C7 s3 Zakażenia szpitalne

advertisement
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elementy sylabusa
Jednostka
Kierunek studiów
Nazwa modułu
kształcenia/
przedmiotu
Kod modułu
kształcenia/
przedmiotu
Punkty ECTS
Rok studiów
Semestr
Typ zajęć
Liczba godzin
10.
11.
12.
13.
Koordynator
Prowadzący
Język wykładowy
14.
Efekty kształcenia
Wymagania wstępne
Opis
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo/profil praktyczny
C - NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI
PIELĘGNIARSKIEJ
ZAKAŻENIA
SZPITALNE
C7
1
2
3
Wykłady, ćwiczenia, praca własna studenta samokształcenie
Wykłady - 10 godzin, praca własna studenta sk- 20
godzin
Prof. dr hab. W.Myśliński
Prof. dr hab. W.Myśliński
polski
Znajomość biologii człowieka w zakresie szkoły
średniej
Cel kształcenia:
Opanowanie wiedzy z zakresu zakażeń szpitalnych oraz
metod ich profilaktyki i postępowania w przypadku ich
wystąpienia.
W zakresie wiedzy:
C.W39. definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem
źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku
szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych;
C.W40. wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się,
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym
mikroflory środowiska szpitalnego;
C.W41. wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w
zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym,
szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i
zakażeniu grzybiczym
C.W42. analizuje zagrożenia epidemiologiczne w
skupiskach ludzi, takich jak szkoły, przedszkola,
uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe;
W zakresie umiejętności:
C.U27. monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia
centralnego, obwodowego i portu naczyniowego;
C.U30. pobiera materiał do badań laboratoryjnych i
bakteriologicznych;
C.U32. przygotowuje siebie i sprzęt do
instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie;
C.U33. prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w
tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę
gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i
leczenia odleżyn;
C.U61. wdraża standardy postępowania zapobiegającego
zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych
przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
C.U62. prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie
zakażonych lub chorych zakaźnie;
C.U63. bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i
segreguje odpady medyczne;
W zakresie kompetencji społecznych:
DK1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych
opiece;
D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i
kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;
D.K4. wykazuje odpowiedzialność moralną za
człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;
D.K5. przestrzega praw pacj enta;
D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone
obowiązki zawodowe;
D.K7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
15.
16.
Stosowane metody
dydaktyczne
Metody sprawdzania i
kryteria oceny efektów
kształcenia
17.
Forma i warunki
zaliczenia
18.
Treści kształcenia
Wykład konwersatoryjny, praca w grupach, metody
problemowe
Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach. Dodatkowe kryterium oceny
stanowi wykonanie zadań zgodnie z wymaganiami
określonymi przez prowadzącego zajęcia.
Obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i
umiejętności przewidzianych w programie.
Przedmiot będzie zaliczony na podstawie pisemnej
pracy samokształceniowej.
Wykłady
• Zakażenia szpitalne - wprowadzenie
• Dezynfekcja
• Zakażenia krwiopochodne. Ochrona personelu.
• Sterylizacja i kontrola sterylizacji.
• Rejestracja zakażeń, programy komputerowe.
• Współczesna diagnostyka mikrobiologiczna i jej rola
w nadzorze epidemiologicznym.
• Sposoby nadzoru nad zakażeniami w szpitalach.
• Profilaktyka zakażeń szpitalnych - podstawy.
• Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa.
• Zagrożenia
drobnoustrojami pochodzącymi z
odpadów szpitalnych.
• Współczesne metody postępowania z odpadami
szpitalnymi. Zakażenia szpitalne w intensywnej terapii i
na oddziałach zabiegowych
19.
20.
21.
22.
23.
Literatura podstawowa
i uzupełniająca
Sposób określenia
liczby punktów ECTS
Literatura podstawowa:
1. Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. AlfaMedica Press, Bielsko-Biała 2008
2. Heczko P., Wójkowska-Mach J. (red.): Zakażenia
szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń.
PZWL, Warszawa 2009
3. Cianciara J., Juszczyk J. (red.): Choroby zakaźne i
pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007
4. Fleischer
M.,
Bober-Gheek
B.:
Podstawy
pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Urban & Partner, Warszawa 2006
Godziny wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studentów:
- wykład- 10 godz.
Praca własna:
Samokształcenie - opracowanie zagadnień z podanego
tematu - 20 godz.
- przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.
Łącznie nakładu pracy studenta: 35 godz.
Wykład, sk 1- ECTS
Liczba punktów ECTS
- zajęcia wymagające
bezpośredniego udziału
nauczyciela
akademickiego
Liczba punktów ECTS Nie dotyczy
- zajęcia o charakterze
praktycznym
Wymiar, zasady i forma Nie dotyczy
odbywania praktyk, w
przypadku, gdy
program kształcenia
przewiduje praktyki
Download