Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Cel
kształcenia
Treści
programowe
Formy i
metody
dydaktyczne
Forma i
warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P-W01
P-W02
Studia doktoranckie
w dziedzinie nauk
farmaceutycznych
Farmakoterapia chorób
nowotworowych jako
problem interdyscyplinarny
Zakład Chemii Leków
Poziom i
forma
studiów
Studia III stopnia
(doktoranckie)
Punkty ECTS
Osoba odpowiedzialna
stacjonarne
4
Prof. dr hab. Jerzy Pałka
[email protected]
tel. 85748 5705
ćwiczenia
seminaria
0
15
Rodzaj zajęć
wykłady
i liczba
0
godzin
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów doktoranckich z mechanizmami
zaburzeń regulacji metabolizmu komórki nowotworowej oraz molekularnych
mechanizmów działania leków przeciwnowotworowych stosowanych w farmakoterapii
nowotworów.
Obowiązkowy
Semestr
VI
seminaria
Czynniki indukujące proces nowotworowy. Cechy charakterystyczne komórki nowotworowej.
Mechanizmy powstawania przerzutów nowotworowych, rola zewnątrzkomórkowych składników
tkanki łącznej, receptorów adhezyjnych i proteaz w tym procesie. Rola czynników wzrostowych,
receptorów tych czynników i produktów onkogenów w pobudzaniu angiogenezy. Metodologia badań
naukowych nad oceną odrębności biochemicznej komórek nowotworowych. Nowoczesne metody
analizy tkanek i narządów objętych procesem nowotworowym. Hodowle komórek nowotworowych
jako narzędzie i model badawczy oceny mechanizmów zaburzeń procesów biochemicznych.
Koncepcje zastosowania nowych rozwiązań w farmakoterapii nowotworów na podstawie hipotez
naukowych.
Podział i omówienie czynników farmakologicznych stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych.
Nowe punkty uchwytu działania leków przeciwnowotworowych. Mechanizmy ich działania.
Nowoczesne
postacie
leków
przeciwnowotworowych.
Badania
nad
pro-lekami
przeciwnowotworowymi. Metodologia badan nad oceną mechanizmu działania i cytotoksyczności
leków przeciwnowotworowych na komórki zdrowe i nowotworowe. Sposoby analizy hodowli
komórek nowotworowych jako modelu badawczego oceny cytotoksyczności i mechanizmu działania
leków przeciwnowotworowych na procesy biochemiczne komórki. Ogólny zarys nowoczesnej
diagnostyki i profilaktyki onkologicznej.
seminaria z prezentacją multimedialną i dyskusją
Forma zaliczenia: egzamin
Warunki zaliczenia: egzamin ustny w formie dyskusji nad określonym problemem
1. Kułakowski A., Skowrońska-Gardas A. red., Onkologia – podręcznik dla studentów
medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.
2. Jarosz J. red., Leczenie bólów nowotworowych, Zalecenia Polskiej Unii Onkologii
3. Control of pain in adults with cancer – a national clinical guideline, Scottish Intercollegiate
Guidelines Network, 2008.
1. Leppert W., Postępy w leczeniu farmakologicznym bólu nowotworowego analgetykami
opioidowymi, Współczesna Onkologia, nr 2 (13) 2009, s.66–73.
2. Danysz A., Buczko W., Kompendium farmakologii i farmakoterapii, wydanie V, Elsevier
Urban&Partner, Wrocław 2008
Efekty kształcenia
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z
działaniem leków. Zna i rozumie czynniki wpływające na
działanie leków. Zna punkty uchwytu i mechanizmy działania
leków.
Rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy
działania leków.
Zna główne szlaki metaboliczne i ich współzależności,
mechanizmy regulacji metabolizmu i wpływu leków na te
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
K3-W13
K3-W13, K3-W14
procesy.
Zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii
wybranych chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających
przewlekłego leczenia, w oparciu o zasady postępowania
medycznego określanego jako „Medycyna oparta na dowodach”
(Evidence Based Medicine, EBM), standardy terapeutyczne oraz
wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich.
P-W04
Zna rolę farmaceuty w monitorowaniu terapii bólu, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z jego
samoleczeniem.
P-U01
Potrafi stosować wiedzę biochemiczną do analizy i oceny
procesów fizjologicznych i patologicznych - w tym do oceny
wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy.
P-U02
Potrafi analizować podłoże molekularne procesów patologicznych.
P-K01
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Bilans
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
nakładu pracy udział w seminariach
studenta
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
P-W03
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do seminariów
przygotowanie do egzaminu
Wskaźniki
ilościowe
Nr efektu
kształcenia
P-W01
P-W02
P-W03
P-W04
P-U01
P-U02
P-K01
Data
opracowania
programu
ocena zdolności do samodzielnej pracy
ocena zdolności do samodzielnej pracy
ocena uczestnika studiów doktoranckich
w czasie zajęć
15.05.2012
Program opracował
K3-W12
K3-U09, K3-U13
K3-U11
K3-U05
15 x 1h
3 x 2h
Razem
15 x 3h
1 x 30h
Razem
Ogółem
ECTS
21h
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące
ocena udział studenta w dyskusji
ocena udział studenta w dyskusji
ocena udział studenta w dyskusji
ocena udział studenta w dyskusji
K3-W12, K3-W13
96h
15h
6h
21h
45h
30h
75h
96h
4
ECTS
1
4
Podsumowujące
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
Prof. dr hab. Jerzy Pałka
Download