1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu: TB 1.0057f.11 Rok 2011

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu: TB 1.0057f.11
Rok 2011/2013 letni semestr 6
Nazwa: Innowacyjna technika i technologie rolnicze i ogrodnicze
Kierunek: Zrządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: Studia stacjonarne, I stopnia, inżynierskie
Rodzaj kursu: fakultatywny
Semestr studiów: 6
Punkty ECTS 5
Formy kształcenia wykład 2 godziny, ćwiczenia 2 godziny
Efekty kształcenia:
Wiedza
Student zna innowacyjną technikę oraz technologie rolnicze i ogrodnicze które są aktualnie
możliwe do zastosowania w procesie produkcji. Zna polioptymalizacyjne metody oceny
stopienia innowacyjności rozwiązań techniki i technologii rolniczych i ogrodniczych. Ocena
możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych wdrożenia do produkcji innowacyjnej
techniki i technologii.
Umiejętności:
Student potrafi zaprojektować wdrożenie do procesu produkcyjnego innowacyjnych
rozwiązań techniki i technologii w gospodarstwie rolniczym lub ogrodniczym. Posiada
umiejętność oceny stopienia innowacyjności rozwiązań techniki oraz technologii rolniczej i
ogrodniczej przez zastosowanie polioptymalizacyjnych metod. Potrafi oszacować efekty
ekonomiczne możliwe do uzyskania przez wdrożenie do produkcji innowacyjnej techniki i
technologii.
Kompetencje społeczne:
Analizowania, projektowania i wdrażania optymalnego wyposażenia gospodarstwa rolniczego
i ogrodniczego w innowacyjne środki techniczne stosowane w nowoczesnych technologiach
produkcji. Rozumienie ważności stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych
i technologicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej na efektywność ekonomiczną
gospodarstwa.
Wymagania wstępne: podstawy informatyki
Treści kształcenia:
Innowacyjne rozwiązania techniczne oraz technologiczne w produkcji rolniczej i ogrodniczej,
polioptymalizacyjne metody oceny innowacyjności i jakości środków technicznych i
technologii, optymalizacja procesu produkcyjnego, efektywność ekonomiczna stosowania
środków technicznych.
Metody oceny: raporty z ćwiczeń, kolokwia, projekt optymalizacji procesu produkcyjnego w
rolnictwie i ogrodnictwie
Przedmiot wprowadzający i wymagania wstępne: podstawy informatyki
2
Treści programowe
Wykłady
1. Poliotymalizacyjne metod oceny innowacyjności techniki i technologii rolniczych i
ogrodniczych.
2. Innowacyjność rozwiązań przez stosowanie urządzeń elektronicznych w technice
rolniczej i ogrodniczej. Stosowanie automatyzacji i robotyzacji w produkcji
ogrodniczej.
3. Kierunki rozwoju oraz innowacyjne konstrukcje maszyn do uprawy gleby. Czynne
maszyny uprawowe. Zestawy uprawowe i uprawowo-siewne. Innowacyjne środki
techniczne stosowane do przygotowania gleby.
4. Innowacyjne rozwiązania siewników do siewu nasion oraz sadzenia bulw i rozsady
roślin rolniczych i ogrodniczych.
5. Kierunki rozwoju oraz innowacyjne konstrukcje kombajnów do zbioru zbóż i
kukurydzy.
6. Kierunki rozwoju oraz innowacyjne konstrukcje maszyn do zbioru ziemniaków i
buraków.
7. Innowacyjna technika i technologie precyzyjnego stosowania środków chemicznych w
rolnictwie i ogrodnictwie.
8. Innowacyjna technika i technologie stosowane do wielokrotnego zbioru warzyw.
Kierunki rozwoju techniki i technologii stosowanych do zbioru warzyw
korzeniowych, rzepowatych i cebulowych.
9. Innowacyjna technika stosowana w technologiach zbioru warzyw kapustnych
i liściowych.
10. Innowacyjna technika stosowana w technologiach produkcji warzyw dyniowatych i
wieloletnich.
11. Innowacyjna technika stosowana w technologiach produkcji warzyw psiankowatych
oraz przyprawnych.
12. Innowacyjna technika i technologie stosowane w produkcji owoców ziarnkowych,
pestkowych jagodowych.
13. Innowacyjna technika
i technologie stosowane w wstępnej obróbce
i przechowalnictwie warzyw i owoców.
14. Innowacyjna technika i technologie stosowane w pielęgnacji zieleni niskiej i
wysokiej.
15. Technologie i technika stosowane do prac w ogrodniczych obiektach pod osłonami.
Komputer nawodnieniowy. Zasady programowania i sterowania nawadnianiem.
Technologie i technika stosowane do nawadniania deszczownianego
i mikronawadniania. Komputer klimatyczny.
Ćwiczenia
1. Algorytm poliotymalizacyjnych metod porządkowej i punktowej oceny
innowacyjności techniki i technologii rolniczych i ogrodniczych.
2. Algorytm
poliotymalizacyjnej
metody
Wskaźnika
Zespolonego
Oceny
innowacyjności techniki i technologii rolniczych i ogrodniczych.
3. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności maszyn do uprawy
gleby, czynnych maszyny uprawowych oraz zestawów uprawowych i uprawowosiewnych.
4. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności siewników do siewu
nasion oraz sadzarek do sadzenia bulw i rozsady roślin rolniczych i ogrodniczych.
3
5. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności kombajnów do
zbioru zbóż.
6. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności maszyn do zbioru
ziemniaków i buraków.
7. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności opryskiwaczy
rolniczych i ogrodniczych.
8. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności środków technicznych
stosowanych do wielokrotnego zbioru warzyw, warzyw korzeniowych, rzepowatych i
cebulowych.
9. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności techniki i
technologii
stosowanych w produkcji warzyw kapustnych i liściowych.
10. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności techniki i
technologii
stosowanych w produkcji warzyw dyniowatych i wieloletnich.
11. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności techniki i
technologii
stosowanych w produkcji warzyw psiankowatych oraz przyprawnych.
12. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności techniki i
technologii
stosowanych w produkcji owoców ziarnkowych, pestkowych jagodowych.
13. Ocena polioptymalizacyjną metodą innowacyjności techniki i
technologii
stosowanych w wstępnej obróbce i przechowalnictwie warzyw i owoców.
14. Wyznaczenie Wartości Wskaźnika Zespolonego Innowacyjności techniki
i
technologii stosowanych w pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej.
15. Ocena innowacyjności technologii i techniki stosowanych do prac w ogrodniczych
obiektach pod osłonami. Komputera nawodnieniowego i klimatycznego.
Literatura:
1. Molendowski F. Wiercioch M., Kałwa T. 2011. Optymalizacja technologii produkcji
sałaty. Inżynieria Rolnicza, nr 2(122) s.163-169.
2. Molendowski F., Bieniek J., Górnik Ł., Worobiec G. 2011. Metoda doboru maszyn
do
koszenia traw na terenach zieleni miejskiej. Inżynieria Rolnicza. Po recenzji w
druku.
3. Molendowski F., Wiercioch M., Kałwa T. 2011. Warianty technologii produkcji sałaty
a koszty mechanizacji. Inżynieria Rolnicza. Po recenzji w druku.
4. Molendowski F., Bieniek J., Górnik Ł., Worobiec G. 2011. Ocena wybranych
kosiarek i wykaszarek ogrodniczych. Inżynieria Rolnicza. Po recenzji w druku.
5. Molendowski F., Romański L. 20011. Ocena porównawcza kombajnu zbożowego
New Holland CS 6070 z kombajnem Bizon Rekord Z-058.
6. Molendowski F. Bieniek J., 2010. Ocena wybranych kombajnów do zbioru kolb
metodą Wskaźnika Zespolonego. Inżynieria Rolnicza, nr 2(120) s.65-70.
7. Molendowski F., 2006. Badania porównawcze kombajnu BOURGOIN JDL 410D Z
BOURGOIN GX 406. Inżynieria Rolnicza, nr 3, s. 327-334.
8. Molendowski F. ,Kempiński R. 2001. Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego
ERNTE MEISTER MDW 527 STS. Inżynieria Rolnicza, nr 12, 2001, s. 225-231.
9. Molendowski F.2001 Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego CASE 2188.
Inżynieria Rolnicza, nr 12, 2001, s. 214-218.
10. Jerzy Bieniek, Franciszek Molendowski: 2000. Ocena eksploatacyjna kombajnu do
zbioru buraków Stoll V30 po naprawie kapitalnej. Zesz. Nauk. AR Wroc.,
Mechanizacja Rolnictwa V, 380, s.121-127.
11. Franciszek Molendowski, Jerzy Bieniek. 2000. Ocena kombajnu do zbioru buraków
Matrot M31 EL. Zesz. Nauk. AR Wroc., Mechanizacja Rolnictwa V, 380, s.115-119.
12. Franciszek Molendowski, Jerzy Bieniek: 2000. Ocena maszyn stosowanych w kraju
do siewu punktowego metodą wskaźnika wartości użytkowej. Zesz. Nauk. AR Wroc
4
13. Molendowski F., Bieniek J.: 1998 Ocena kombajnu ziemniaczanego GRIMME DLS1500. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Nauk Rolniczych. Kraków, Tom
1, 107-113.
14. Bieniek J. , Molendowski F.: 1996. Ocena wybranych maszyn do sadzenia
ziemniaków metodą Wskaźnika Wartości Użytkowej. . Zesz. Nauk. AR Wroc.
Mechanizacja Rolnictwa IV, nr 302 , s.192-195.
15. Molendowski F., Bieniek J.: 1996.Ocena wybranych siewników uniwersalnych
metodą Wskaźnika Wartości Użytkowej. Zesz. Nauk. AR Wroc. Mechanizacja
Rolnictwa IV ,nr 302, s.184-189.
1. Osoba prowadząca - dr hab. inż. Franciszek Molendowski
2. Data i podpis 14.12.20011. Franciszek Molendowski
3. Wersja elektroniczna
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards