Element Opis 1 modułu/przedmiotu Zakażenia szpitalne 2 Instytut

advertisement
Lp.
Element
1
Nazwa
modułu/przedmiotu
2
3
Instytut
Kierunek, poziom,
profil kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć
i liczba godzin
4
5
6
7
8
9
Typ modułu
kształcenia
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
Pracochłonność
studia stacjonarne
Suma
Pracochłonność
studia
niestacjonarne
13
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
14
Efekty kształcenia
10
11
12
Opis
Zakażenia szpitalne
Pielęgniarstwa
Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne
Rok III, sem. V
niestacjonarne
Rok I, sem. II
Wykład
Ćwiczenia /
seminarium
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
10
Wykład
Ćwiczenia /
seminarium
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
Fakultatywny
10
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Konsultacje
Wykłady Ćwiczenia
Zajęcia
/
praktyczne obowiązkowe
Seminaria
10
25
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Konsultacje
Wykłady Ćwiczenia
Zajęcia
/
praktyczne obowiązkowe
Seminaria
10
A, B - 10, C, D - 15
Mgr piel. Bożena Pustułka
Praca własna studenta
Projekty/
Nauka
opracowania
własna
Inne
15
Praca własna studenta
Projekty/
Nauka
opracowania
własna
Inne
C, D - 5
Mgr piel. Bożena Pustułka
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: mikrobiologia, patologia, interna
i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.
Poznanie roli i zadań epidemiologii i mikrobiologii oraz metod zapobiegania szerzeniu
się zakażeń szpitalnych we współczesnej medycynie. Przygotowanie
pielęgniarki/położnej do prowadzenia profilaktyki, nadzoru i monitorowania działań
w zakresie higieny szpitalnej. Poznanie czynników etiologicznych oraz postaci
klinicznych zakażeń w oddziałach szpitalnych
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
W wyniku kształcenia student:
Symbol efektu
w dziedzinie wiedzy:
Definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł
C.W39.
i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg
szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
Wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania
C.W40.
i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym mikroflory środowiska
szpitalnego;
Wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi,
C.W41.
zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc,
zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym;
Analizuje zagrożenia epidemiologiczne w szpitalu i innych
C.W42.
placówkach opieki zdrowotnej.
w dziedzinie umiejętności:
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu kształcenia
wiedza
15
Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom
szpitalnym i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu
leczniczego;
Prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie zakażonych lub
chorych zakaźnie;
Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady
medyczne.
w dziedzinie kompetencji społecznych:
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności dążąc do profesjonalizmu;
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka
i wykonywanie zadań zawodowych;
Przestrzega praw pacjenta;
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
zawodowe.
Efekt kształcenia
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
osiągany przez
moduł/przedmiot
Symbol
efektu
C.W39.
 test jednokrotnego wyboru
C.U61.
C.U62.
C.U63.
C.K 1
C.K2
C.K4
C.K5
C.K6
C.W40.
C.W41.
C.W42.
umiejętności
C.U61.

test jednokrotnego wyboru


obserwacja prowadzącego
samoocena
C.U62.
C.U63.
Kompetencja społeczne
C.U30.
16
17
18
Stosowane metody
dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, zasady
dopuszczenia do
egzaminu oraz
zaliczenia
poszczególnych
zajęć
Treści
merytoryczne
przedmiotu
C.K 1
C.K2
C.K4
C.K5
C.K6
Wykład, analiza aktów prawnych, dyskusja dydaktyczna.
Zasady dopuszczenia do zaliczenia:
 udział w wykładach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikroflora środowiska szpitalnego.
Prawidłowa mikroflora organizmu człowieka i jej rola w patogenezie zakażeń
zakładowych.
Charakterystyka wybranych grup drobnoustrojów chorobotwórczych.
Epidemiologia chorób zakaźnych.
Metody zapobiegania szerzeniu się zakażeń.
Zakażenia układu moczowego, układu oddechowego.
19
Wykaz literatury
podstawowej
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
20
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1.
2.
3.
Wirusowe zapalenia wątroby. AIDS/HIV.
Zakażenia ran.
Izolacja pacjentów.
Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych.
Bartusek M., Wylęgała E. (red.): Wybrane aspekty pielęgniarstwa
epidemiologicznego, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2006;
Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne, α-medica press, Bielsko-Biała, 2008;
Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wyd.
Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2006;
Fleischer M. (red.): Izolacja – materiały szkoleniowe dla pielęgniarek
epidemiologicznych, PSPE, Wrocław, 2005;
Heczko P. (red): Mikrobiologia, PZWL, Warszawa, 2006;
Kresemann Ch.: Pobieranie i transportowanie materiałów do badań
mikrobiologicznych, Medycyna Praktyczna, Kraków, 1995; (nadal aktualne tylko to
wydanie)
Download