.
Dostarczamy przedsiębiorcom kapitału na wiele lat z minimalnym
zabezpieczeniem i uproszczoną procedurą przyznawania.
Działamy na rynku lokalnym zachowując ogólnopolskie standardy
poprzez jednolite zasady i procedury działania, wspólny mechanizm
poręczeniowy, ogólnopolski systemem zarządzania i kontroli.
MISJA
2
Źródła zasilania Przedsiębiorców kapitałem pożyczkowym
w ramach Programu „Samorządowa Polska”
Wniosek pożyczkowy
MSP
MSP
MSP
Środki Unii Europejskiej
Biznes plan
Lokalny
Fundusz
Pożyczkowy
„Samorządowa Polska”
sp. z o.o.
Środki rządowe
MSP
‘’Pierwszy biznes –Wsparcie w starcie ‘’
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
MSP
MSP
Regionalne Programy Operacyjne
Województwa Mazowieckiego
Prognozy danych
finansowych
Wypełniamy
Doradzamy
Pomagamy
Wspieramy
JEREMIE w województwie
Mazowieckim ”. Menadżerem jest
Bank Gospodarstwa Krajowego
3
Oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
Ogólne zasady
0,44% oprocentowanie rocznie
absolwenci szkoły średniej oraz studiów wyższych I , II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego
roku studiów licencjackich lub magisterskich
Kwota pożyczki: do 81 000 zł
na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego do 24 000 zł
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
Od 3,16% do 6,16%
oprocentowanie rocznie
CEL
zakup, budowę, rozbudowę lub
modernizację obiektów produkcyjnousługowo-handlowych
wyposażenie w maszyny, urządzenia,
aparaty oraz narzędzia pracy
zakup materiałów i surowców do
produkcji i usług
zakup wartości niematerialnych i
prawnych
• dla przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 12 miesięcy w wysokości od 20 000
zł do 120 000 zł
• dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy w wysokości od 20 000 zł do
500 000 zł
• Okres spłaty do 60 miesięcy
• karencja w spłacie rat kapitałowych do
6 miesięcy
tworzenie nowych miejsc pracy
wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych
4
Oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
Zabezpieczenie:
Wsparcie w starcie:
pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco pożyczkobiorcy
i dodatkowym wspólnie uzgodnionym zabezpieczeniem pokrywającym
wartość pożyczki (z reguły poręczeniem).
Pozostałe pożyczki:
pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco pożyczkobiorcy
i dodatkowym wspólnie uzgodnionym zabezpieczeniem pokrywającym
wartość pożyczki (np. poręczeniem, hipoteką, przewłaszczeniem
ruchomości).
Aktualne stawki opłat za pożyczkę:
Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki:
Dla pożyczek o wartości do 250 tysięcy złotych- 0 zł
Dla pożyczek o wartości powyżej 250 tysięcy złotych- 200 zł
Opłata za udzielenie pożyczki:
Dla pożyczek o wartości do 250 tysięcy złotych- 0 zł
Dla pożyczek o wartości powyżej 250 tysięcy złotych-do 2% wartości pożyczki
Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki: 0 zł
Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy pożyczki- 100 zł
Opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy1% wartości umowy
5 Źródła zasilania kapitałem pożyczkowym Programu „Samorządowa Polska”
KRAJOWE I
MIĘDZYNARODOWE
INSTYTUCJE
FINANSOWE
(EBI/EFI, EBOR, BGK, m.in. w
RAMACH INSTRUMENTÓW
EASI, COSME)
UNIA EUROPEJSKARegionalne Programy
Operacyjne oraz współpraca
z Regionalnymi Funduszami
Pożyczkowymi
ŚRODKI WŁASNE
POZYSKANE PRZEZ
LFP
ŚRODKI RZĄDOWE
Lokalny Fundusz Pożyczkowy
„Samorządowa Polska” sp. z o.o.
MSP
.
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
6
Mechanizm współpracy z przedsiębiorcą w ramach Programu
„Samorządowa Polska”
Nadzór nad realizacją dostaw do MSP
i serwis posprzedażowy – współpraca z PZG
Współpraca z Platformą
Zakupów Grupowych –
przekazanie zamówień
zakupów i sprzedaży
Zakupy
grupowe
Identyfikacja potrzeb MSP i
budowa planu inwestycyjnego
na 3-5 lat
Plany
inwestycyjne
•
Ustalenie źródeł finansowania
realizacji planu inwestycyjnego
Pożyczki
Pomoc w uzyskaniu finansowania
•
z innych źródeł – pożyczki i
kredyty uzupełniające
Udzielanie pożyczek przez LFP
Korzyści dla Przedsiębiorców z funkcjonowania Programu
7 w Gminie i Mieście Żuromin
Wsparcie dla
Przedsiębiorcy w
budowaniu
długoterminowych
planów
rozwojowych
Środki UE na rozwój
Twojej firmy blisko
Ciebie- w Twojej
Gminie/ w Twoim
Mieście
Wsparcie udzielone
przez LFP w zakresie
wypełniania
wniosków o pożyczki
ze środków UE
Finansowanie przez
LFP projektów
inwestycyjnych oraz
zakupów środków
obrotowych
BANK
SPÓŁDZIELCZY
Rozwój Twojej firmy
Doradztwo w zakresie
dostosowania
produktu
finansowego do
potrzeb firmy oraz
planowanego
przedsięwzięcia
LFP jako platforma
do podjęcia
wspólnych
inicjatyw
biznesowych przez
Przedsiębiorców
działających na
terenie
Gminy/Miasta
Download