Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Mikrobiologia
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Kod modułu wg
standardów
od A do G
dr hab. Grażyna Gościniak
prof. nadzw.
C
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne (-)
Semestr studiów:
III
obowiązkowy X fakultatywny (-)
polski
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
20
26
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Razem:
20
26
V, VI
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
10
14
10
14
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Zapoznanie studentów z najważniejszymi drobnoustrojami odpowiedzialnymi za zakażenia.
C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami diagnostyki mikrobiologicznej: właściwe
pobieranie i transport materiałów diagnostycznych, izolacja i identyfikacja drobnoustroju.
C3. Zapoznanie studentów z metodami oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i
chemioterapeutyki
C4. Zapoznanie studentów z najważniejszymi mechanizmami oporności drobnoustrojów na leki.
C5. Przygotowanie studentów do prawidłowej interpretacji wyników badań mikrobiologicznych oraz
znajomości doboru racjonalnej antybiotykoterapii.
C6. Zapoznanie z opcjami zapobiegania i zwalczania zakażeń (dezynfekcja, sterylizacja,
antybiotykoterapia, szczepienia ochronne).
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie
ze
szczegółowymi
efektami
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
C.W11.
zna genetyczne
kolokwium,
Ć, W
mechanizmy nabywania
odpowiedź ustna,
lekooporności przez
egzamin ustny,
drobnoustroje.
egzamin pisemny.
C.W12.
klasyfikuje drobnoustroje,
1
z uwzględnieniem
chorobotwórczych i
obecnych we florze
fizjologicznej.
C.W13.
zna epidemiologię zarażeń
wirusami, bakteriami oraz
zakażeń grzybami i
pasożytami, z
uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich
występowania.
C.W14.
zna wpływ abiotycznych i
biotycznych (wirusy,
bakterie) czynników
środowiska na organizm
człowieka i populację ludzi
oraz drogi ich wnikania do
organizmu człowieka;
opisuje konsekwencje
narażenia organizmu
człowieka na różne czynniki
chemiczne i biologiczne
oraz zasady profilaktyki.
kolokwium,
odpowiedź ustna,
zna inwazyjne dla
egzamin ustny,
człowieka formy lub stadia egzamin pisemny.
rozwojowe wybranych
pasożytniczych grzybów, z
uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich
występowania.
C.W15.
C.W17.
zna objawy zakażeń
jatrogennych, drogi ich
rozprzestrzeniania się oraz
patogeny wywołujące
zmiany w poszczególnych
narządach.
C.W18.
zna i rozumie podstawy
diagnostyki
mikrobiologicznej.
C.W19.
zna podstawy dezynfekcji,
sterylizacji i postępowania
aseptycznego.
C.W33.
wymienia postacie kliniczne
najczęstszych chorób
infekcyjnych
poszczególnych układów.
2
Ć, W
C.W34.
charakteryzuje
poszczególne grupy
środków leczniczych:
antybiotyków i
chemioterapeutyków.
C.W39.
rozumie problem
lekooporności, w tym
lekooporności wielolekowej.
C.U7.
rozpoznaje najczęściej
spotykane pasożyty
człowieka na podstawie ich
budowy, cykli życiowych
oraz objawów
chorobowych.
C.U8.
posługuje się reakcją
antygen – przeciwciało w
aktualnych modyfikacjach i
technikach dla diagnostyki
chorób zakaźnych.
C.U9.
przygotowuje preparat i
rozpoznaje patogeny pod
mikroskopem.
C.U10.
interpretuje wyniki badań
mikrobiologicznych.
projektuje schemat
racjonalnej chemioterapii
zakażeń, empirycznej i
celowanej.
C.U15.
kolokwium,
odpowiedź ustna,
egzamin ustny,
egzamin pisemny.
Ć, W
kolokwium,
odpowiedź ustna
egzamin praktyczny
W, Ć
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
96,6
Zajęcia na uczelni ( godz.)
70
Praca własna (godz.)
26,6
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
96,6
Punkty ECTS przedmiotu
5
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Morfologia bakterii
2. Ziarniaki Gram-dodatnie: gronkowce i paciorkowce
3. Gram-ujemne pałeczki jelitowe i nieprzetrwalnikujące
4. Gram-dodatnie bakterie cylindryczne – laseczki
5. Promieniowce, maczugowce, Mycobacterium
6. Bakterie spiralne: Treponema, Leptospira, Borrelia, Campylobacter, Helicobacter
7. Sterylizacja, dezynfekcja i antyseptyka
8. Antybiotyki część I
9. Antybiotyki część II
10. Podstawy diagnostyki zakażeń wirusowych
11. Podstawy diagnostyki zakażeń grzybiczych
3
12. Flora fizjologiczna organizmu. Zakażenia górnych dróg oddechowych
13. Zakażenia górnych dróg oddechowych
14. Zakażenia przenoszone drogą płciową
15. Zakażenia układu moczowego
16. Zakażenia układu pokarmowego
17. Zakażenia skóry i tkanek miękkich
18. Zakażenia centralnego układu nerwowego
19. Zakażenia ogólnoustrojowe – sepsa
20. Egzamin praktyczny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A.: Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2011. Wyd. I polskie.
2. Kayser F.H., Kurt A., Eckert B.J, Zinkernagel R.M.: Mikrobiologia lekarska, tł. z języka
ang. po red. Piotra B. Heczko, Agaty Pietrzyk. PZWL, Warszawa, 2007.
3. Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska: podręcznik dla sudentów
medycyny, PZWL, Warszawa, 2001.
4. Virella G. Wyd. polskie pod red. Piotra B. Heczko: Mikrobiologia i choroby zakaźne.
Urban & Partner, Wrocław, 2000.
5. Dzierżanowska D.: Antybiotykoterapia praktyczna. Wyd. 3, Część I i II. Alfa-Medica
Press, Bielsko-Biała, 2005.
6. Szewczyk E.: Diagnostyka bakteriologiczna, PZWN, Warszawa, 2005.
7. Hryniewicz W., Meszaros J.: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL,
Warszawa 2002.
8. Collie L., Oksford J.: tł. z jęz. ang. pod red. M. Łuczaka: Wirusologia: podręcznik dla
studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Wyd. 2 poprawione, PZWL,
Warszawa, 2001.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Laboratorium mikrobiologiczne, palniki, mikroskopy, system do identyfikacji drobnoustrojów ATB,
lodówki, wirówki, cieplarki, rzutnik pisma, projektor multimedialny.
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
1. zaliczenie ćwiczeń
2. egzamin praktyczny
3. egzamin teoretyczny
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Mikrobiologii; ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław
Tel. /071/ 784-12-45;
Fax: /071/ 784-01-17;
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku:
dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw.
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
Podpis Dziekana
……….………..……
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 2012-07-04
4
Download