ZARZĄDZENIE REKTORA nr

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
CZS
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Zakażenia szpitalne
Do wyboru
Wydział PUM
WnoZ
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Rok studiów
Stacjonarne
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
II
I
1
Strona internetowa
wykłady - 15 godz.; zajęcia bez nauczyciela – 20 godz.
Dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans/adres e-mail
[email protected]
Dr n. med. Anna Jurczak/adres e-mail;
[email protected]
www.pum.edu pl
Język prowadzenia zajęć
polski
Osoby prowadzące zajęcia
Strona 1 z 5
Informacje szczegółowe
Celem przedmiotu jest:
zapoznanie studentów z czynnikami etiologicznymi
zakażeń szpitalnych, epidemiologią, metodami
zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Kompetencje wynikające z realizacji na poziomie
studiów I stopnia przedmiotów: mikrobiologia i
parazytologia.
Systematyczność, nawyk samokształcenia, praca
w grupie
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
definiuje zakażenia szpitalne, z
C. W39.
CZSW01
CZSW02
CZSW03
CZSW04
CZSU01
CZSU02
CZSU03
CZSK01
uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru
drobnoustrojów w środowisku
szpitalnym, dróg szerzenia,
zapobiegania i zwalczania zakażeń
szpitalnych
wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia
się, zapobiegania i zwalczania zakażeń
szpitalnych, w tym mikroflory
środowiska szpitalnego
wyjaśnia mechanizm i sposoby
postępowania w zakażeniu krwi,
zakażeniu ogólnoustrojowym,
szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu
dróg moczowych i zakażeniu
grzybiczym
analizuje zagrożenia epidemiologiczne
w skupiskach ludzi takich jak szkoły,
przedszkola, uczelnie, szpitale,
koncerty, koszary wojskowe
wdraża standardy postępowania
zapobiegające zakażeniom szpitalnym i
zakażeniom w innych
przedsiębiorstwach podmiotu
leczniczego
prowadzi ocenę i izoluje chorych
potencjalnie zakażonych lub chorych
zakaźnie
bezpiecznie stosuje środki
dezynfekcyjne i segreguje odpady
medyczne
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
D PZ
C. W40.
D PZ
C. W41.
D PZ
C. W42.
D PZ
C. U61.
D PZ
C. U62.
D PZ
C. U63.
D PZ
D.K2.
D PZ
Strona 2 z 5
CZSK02
dążąc do profesjonalizmu
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe
D.K6.
D PZ
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
CZSW01
CZSW02
CZSW03
CZSW04
CZSU01
CZSU03
CZSK01
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia bez
nauczyciela
Ćwiczenia
Ćw. klin.
Ćw.
projektowe
Ćw. laborat.
Zajęcia
seminaryjne
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
definiuje zakażenia szpitalne, z
uwzględnieniem źródeł i
rezerwuaru drobnoustrojów w
środowisku szpitalnym, dróg
szerzenia, zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych
X
X
wyjaśnia sposoby kontroli
szerzenia się, zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych, w
tym mikroflory środowiska
szpitalnego
X
X
wyjaśnia mechanizm i sposoby
postępowania w zakażeniu krwi,
zakażeniu ogólnoustrojowym,
szpitalnym zapaleniu płuc,
zakażeniu dróg moczowych i
zakażeniu grzybiczym
X
X
analizuje zagrożenia
epidemiologiczne w skupiskach
ludzi takich jak szkoły,
przedszkola, uczelnie, szpitale,
koncerty, koszary wojskowe
X
X
wdraża standardy postępowania
zapobiegające zakażeniom
szpitalnym i zakażeniom w innych
przedsiębiorstwach podmiotu
leczniczego
X
X
prowadzi ocenę i izoluje chorych
potencjalnie zakażonych lub
chorych zakaźnie
X
X
bezpiecznie stosuje środki
dezynfekcyjne i segreguje odpady
medyczne
X
X
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu
X
X
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe
X
X
CZSK02
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Strona 3 z 5
Symbol
treści
kształcenia
TKCZS01
TKCZS02
Opis treści kształcenia
Analiza problemu zakażeń szpitalnych w
Polsce i na świecie.
Definicje i podział zakażeń szpitalnych.
Najczęstsze patogeny zakażeń szpitalnych.
TKCZS04
Źródła, drogi szerzenia się i postacie kliniczne
zakażeń szpitalnych.
Charakterystyka zakażeń szpitalnych układu
oddechowego.
TKCZS05
Charakterystyka zakażeń szpitalnych układu
pokarmowego.
TKCZS06
Charakterystyka zakażeń szpitalnych układu
moczowego.
TKCZS07
Charakterystyka zakażeń szpitalnych
ośrodkowego układu nerwowego.
TKCZS08
Zakażenia szpitalne w oddziałach
chirurgicznych.
TKCZS09
Zakażenia szpitalne w oddziałach położniczonoworodkowych.
TKCZS10
Zakażenia szpitalne w oddziałach intensywnej
terapii.
TKCZS11
Zakażenia szpitalne w oddziałach
onkologicznych.
TKCZS12
Organizacja systemu utrzymania czystości w
zakładach opieki zdrowotnej.
TKCZS13
Organizacja kontroli i nadzoru zakażeń
szpitalnych.
TKCZS14
Czynna rejestracja zakażeń szpitalnych w
zakładach opieki zdrowotnej w Polsce.
TKCZS15
Podstawowe akty prawne dotyczące zakażeń
szpitalnych.
TKCZS03
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW03,CZSW04,
CZSU01,CZSU02, CZSU03,
CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW02,CZSW03,CZSW04,
CZSU01, CZSU03, CZSK01,
CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
CZSW01,CZSW02,CZSW03,
CZSW04, CZSU01,CZSU02,
CZSU03, CZSK01, CZSK02
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Ciuruś M.: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia. . Wyd. 1. Instytut Ochrony
Zdrowia. Warszawa 2009
2. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne. Wyd 2. Wydawnictwo Alfa Press. Bielsko – Biała
2008.
3. Heczko, P.B., Wójcikowska-Mach, J. (red.), Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów
kontroli zakażeń.,.Wyd. 1, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
4. Pawińska. A.: Profilaktyka zakażeń szpitalnych-bezpieczeństwo środowiska szpitalnego.
Wyd. 1. Alfa Medica Press. Bielsko-Biała 2011.
Strona 4 z 5
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Obciążenie studenta [h]
N
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie prezentacji multimedialnej /zajęcia bez
nauczyciela
Przygotowanie do zaliczenia na oceną
5
Inne
S
Średnia
20
5
-
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
45
Punkty ECTS za moduł 1
Uwagi
Metody oceniania:
Z – zaliczenie na ocenę: test
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Strona 5 z 5
Download