SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Zachowania przedsiębiorcze 2

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
Zachowania przedsiębiorcze
Katedra Ekonomiki i Zarządzania
2.Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
3.Kod przedmiotu
E/II/EP/C-1.1b
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Poziom kształcenia
Forma studiów
Ekonomia/Ekonomia
Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne
przedsiębiorstwa
i niestacjonarne
Specjalistyczny do wyboru
5.Rodzaj przedmiotu
II/4
6.Rok i semestr studiów
Dr Lidia Kaliszczak
7.Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Dr Lidia Kaliszczak
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej
(osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Prezentacja istoty i roli zachowań przedsiębiorczych jako opcji projektowania ścieżki własnego
rozwoju i kariery zawodowej;
Wykształcenie umiejętności animacji i rozwoju własnej firmy;
Zrozumienie istoty oraz roli kreatywności i innowacyjności jako warunku konkurencyjności
Wykształcenie umiejętności tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających kreatywności i
innowacyjności
Wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii, zarządzania
10.Wymagania wstępne
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia
Wiedza:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
W1
Definiuje pojęcie przedsiębiorczości w nurcie szkoły J. Schumpetera, F.
Knighta, I. Kirznera, P. Druckera oraz objaśnia jej znaczenie dla
rozwoju gospodarki
W2
Wyróżnia cechy osobowościowe i umiejętności predestynujące do
zachowań przedsiębiorczych i prowadzenia własnego biznesu,
W3
Charakteryzuje warunki procesu założycielskiego; identyfikuje procesy
wspierania działań przedsiębiorczych MSP
Umiejętności:
Nr efektu
kształcenia
U1
U2
U3
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W01
K_W14
K_W14
K_W10
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Analizuje istotę zachowań przedsiębiorczych oraz dokonuje oceny cech
i umiejętności w aspekcie zachowań i działań przedsiębiorczych
(analiza case study)
Potrafi wykreować koncepcję własnego przedsiębiorstwa oraz
opracować projekt „Moje przedsiębiorstwo”
Analizuje warunki organizacyjne sprzyjające kreatywności i
innowacyjności
K_U01
K_U03
K_U04
K_U08
K_U07
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K1
Przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji
K_K03
pracy
K2
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz
K_K01
odpowiedzialność za realizowane zadania
K3
Wykazuje postawę twórczą w zakresie organizacji i prowadzenia
K_K08
samodzielnej działalności gospodarczej
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
Wykład – 30 godz./18 godz.
Ćwiczenia – 15 godz./9 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka wykładów
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj.
niest.
Ewolucja przedsiębiorczości od indywidualnej do korporacyjnej - główne nurty
4
2
myślenia ekonomicznego wg szkoły J. Schumpetera, F. Knighta, I. Kirznera, P.
Druckera; mierniki i wskaźniki przedsiębiorczości w Polsce
Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
4
2
Od pomysłu do uruchomienia biznesu. Generowanie pomysłów – źródła
8
6
innowacyjnych pomysłów. Struktura modelu biznesowego. Film „ Mój zawód –
moja firma (pakiet dvd i cd z pdf)
Przebieg procesu założycielskiego własnej firmy
Optymalizacja zespołu założycielskiego, źródła finansowania, promowanie
6
4
biznesu – różnorodność form
Wspieranie działalności MSP - system wspierania w Polsce, aktywność
4
2
przedsiębiorcza samorządu lokalnego
Warunki organizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności oraz ich
4
2
kształtowanie
Suma godzin 30
18
B. Problematyka ćwiczeń
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj.
niest.
Analiza modelu osobowościowego człowieka przedsiębiorczego. Preferowane
2
1
wartości predestynujące zachowania przedsiębiorcze; film „Czy nadaję się na
przedsiębiorcę”
Inkubacja pomysłu – tworzenie modelu biznesowego własnej firmy.
5
3
Formalna strona procesu założycielskiego - Projekt „Moje przedsiębiorstwo”
6
4
(forma prawno-organizacyjna, kadry, źródła i formy finansowania działalności,
promocja, wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
Analiza warunków sprzyjających kreatywności i innowacyjności w
2
1
przedsiębiorstwach
Suma godzin 15
9
Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem
14.Metody dydaktyczne
technik audiowizualnych.
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących: studia
przypadków, dyskusja dydaktyczna, projekt „Moje
przedsiębiorstwo”.
Zaliczenie
przedmiotu – egzamin pisemny w formie testu,
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
zawierający
pytania
zamknięte
jednokrotnego
i
wielokrotnego wyboru oraz tak/nie oraz pytania otwarte.
Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie
poprawnych odpowiedzi na 50% pytań.
Ćwiczenia – zaliczenie projektu „Moje przedsiębiorstwo”,
analiza case study, referat – prezentacja multimedialna..
16.Metody i kryteria oceny
Efekt
Forma realizacji
kształcenia
zajęć
Wykład
W1
Wykład
W2
Wykład
W3
Ćwiczenia +
U1
konsultacje
Ćwiczenia +
U2
konsultacje
Ćwiczenia +
U3
konsultacje
ćwiczenia
K1
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
Egzamin – test w formie pisemnej
Egzamin – test w formie pisemnej
Egzamin – test w formie pisemnej
Projekt zespołowy – analiza case study, egzamin
Projekt zespołowy,egzamin
Referat – prezentacja multimedialna,
egzamin,
Obserwacja postawy i ocena prezentowanego
stanowiska/opinii
ćwiczenia
Obserwacja postawy i ocena prezentowanego
K2
stanowiska/opinii
ćwiczenia
Obserwacja postawy i ocena prezentowanego
K3
stanowiska/opinii
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
wykład
30
18
ćwiczenia
15
9
samodzielne studiowanie treści wykładów
5
10
przygotowanie do ćwiczeń
20
23
udział w konsultacjach
5
5
czas na napisanie referatu/eseju, przygotowanie
40
43
prezentacji/projektu
przygotowanie do egzaminu
8
15
udział w egzaminie
2
2
SUMA GODZIN
125
125
LICZBA PUNKTÓW ECTS
5
5
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
52
34
kontakcie z nauczycielem
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1.
Przedsiębiorczość: teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. R. Przygodzkiej, Uniwersytet
w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu,
2010.
2.
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą: teoria i praktyka, red. nauk. J. Targalski, A. Francik,
zespół. aut. I. Czaja [et al.]. - Wyd. 2 rozsz. – Warszawa, C. H. Beck, 2009.
3.
Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Techniki twórczego myślenia. Harward Business
Essentials. Mt Biznes Konstancin - Jeziorna 2005.
Literatura uzupełniająca:
1.
K. Safin, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
2.
A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera,
Helion/OnePress, Warszawa 2012.
3.
P. Mucko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych
krajach europejskich, wyd. Cedeu, Warszawa 2011.
4.
Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług?
Podpowiedzi dla MSP, PARP Warszawa 2012.
5.
Moja historia, moja firma - portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, PARP Warszawa
2012.
6.
G. Gołębiowski, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship
Monitor, Studia BAS, Nr 1(37) 2014, http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download