Swietny-pomysl-ale-gdzie-sa-pieniadze-Jak

advertisement
Iwona Wendel
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Kraków, 5 września 2014
Potencjał innowacyjny Polski na tle innych państw
UE
Poziom innowacyjności polskich regionów na
tle innych regionów UE
Źródło: Regional
Innovation Scoreboard
2014
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 (1)
Co wymaga zmiany w polskiej przedsiębiorczości i nauce, abyśmy mogli
konkurować innowacyjnymi rozwiązaniami, a polska gospodarka brała większy
udział w gospodarce światowej?
Powinniśmy:
 zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie
działalności badawczo-rozwojowej,
 zachęcać do współpracy sferę nauki i biznesu,
 rozwijać potencjał tkwiący w sektorze MŚP,
 zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczych,
 zachęcać przedsiębiorców do wytwarzania własnych innowacyjnych
rozwiązań.
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 (2)
Co chcemy osiągnąć?
(wybrane wskaźniki)
Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje
gospodarcze (BERD) w %PKB
Wydatki na badania i rozwój
(GERD) w % PKB
2013
2020
2023
2013
2020
2023
0,9%
1,7%
2,0%
0,33%
0,8%
0,9%
Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy
potencjał w zakresie innowacyjności , a przez to konkurencyjności naszych firm
i organizacji badawczych.
Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
Najważniejsze założenia Programu:
 wsparcie kompleksowych projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw
realizowanych na zasadzie „od pomysłu do rynku” (także projekty konsorcjalne wspólne projekty biznesu i nauki),
 preferencje dla sektora MŚP,
 koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji,
 preferencje dla ekoinnowacji,
 preferencje dla projektów realizowanych przez klastry kluczowe,
 zwiększenie udziału finansowania zwrotnego.
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 –
PO IR
Cel PO IR:
zwiększenie innowacyjności i
konkurencyjności polskiej gospodarki, głównie
poprzez wzrost nakładów prywatnych na badania
i rozwój.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie
MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty
zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np.
konsorcja, klastry, platformy technologiczne).
PO IR – Wsparcie projektów od pomysłu do rynku
Pomysł
• wsparcie tworzenia innowacyjnych
przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB
B+R
• projekty badawczo-rozwojowe inicjowane
przez firmy lub jednostki naukowe
• współpraca (otwarte innowacje, bony na
innowacje)
Rynek
• wdrożenie wyników prac badawczorozwojowych w działalności firm – rozwój
instrumentów finansowych
Go
global!
• umiędzynarodowienie innowacyjnych firm
oraz kluczowych klastrów
infrastruktura
naukowa
usługi
instytucji
otoczenia
biznesu
patenty
rozwój kadr
Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR –
przykłady (1)
Projekty B+R inicjowane przez firmy lub jednostki
naukowe
 samodzielnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe
lub współpraca z podmiotem zewnętrznym.
Bon na innowacje
Badania i rozwój
 wsparcie na zakup usługi związanej z opracowaniem
nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego,
nowej technologii produkcji albo znaczącym
ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji.
Otwarte innowacje
 tworzenie partnerstw pomiędzy dużymi
przedsiębiorstwami a MŚP,
 inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i
doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego
rozwiązania w praktyce gospodarczej.
Wsparcie B+R z udziałem funduszy kapitałowych
 adresatem są firmy na wczesnym etapie rozwoju,
prowadzące prace B+R.
Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR –
przykłady (2)
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 wdrożenie technologii opracowanej przez
przedsiębiorcę lub nabytej i uruchomienie na jej
podstawie produkcji towarów lub świadczenie
usług.
Fundusz gwarancyjny dla wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw
 gwarancje dla podmiotów finansujących projekty
polegające na wdrożeniu wyników prac B+R w
działalności gospodarczej.
Wdrożenie
Finansowanie projektów innowacyjnych, startup’ów, przez inwestorów prywatnych typu
venture capital, sieci aniołów biznesu oraz
fundusze kapitału zalążkowego.
Kredyt na innowacje technologiczne
 preferowane do wsparcia będą projekty, w
których przedsiębiorstwo zakupi oraz wdroży
wyniki prac B+R.
Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR przykłady (3)
Tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw
przez wyspecjalizowane IOB
Pomysł
 kompleksowe usługi IOB dostosowane do
potrzeb odbiorców
 pomoc w powstawaniu innowacych
przedsięwzięć
 wsparcie dla start-up’ów, w tym:
sieciowanie, wsparcie nawiązywania
kontaktów pomiędzy start-up’ami a
inwestorami i doradcami biznesowymi.
Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR –
przykłady (4)
Wsparcie ochrony własności przemysłowej
przedsiębiorstw
 uzyskanie ochrony prawa własności
przemysłowej poza granicami RP
Wejście na rynki
zagraniczne
Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
Udział instrumentów finansowych (IF) w PO IR
 zwiększenie roli instrumentów finansowych w latach 2014-2020,
 dotacje dla projektów o wysokim ryzyku finansowym (jak np. badania),
 instrumenty zwrotne głównie dla projektów od fazy wdrożeniowej,
 typy instrumentów finansowych oraz ramy ich funkcjonowania w PO IR
zostaną wskazane w prowadzonej obecnie analizie ex ante, zgodnie z
wymogami Komisji Europejskiej. Termin zakończenia prac na analizą: III
kwartał 2014 r.
Instrumenty finansowe – zalety i
ryzyko
Zalety:
 możliwość wielokrotnego obracania dostępnymi środkami finansowymi,
 wsparcie wielu podmiotów za pomocą tej samej puli pieniędzy,
 trwałe źródło finansowania inwestycji ze środków publicznych.
Ryzyko:
 konieczność zwrotu otrzymanej pomocy.
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym
W Polsce na poziomie
centralnym wyłonionych
zostało 18 krajowych
inteligentnych specjalizacji
w 5 działach tematycznych:
Zdrowe
społeczeństwo
Biogospodarka
rolno-spożywcza,
leśno-drzewna i
środowiskowa
Zrównoważona
energetyka
Wielofunkcyjne
materiały i
kompozyty o
zaawansowanych
właściwościach, w
tym nanoprocesory i
nanoprodukty
Surowce naturalne
i gospodarka
odpadami
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 –
RPO (EFRR)
RPO
Instrumenty wsparcia skierowane na
wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji
Tworzenie i rozwój strategicznej
infrastruktury badawczej w
jednostkach naukowych (uzgodnionej
w trakcie negocjacji kontraktu
terytorialnego) i powiązanych z nią
badań
Stworzenie lub rozwój
istniejącego zaplecza B+R,
służącego działalności
innowacyjnej
przedsiębiorstwa
Działania mające na celu podnoszenie
konkurencyjności sektora MŚP poprzez
zwiększenie ich efektywności, produktywności
oraz wspieranie rozwoju w oparciu o wiedzę
Projekty B+R przedsiębiorstw umożliwiające
realizację regionalnych inteligentnych
specjalizacji, obejmujące realizację projektu
od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż
po wytworzenie linii demonstracyjnej
Wsparcie podnoszenia innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020 – (EFS)
Regionalne Programy Operacyjne: instrumenty
ukierunkowane na podnoszenie adaptacyjności
pracowników i przedsiębiorstw oraz wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości:
rozwijanie kompetencji kadr sektora MMŚP poprzez
profilowane szkolenia i doradztwo biznesowe, w
tym
m.in.
w
zakresie
wykorzystania
nowoczesnych technologii i metod produkcji,
wsparcie na rzecz zakładania działalności
gospodarczej, w tym m.in. preferencyjne pożyczki
oraz dotacje na spłatę odsetek (możliwość
dofinansowania
innowacyjnych
pomysłów
i
przedsięwzięć),
inicjatywy
na
rzecz
wsparcia
młodych
przedsiębiorców
poprzez
np.
wykorzystanie
mentoringu doświadczonych przedsiębiorców,
tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez
subsydiowane zatrudnienie w nowopowstałych
przedsiębiorstwach.
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER):
 podnoszenie jakości i adekwatności
usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości
(stworzenie
Rejestru
Usług
Rozwojowych),
 rozwój współpracy pracodawców z
instytucjami
edukacyjnymi
oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia do
potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Inteligentne specjalizacje na poziomie
regionalnym
Najczęściej definiowane
inteligentne specjalizacje na
poziomie regionalnym
Przemysły:
maszynowy,
metalowy,
energetyczny
Technologie
informacyjnokomunikacyjne
Turystyka
zdrowotna
Biogospodarka
Zdrowa żywność
Wsparcie dla wzornictwa przemysłowego i
ochrony własności przemysłowej
w latach 2014-2020 - RPO
RPO
 w 5 województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i
kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany
za inteligentne specjalizacje,
 możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie
prac B+R lub wdrożeniowych (np.: koszt przeprowadzenia badań w zakresie
stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt opracowania koncepcji
wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi, koszt opracowania założeń do
wdrożenia wyrobu na rynek, koszt przeprowadzenia testów i analiz na prototypach, koszt
wdrożenia serii próbnej),
 możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie
projektów inwestycyjnych MŚP (np. koszty na inwestycje związane z zakupem środków
trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych),
 wsparcie w zakresie zakupu praw do własności intelektualnej (w części województw),
w tym np. możliwość zakupu patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej
wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 wsparcie związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (w części
województw) – dla rozwiązań technologicznych, w tym pochodzących z realizowanych
przez przedsiębiorcę prac B+R.
Wsparcie dla wzornictwa przemysłowego i
ochrony własności przemysłowej
w latach 2014-2020 – PO IR
PO IR
 możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako
uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych (np.: koszt przeprowadzenia badań
w zakresie stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt
opracowania koncepcji wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi,
koszt opracowania założeń do wdrożenia wyrobu na rynek, koszt przeprowadzenia
testów i analiz na prototypach, koszt wdrożenia serii próbnej),
 możliwe dofinansowanie usług dla przedsiębiorców świadczonych przez
wyspecjalizowane IOB lub jednostki naukowe w zakresie wzornictwa
przemysłowego (np.: koszt usługi opracowania pełnego projektu wzorniczego
wyrobu, koszt usługi przeprowadzenia analiz wzorniczych, w tym ocena
możliwości rozwoju nowego produktu, koszt usługi przeprowadzenia analizy
dotyczącej spełniania głównych wymagań w zakresie funkcji i wyglądu oraz
wykonalności koncepcji produktu),
 działanie dedykowane wsparciu uzyskania ochrony prawa własności
przemysłowej poza terytorium Polski oraz realizacja ochrony własności
przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-tooperate). Możliwe dofinansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru
użytkowego lub przemysłowego.
Podział alokacji z Funduszy Spójności na
programy operacyjne wspierające innowacyjność
(EFRR i EFS)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ____ 8 613,9 mln euro
( w tym na CT 1: 7 487 mln euro)
Regionalne Programy Operacyjne
____
31 276,9 mln euro,
(w tym na CT 1: 2 433,5 mln euro)
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ____ 4 689,3 mln euro
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Download