Ćw. 7 Metody niszczenia drobnoustrojów (by Kiedraś)

advertisement
Visualização do documento
Ćw. 7 Metody niszczenia drobnoustrojów (by Kiedraś).doc
(78 KB) Baixar
1. Przykłady związków o działaniu sporobójczym (na przetrwalniki):
 Aldehydy – glutarowy, mrówkowy, glioksal
 Chlorowce (halogeny) – chlor, jod
 Kwas nadoctowy
 Tlenek etylenu
 Nadtlenek wodoru
 Ozon
2. Mechanizmy działania środków dezynfekujących:
Uszkodzenie błony komórkowej – wypłynięcie zawartości – związki chloru,
alkohole, fenole, czwartorzędowe związki amoniowe
 Denaturacja błony komórkowej, zablokowanie przezbłonowej wymiany składników
– aldehydy (powstawanie aktywnych form tlenu, uszkadzających ściany komórkowe)
 Utlenianie enzymów – związki uwalniające tlen, podchloryny, nadoctany

3. Filtry HEPA służą do dezynfekcji powietrza (wysokosprawny filtr powietrza) – stosowane
np. w odkurzaczach
4. Skuteczność środka dezynfekcyjnego zależy od:
 rodzaju i liczby drobnoustrojów
 rodzaju i stężenia środka
 oporność na środek
 warunki środowiska (temperatura, pH, dostęp środka do wszystkich miejsc)
 obecność czynników zanieczyszczających (substancji organicznych) – krew, ropa,
śluz, kał, ziemia
5. Fumigacja – zwalczanie szkodników (owadów, gryzoni) za pomocą gazów trujących (dym,
para – bromek metylu). Substancje te to fumiganty.
6. Biologiczne wskaźniki kontroli sterylizacji to przetrwalniki Bacillus subtilis/atrophaeus
(laseczka sienna)
7. Tyndalizacja – trzykrotna pasteryzacja (ekspozycja) w temp. 70-100 stopni przez trzy dni
na 30 minut. Stosuje się ją do sterylizacji podłoży, np. jeśli zepsuje się autoklaw.
8. W postępowaniu antyseptycznym stosuje się alkohole, fenole, związki srebra (nie
ciśnienie mechaniczne, promieniowanie jonizujące, zamrażanie)
9. Do badania czystości powietrza służą metody sedymentacyjne (płytki z pożywką agarową
wykładane w wybranych miejscach na określony czas)
10. Sterylizację plazmową przeprowadza się za pomocą plazmy uzyskanej z nadtlenku
wodoru / endoskopów (sterylizator plazmowy). Cząsteczek gazu w próżni wzbudzanych
energią w polu magnetycznym.
11. Do najbardziej wrażliwych na czynniki dezynfekcyjne należą wegetatywne formy
bakterii z wyjątkiem prątków gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis)
12. Aseptyka – procedury zmierzające do ograniczenia czy niedopuszczenia do zakażenia –
przygotowanie sprzętu, jego transport, pomieszczenia, diagnostyka, personel medyczny,
pacjent, zabieg chirurgiczny
13. Antyseptyka – postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na
skórze, błonach śluzowych. Nie dotyczy odkażania przedmiotów.
14. Obecnie stosowane wskaźniki chemiczne kontroli sterylizacji zmieniają barwę po
osiągnięciu następujących parametrów sterylizacji: czas, temperatura
15. Obecnie stosowane wskaźniki chemiczne kontroli sterylizacji w autoklawie zmieniają
barwę po osiągnięciu określonych parametrów temperatury, czasu, ciśnienia, stanu
nasycenia parą wodną.
16. Dekoktacja wykorzystywana jest do dezynfekcji.
17. Zarodniki grzybów pleśniowych giną w procesie sterylizacji.
18. Aldehyd glutarowy – nie powoduje korozji metali i nie uszkadza wyrobów gumowych; nie
jest związkiem powierzchniowo czynnym, nie dezynfekuje się nim ran
19. Priony inaktywuje się poprzez 1M NaOH przez 2 godziny, autoklawowanie w
temperaturze 134 stopni przez 4,5 godziny (1 godzinę), spalanie, fenol (denaturujące
rozpuszczalniki organiczne)
20. Sanityzacja – ogólne działania mające na celu utrzymanie i polepszenie warunków
zdrowotnych organizmu oraz populacji. Cel: zmniejszenie liczby drobnoustrojów u
człowieka i jego otoczenia do bezpiecznego poziomu. Stosowane środki: woda, detergenty,
środki dezynfekujące słabiej działające. Czynności: mycie zębów, mycie rąk pranie,
wietrzenie, sprzątanie, malowanie, chlorowanie wody
21. Sterylizacja – usuwanie form wegetatywnych oraz form przetrwalnikowych drobnoustrojów
(bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów)
22. Wirus zapalenia wątroby B (HBV) ginie podczas – sterylizacji.
23. Wskaźniki fizyczne informują nas o: temperaturze, czasie, ciśnieniu
24. Do wskaźników fizycznych należą: termometry, manometry, zegary
25. Do sterylizacji przedmiotów termolablinych (wrażliwy na wysoką temperaturę – traci
wtedy pierwotny kształt) możemy zastosować: sterylizację niskotemperaturową – gazową,
plazmową, chemiczną, radiacyjną, filtrację
26. Do wyjaławiania surowic, hormonów, witamin służą: filtry
27. Sporale zawierają:
 Sporal A – Geobacillus stearothermophilus
 Sporal S – Bacillus subtilis (laseczka sienna)
28. Skuteczność działania alkoholu zależy od stężenia – najlepiej działa 70%.
29. Trzy przykłady środków dezynfekcyjnych należących do związków halogenowych:
jodyna, chloramina, jodofory
30. Promieniowanie UV działa: powierzchniowo, mutagennie. Jest to promieniowanie
nieprzenikliwe, wywołuje w komórce działanie mutagenne, stosowane jest do dezynfekcji.
31. Zakażenia wywołane przez RSV oraz Rotavirus są typowe dla: dróg oddechowych,
układu pokarmowego
32. Do drożdżaków zaliczamy: Candida albicans, Cryptococcus neoformans
33. Drobnoustroje biorące udział w zakażeniach szpitalnych najczęściej przenoszone są
przez ręce.
34. Zakażenie mieszane – zakażenie wywołane jednocześnie przez kilka różnych patogenów
(co najmniej 2)
35. Wśród wirusów zakażenia szpitalne najczęściej wywołują: HBV
36. W zakażeniach grzybiczych stosujemy ketokonazol
37. U pacjenta zakażonego szczepem Klebsiella pneumoniae ESBL(+) możemy zastosować:
cefamycyny (cefoksytyna, cefotetan, cefmetazol), karbapenemy (imipenem, meropenem,
ertapenem) (rozkłada wszystkie beta-laktamy bez cefamycyn i karbapenemów)
38. MSSA – gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (oporny na penicyliny naturalne)
39. VRSA – gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę
40. VRE – Vancomycin-Resistant Enterococcus – enterokoki oporne na glikopeptydy
(wankomycyna, teikoplanina)
41. HLAR – szczepy enterokoków opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów (np.
gentamycyna) – leczymy wankomycyną
42. MLSB – oporność krzyżowa na makrolidy, linkozamidy, streptograminę B (gronkowiec
złocisty)
43. MRCNS – koagulazoujemne szczepy gronkowców opornych na metycylinę
44. Zakażenie wywołane przez Aspergillus najczęściej dotyczy: układu oddechowego
45. Wrota zakażenia – miejsce, przez które patogeny dostają się do organizmu (uszkodzona
skóra, błona śluzowa górnych dróg oddechowych, układ pokarmowy, układ moczowopłciowy)
46. Drogą oddechową w relacji pacjent-personel medyczny może dojść do zakażenia:
Mycobacterium tuberculosis, Influenza A, B (wirus grypy), wirus odry, wirus ospy
prawdziwej
47. Drogą hematogenną w relacji pacjent-personel medyczny może dojść do zakażenia:
HCV, HIV, HBV
48. Do powstania zakażenia szpitalnego predysponują – długi okres hospitalizacji, cewniki
dożylne, cewniki do pęcherza moczowego, immunosupresja
49. Zaproponuj leczenie zakażenia o etiologii MRSA: wankomycyna, teikoplanina,
trimetoprim, linezolid
50. Zakażenie endogenne – spowodowane przez własną, naturalną florę pacjenta, np. z powodu
obniżonej odporności
51. Zakażenie egzogenne – spowodowane przez drobnoustroje dominujące w środowisku
szpitalnym
52. Wymień co najmniej dwie cechy charakterystyczne dla szczepów pochodzenia
szpitalnego: oporność na antybiotyki, zjadliwość
53. Najczęstszą kliniczną postacią zakażeń szpitalnych w ogólnych rejestrach są zakażenia:
dróg moczowych
54. Metodą referencyjną w dochodzeniu epidemiologicznym jest – PFGE, PCR, RAPD-PCR
55. Liofilizacja – wysuszenie patogenu w niskich temperaturach, umożliwia suszenie
przedmiotów termolabilnych, służy do przechowywania szczepów drobnoustrojów, surowic,
szczepionek, suchych podłoży
56. Wyżarzanie w płomieniu to: sterylizacja
57. Sterylizacja sucha polega na zastosowaniu suszarki (140 stopni – 3 godziny, 160 stopni –
2 godziny, 170 stopni – 1 godzina) i wykorzystuje się ja do sterylizacji szkła, wazeliny,
narzędzi (wysokotemperaturowa metoda)
58. Pasteryzacja – technika konserwacji zabijająca formy wegetatywne, prątki i większość
wirusów, stosowana jest głównie w przemyśle spożywczym do zabezpieczenia mleka, piwa,
soków
59. Dezynfekcja a sterylizacja – dezynfekcja zabija większość form wegetatywnych, ale nie
przetrwalniki bakterii, zarodniki grzybów i HBV, a sterylizacja tak.
60. Zakażenie oportunistyczne – zakażenie drobnoustrojami żyjącymi w prawidłowej florze
fizjologicznej człowieka (komensale przeszły w pasożyty)
61. Rola Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych – zajmowanie się profilaktyką zakażeń,
sterylizacją, dezynfekcją, higieną szpitalną, instrukcjami, procedurami postępowania,
rozpoznawaniem zakażeń, polityką antybiotykową, edukacją
62. U pacjentów hospitalizowanych na OIOMIE najczęściej występują zakażenia dróg
oddechowych z powodu sztucznej wentylacji
63. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym szpitalnych zakażeń dróg moczowych są pałeczki
Gram (-) – E. coli
64. Metody genetyczne stosowane w dochodzeniu epidemiologicznym: DAF, PCR, RAPD,
PFGE
65. Do czego służy stosowanie diagnostyki molekularnej w badaniach epidemiologicznych?
Do wykrycia źródła zakażenia.
66. Czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych pochodzenia endogennego: CMV, HSV,
drobnoustroje tymczasowo kolonizujące pacjenta
67. Czynnik etiologiczny zakaże...
Arquivo da conta:
clashguardian
Outros arquivos desta pasta:
 Ćw. 1 i 2 (by Nastka).docx (27 KB)
Ćw. 10 Pałeczki Gram-dodatnie (by Kiedraś).doc (93 KB)
 Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc (43 KB)
 Ćw. 12 Zakażenia grzybicze (by Kiedraś).doc (77 KB)
Ćw. 13 Zakażenia dróg oddechowych i oka (by Kiedraś).doc (94 KB)


Outros arquivos desta conta:

EKG sztuka interpretacji (Simed)
 Konspekty
Relatar se os regulamentos foram violados

Página inicial







Contacta-nos
Ajuda
Opções
Termos e condições
Política de privacidade
Reportar abuso
Copyright © 2012 Minhateca.com.br
Download