Syllabus z przedmiotu Zakażenia Szpitalne, 2016/2017

advertisement
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Medycznych
Sylabus przedmiotu / modułu - część A
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE: ZAKAŻENIA SZPITALNE
12048-3-B
ECTS: 0,5
CYKL: 2016L
ELECTIVE COURSES: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION
Przedmiot/moduł:
TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne
•Definicja, kryteria rozpoznawania zakażenia nabytego w szpitalu •Objawy zakażeń szpitalnych decydujące o
rozpoznaniu w: zakażeniach dróg moczowych, miejsca operowanego, krwi zakażenia kości i szpiku, OUN,
układu krążenia narządu wzroku, ucha, nosa, nosogardzieli i jamy ustnej, górnego odcinka układu
oddechowego, przewodu pokarmowego, płuc, skóry i tkanki podskórnej, przebiegu oparzeń, okolic pępka u
noworodków, infekcje wielonarządowe •Czynniki etiologiczne zakażeń •Racjonalna polityka antybiotykowa jako
element zapobiegania zakażeniom szpitalnym •Profilaktyczne stosowanie antybiotyków •Zakażenia szpitalne u
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek •Zakażenia u pacjentów z cukrzycą •Zakażenia szpitalne w ortopedii
•Zakażenia miejsca operowanego •Zapobieganie zakażeniom w przypadkach zdarzeń masowych •Zakażenia
szpitalne w ujęciu międzynarodowym •Zakażenia szpitalne jako miernik jakości i problem zarządczy
•Farmakoekonomika jako narzędzie walki z zakażeniami
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem występowania zakażeń i przenoszenia
biologicznych czynników chorobotwórczych w placówkach ochrony zdrowia. Ponadto poznaje definicję oraz
kryteria rozpoznawania zakażeń szpitalnych.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Obszar kształcenia:
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i
nauk o kulturze fizycznej
Status przedmiotu:
Fakultatywny
Grupa przedmiotów:
B - przedmioty
kierunkowe
Kod ECTS:
12048-3-B
Kierunek studiów:
Kierunek lekarski
Specjalność:
Kierunek lekarski
Profil kształcenia:
Praktyczny
Forma studiów:
Stacjonarne
Poziom studiów:
Jednolite magisterskie
Rok/semestr:
2/4
Rodzaje zajęć:
Ćwiczenia
Liczba godzin w sem/ Ćwiczenia: 20
tyg.:
Formy i metody dydaktyczne:
Ćwiczenia(K1, U1, W1, W2, W3) : ćwiczenia
audytoryjne
Symbole ef. obszarowych:
Symbole ef. kierunkowych:
C.U7. +, C.W13. +, E.W23. +, G.W3. +, K.4. +,
Forma i warunki weryfikacji efektów:
ĆWICZENIA: Kolokwium pisemne Kolokwium pisemne (K1, U1, W1, W2, W3)
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Liczba pkt. ECTS:
W1 - zna epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby zapobiegania ich występowania na różnych
etapach naturalnej historii choroby oraz rolę nadzoru epidemiologicznego
W2 - zna epidemiologię zarażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich występowania
W3 - zna objawy zakażeń szpitalnych
Umiejętności
U1 - rozpoznaje objawy zakażeń szpitalnych u pacjentów
Kompetencje społeczne
0,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
przedmioty wymagane do dopuszczenia do IV
semestru II roku studiów
Wymagania wstępne:
znajomość zagadnień z przedmiotów odbytych
na I i II roku studiów
Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:
K1 - posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się
Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i
Mikrobiologii,
LITERATURA PODSTAWOWA
Osoba odpowiedzialna za realizację
przedmiotu:
1) Dzierżanowska D, 2008r., "Zakażenia szpitalne", wyd. a-Medica Press, 2) Heczko PB.,Wójkowska - Mach J,
2009r., "Zakażenia szpitalne", wyd. PZWL.
lek. med. Sławomir Ogórek,
Osoby prowadzące przedmiot:
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
lek. med. Sławomir Ogórek,
1) Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, "Zakażenia - czasopismo".
Uwagi dodatkowe:
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE: ZAKAŻENIA SZPITALNE
12048-3-B
ECTS:0,5
CYKL: 2016L
ELECTIVE COURSES: HOSPITAL-ACQUIRED INFECTION
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w: ćwiczenia
20 godz.
- konsultacje
2 godz.
22 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
0 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 22 h : 25 h/ECTS = 0,88 ECTS
średnio: 0,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta:
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
0,88 punktów
ECTS,
-0,38 punktów
ECTS,
AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards